Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Ob-3900/10 , Stran 1505
1. Služnostni zavezanec in organizator: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: postavitev sončne elektrarne na strehah Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, male telovadnice in športne dvorane, na ocenjeni površini 4379,27 m2. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: služnostna pogodba. Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, matična številka 1357719, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se ustanovi stvarna služnost postavitve oziroma izgradnje sončne elektrarne na strehah objektov Osnovne šole Franja Goloba – sklop šolskih prostorov in telovadnic (parc. št. 158/1, 158/3 in 158/4, k.o. Farna vas) za dobo 25 let. 4. Pogoji pridobitve služnosti: 4.1. Služnost obsega naslednja upravičenja: – pravico zgraditi sončno elektrarno na zgoraj navedenih objektih in izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje navedenih objektov do TP Žaga; – pravico vzdrževati objekte iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom in razvojem; – pravico imeti dostop do nepremičnin in prehoda preko njih zaradi obratovanja in vzdrževanja objektov in napeljave. 4.2. Stvarna služnost se ustanavlja za dobo 25 let od sklenitve pogodbe. 4.3. Služnostni upravičenec se zavezuje: – nositi vse stroške v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem sončne elektrarne na zgoraj navedenih objektih in izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta; – pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja za izgradnjo sončne elektrarne. Investitor mora pridobiti ustrezno tehnično dokumentacijo, ki jo mora prehodno potrditi naročnik; – v celoti realizirati zastavljeni projekt izgradnje sončne elektrarne skladno s sklenjeno služnostno pogodbo; – mora pred postavitvijo sončne elektrarne na strehah Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, male telovadnice in športne dvorane zamenjati strešno kritino in sicer na način, ki je usklajen z naročnikom; – je dolžan Občini Prevalje v času trajanja služnosti plačevati letno nadomestilo za služnost in sicer izraženo v odstotku letnih prihodkov, ustvarjenih iz naslova prodaje proizvedene električne energije. – izvesti izgradnjo sončne elektrarne v času letnih šolskih počitnic, najkasneje pa z deli zaključiti v roku treh mesecev od podpisa pogodbe; – po preteku stvarne služnosti je ob obojestranski privolitvi možno podaljšati služnost, če pa se katera od strank s tem ne strinja, pa mora služnostni upravičenec odstraniti vse elemente sončne elektrarne tako, da se streha vrne v funkcionalno stanje pred namestitvijo sončne elektrarne; – skleniti ustrezno zavarovanje za škodne dogodke na sončni elektrarni; – nositi vse stroške v zvezi s služnostno pogodbo in njenim vpisom v zemljiško knjigo. 4.4. Rok izvedbe projekta: vsa dela povezana z zamenjavo strešne kritine in postavitvijo sončne elektrarne morajo biti končana najkasneje v roku treh mesecev po podpisu pogodbe. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, naziv in naslov banke za vračilo varščine, navedbo nepremičnin in površin, na katere se ponudba nanaša), – dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti – proizvodnji električne energije (fizične osebe potrdilo o vpisu v poslovni register, pravne osebe izpis iz sodnega registra), ki ne sme biti starejše od 3 mesecev, – dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme imeti nobenega blokiranega transakcijskega računa in da v preteklem letu ni posloval z izgubo. Ponudnik je dolžan predložiti: – BON-1, BON-2 in dokazila oziroma potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, – bilanco stanja na dan 31. 12. 2009 in bilanco uspeha za leto 2009, – fizične osebe predložijo potrdila ponudnikovih poslovnih bank o izpolnjevanju navedenega pogoja, – ponujen odstotek nadomestila od vrednosti minimalne garantirane prodane el. energije v kWh na leto, – potrdila o referencah, – popis del z ocenitvijo vrednosti novih kritin streh objektov, – potrdilo o vplačani varščini v višini 500 EUR, ki jo je potrebno plačati na TRR, št. 01375-0100010242, sklic 00 2010. Plačana varščina bo vračunana v plačilo nadomestila, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 10 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Služnostni zavezanec ima pravico zadržati plačano varščino: – če izbrani ponudnik ne podpiše služnostne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, – če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe, – priloge iz tč. 5.3. 5.2. Ponudniki oddajo svoje ponudbe osebno ali po pošti v pisni obliki v zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za sončno elektrarno na OŠ Prevalje«, na hrbtni strani z naslovom pošiljatelja, najkasneje do 28. 6. 2010 do 12. ure, na naslov Občina Prevalje – tajništvo, Trg 2a, 2391 Prevalje. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo ponudb, to je do 28. 6. 2010, najkasneje do 12. ure prispela na sedež Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, II. nadstropje, v tajništvo. 5.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra(pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – pisno izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 10. 2010, – potrjene reference ponudnika – izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in za pravne osebe tudi žigosano pogodbo (priloga 1). 6. Dodatne informacije: 6.1. Dokumentacija o objektih je na razpolago na Občini Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje (priloga 2) in na spletni strani, informacije v zvezi z vsebino ponudbe, sklenitvijo pogodbe, plačilom nadomestila in potekom del je možno dobiti pri tajniku občine, Stanku Kumpreju, tel. 041/761-957. 6.2. Ogled nepremičnin in dokumentacije je možen po predhodnem dogovoru. 7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujeni odstotek nadomestila za služnost. Po odpiranju ponudb bo glede na pogoje ponudnikov lahko izveden še postopek s pogajanji. 8. Izbor najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2010 ob 12. uri, v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje /II. nadstropje. K javnemu odpiranju lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od poteka roka za zbiranje ponudb. 9. Obveznost služnostnega zavezanca, da sklene pogodbo, s ponudnikom, ki ponudi najvišjo odškodnino za služnost je izključena. Župan lahko kadarkoli ustavi začeti postopek razpolaganja. Besedilo javnega razpisa in dokumentacija (priloga 1 in 2) je objavljeno tudi na spletni strani, http:/www.prevalje.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti