Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Ob-3824/10 , Stran 1499
1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje je 35,43% poslovni delež družbenika Mestna občina Ljubljana v družbi TE-TOL Ljubljana d.o.o., Ljubljana, vpisani v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vl. št. 100344000, z matično številko 5033730000 (v nadaljevanju: »poslovni delež«). Knjigovodska vrednost ponujenega poslovnega deleža je 20.092.044,15 EUR. V prodajo se ponuja le cel in enovit poslovni delež, ki se zaradi prodaje ne bo delil. Lastnik ponujenega poslovnega deleža je Mestna občina Ljubljana. Republika Slovenija ima predkupno pravico. 3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za poslovni delež, ki je predmet prodaje, je 15.550.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 150.000,00 EUR. 4. Ponudnik oziroma kupec poslovnega deleža je lahko ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. V primeru, da kupi ponujeni poslovni delež več oseb, pripade poslovni delež tem osebam skupno, ki uresničujejo pravice in odgovarjajo za obveznosti iz poslovnega deleža skupno. Pogodba o odsvojitvi in pridobitvi poslovnega deleža v družbi v Termoelektrarna toplarna Ljubljana d.o.o., v obliki notarskega zapisa z bistveno vsebino, kot izhaja iz osnutka Notarskega zapisa notarja Mira Košaka, Trg republike 3, Ljubljana, ki je na vpogled na Mestni občini Ljubljana, Oddelek za finance in računovodstvo, Dalmatinova 1, Ljubljana, mora biti sklenjena v 15 dneh po zaključku postopka. Če uspeli ponudnik v določenem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo kavcijo. Prodajalec bo pred sklenitvijo pogodbe predkupnega upravičenca pozval, da sporoči svojo pripravljenost za nakup pod pogoji dosežene najugodnejše ponudbe. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se mora plačati v 8 dneh od sklenitve pogodbe na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, MOL – izvrševanje proračuna. 6. Način prenosa poslovnega deleža: lastništvo preide na kupca oziroma kupce po plačilu celotne kupnine. 7. Ponudbe morajo vsebovati najmanj: – ceno za nakup 35,43% deleža družbe (kupnina), pri čemer ne more biti nižja od ocenjene vrednosti 15.550.000,00 EUR, – izpisek iz ustreznega registra gospodarskih subjektov, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, – poslovno poročilo za leto 2009 (pravne osebe), – BON 1. 8. Ponudbam mora biti priložena: izjava, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun, oziroma če nastopa v okviru povezanih družb, mora to razkriti. 9. Višina varščine: ponudniki morajo z oddajo ponudbe vplačati kavcijo v višini 1.555.000,00 EUR na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, MOL – izvrševanje proračuna, sklic na številko: 201017, z navedbo plačilo kavcije in predložiti potrdilo o plačilu kavcije (izvirnik). V primeru, da želi ponujeni poslovni delež kupiti več oseb skupno, mora plačati kavcijo vsaj eden izmed kandidatov ali vsi kandidati skupno. 10. Komisija lahko tekom postopka odloči, da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi od njih opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje in preciziranja pogojev prodaje. 11. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku (kupcu) vračunana v kupnino, neuspelim pa vrnjena brez obresti, v 15 dneh od dneva zaključka postopka. 12. Vse dodatne informacije o pogojih in natančnejše podatke o predmetu prodaje ter o besedilu pogodbe o prenosu poslovnega deleža lahko kandidati dobijo na Mestni občini Ljubljana, Oddelek za finance in računovodstvo, Dalmatinova 1, Urša Otoničar, na tel. 01/306-43-70. 13. Župan Mestne občine Ljubljana oziroma Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana s soglasjem župana lahko postopek prodaje ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla. 14. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje ponudbe na naslov Mestna občina Ljubljana, Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana, Dalmatinova 1, Ljubljana. Rok za predložitev ponudb je 24. 6. 2010, v izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ponudba za družbo TE-TOL«. Ponudbo, ki bo prispela po roku za predložitev ponudb, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnika. Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za predložitev ponudb. 15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. 16. Kraj in čas javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 5. 7. 2010, ob 12. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, na naslovu Mestni trg 1, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti