Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 352-18/2010 Ob-3825/10 , Stran 1500
1. Predmet razpisa Občina Postojna oddaja v najem: 1.1. triinpolsobno stanovanje št. 26 v pritličju stanovanjske hiše, na naslovu Ul. Vilka Kledeta 3, Postojna, s površino 81,51 m2, za izhodiščno najemnino 350,00 EUR; 1.2. triinpolsobno stanovanje št. 26 v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ul. Vilka Kledeta 3, Postojna, s površino 81,51 m2, za izhodiščno najemnino 350,00 EUR. Stanovanji se oddajata v najem za dobo petih let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne pod pogoji, ki jih natančneje določa najemna pogodba. Stanovanje št. 26 pod točko 1.1. je vseljivo takoj po plačilu varščine in sklenitvi najemne pogodbe. Stanovanje št. 36 pod točko 1.2. bo vseljivo predvidoma v avgustu 2010, po izselitvi dosedanjega najemnika. 2. Razpisni pogoji Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja po tem razpisu, so: – državljanstvo Republike Slovenije, – začasno ali stalno bivanje na območju Občine Postojna, – dohodki prosilčevega gospodinjstva morajo v letu dni pred objavo tega razpisa presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine predvideva v 9. členu Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09). 3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov 3.1. Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti: – podatke o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale stanovanje, – višino ponujene najemnine, – potrdilo o skupnem neto dohodku za obdobje 1 leta pred razpisom, – potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto plačah zase in za vse bodoče uporabnike. 3.2. Kriteriji za izbiro: Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je ponujena najemnina. V primeru, da bo interesentov, ki izpolnjujejo splošne pogoje za najem posameznega stanovanja, več, imajo ti prednost po naslednji prioriteti: – višina ponujene najemnine, – materialno stanje vlagatelja in bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z njim uporabljali stanovanje, pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja višina najemnine manjši delež v družinskem dohodku, – stalno bivanje v Občini Postojna. Vloge, kjer bo za stanovanje ponujena nižja najemnina od izhodiščne, se zavrže. 4. Oddaja vloge Zainteresirani lahko dvignejo obrazec vloge na razpis v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si, med aktualnimi razpisi. Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do vključno petka, 18. 6. 2010, do 12. ure, na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, s pripisom (Javno zbiranje ponudb – oddaja tržnega stanovanja). Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. 5. Oddaja vloge: najugodnejši ponudniki bodo izbrani najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo pisno obveščeni najpozneje v roku 15 dni po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Z izbranima ponudnikoma bo sklenjena najemna pogodba, in sicer v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene najemne pogodbe v roku, se šteje da je odstopil od ponudbe in se najemna pogodba lahko sklene z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 6. Občina Postojna si pridržuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti