Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 4781-361/2010-5 Ob-3821/10 , Stran 1497
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb je 10 garaž v garažni hiši pod objektom na naslovu Grablovičeva 28, Ljubljana. Garaže v zemljiški knjigi še niso vknjižene kot etažna lastnina, zemljišče s parcelnima št. 67/8 in 67/9, pod katerim se nahaja garažna hiša, pa je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisano pri vložku št. 155, k.o. Šentpeter. Na dan podpisa prodajne pogodbe se kupec pri nobeni garaži še ne bo mogel vpisati v zemljiško knjigo. Mestna občina Ljubljana bo posameznemu kupcu naknadno, po vzpostavljeni etažni lastnini, izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. – garaža št. 128, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na desni strani locirana kot zadnja (štirinajsta) garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 128 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2; Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. – garaža št. 110, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je proti izhodu iz II. kleti na desni strani locirana kot deseta garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 110 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2; Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. – garaža št. 113, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je proti izhodu iz II. kleti na desni strani locirana kot trinajsta garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 113 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2; Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. – garaža št. 126, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na desni strani locirana kot dvanajsta garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 126 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2; Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. – garaža št. 123, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na desni strani locirana kot deveta garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 123 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2; Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. – garaža št. 109, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je proti izhodu iz II. kleti na desni strani locirana kot deseta garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 109 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2; Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. – garaža št. 118, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na desni strani locirana kot četrta garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 118 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2; Nepremičnina je prazna. – garaža št. 139, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na levi strani locirana kot trinajsta garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 139 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2; Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. – garaža št. 125, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na desni strani locirana kot enajsta garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 125 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2; Nepremičnina je prazna. – garaža št. 117, v skupni izmeri 12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na desni strani locirana kot tretja garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina, V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 117 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2; Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Izhodiščna cena za vse garaže je 11.000 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 3.2 Posamezne nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške deponiranja prodajne pogodbe pri notarju ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na št. 099-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 28. 6. 2010. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine Grablovičeva 28 – Gxxx« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2. Pod »Gxxx« ponudniki vpišejo številko garaže, za katero je ponudba podana. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 10. 2010. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna oseba Damjana Popović Ljubi. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo prispele ponudbe odpirala: – za garažo št. 128 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 10.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljubljana; – za garažo št. 110 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 10.50, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljubljana; – za garažo št. 113 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 11.10, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljubljana; – za garažo št. 126 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 11.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljubljana; – za garažo št. 123 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 11.50, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljubljana; – za garažo št. 109 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 12.10, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljubljana; – za garažo št. 118 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 12.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljubljana; – za garažo št. 139 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 12.50, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljubljana; – za garažo št. 125 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 13.10, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljubljana; – za garažo št. 117 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 13.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljubljana. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana, http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti