Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 094-2/2010-1 Ob-4704/10 , Stran 1899
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti. 2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se podeljuje: – nagrada za življenjsko delo (ena nagrada), – nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih (dve nagradi), – priznanje za dosežke na posameznih področjih dela (tri priznanja). 3. Kdo je lahko predlagan za posamezno nagrado ali priznanje Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo strokovni delavci/delavke, strokovni sodelavci/sodelavke, volonterji/volonterke, laični delavci/delavke in ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 30 let. Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih in priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih, lahko kandidira posameznik/posameznica ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev/delavk, ki delujejo na področju socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena skupini, deli med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja. Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 74/99 in 82/06). 4. Predloge kandidatov/kandidatk za nagrade in priznanja lahko priložijo: – socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov, – nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci na področju socialnega varstva, – Socialna zbornica Slovenije, – Fakulteta za socialno delo, – mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva, – drugi posamezniki, – druge domače in tuje pravne osebe. 5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora vsebovati poleg osnovnih osebnih podatkov o posameznem kandidatu/kandidatki tudi utemeljitev predloga, v katerem mora biti podrobno opisano delo kandidata/kandidatke ali predlagane skupine v skladu s posameznimi elementi meril za dodelitev nagrade ali priznanja iz osmega člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva. Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov, posameznikov/posameznic in organizacij, ki predlog podpirajo. Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva v letu 2010« najkasneje do 14. septembra 2010. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva bo v imenu Republike Slovenije podelil minister, pristojen za socialne zadeve, na posebni svečanosti v mesecu decembru 2010.

AAA Zlata odličnost