Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 431/2010-881 Ob-3791/10 , Stran 1495
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, tel. 02/584-90-40, faks 02/581-16-10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si. 2. Opis predmeta služnosti Predmet služnosti je: – postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ in telovadnice OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, parc. št. 2215, k.o. Ljutomer, na površini cca 950 m2 uporabne površine ter postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ in telovadnice pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, parc. št. 865/2, k.o. Cezanjevci, na površini cca 280 m2 uporabne površine, kjer se služnostni upravičenec obveže pred postavitvijo sončne elektrarne obnoviti celotno ostrešje telovadnice, v izmeri cca 500 m2 z novo kritino – pločevino. Vse mere so informativnega značaja in jih je treba preveriti na objektu. Izbran bo le tisti ponudnik, ki bo prevzel v izvedbo oba objekta obeh šol ter obe telovadnici. Služnost obsega pravico: – zgraditi sončno elektrarno na obeh šolah in obeh telovadnicah, vključno z izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje objekta; – pravico vzdrževati vse objekte iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom in razvojem; – pravico imeti dostop do nepremičnine in prehoda preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja objektov in naprav. Stvarna pravica služnosti se ustanavlja za dobo do 30 let od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora vzpostaviti računalniški sistem, preko katerega lahko osnovnošolci dnevno preverjajo, kaj se dogaja z fotonapetostnimi moduli na strehi, izvesti sanacijo obstoječega celotnega ostrešja telovadnice OŠ Cezanjevci z novo kritino – pločevino, vključeno s sanacijo strelovodne naprave. Izhodiščno letno nadomestilo: v višini 4% od prihodkov iz naslova prodaje proizvedene električne energije. Vrednost zamenjave kritine na telovadnici OŠ Cezanjevci se upošteva pri znesku letnega nadomestila od prihodkov iz naslova prodaje proizvedene električne energije. 3. Vrsta pravnega posla Z uspelim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 30 let, v obliki notarskega zapisa, najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže, da bo: – zgradil sončno elektrarno na objektu OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, na telovadnici OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, na objektu OŠ Cezanjevci ter na telovadnici OŠ Cezanjevci; – zamenjal kritino na celotnem ostrešju telovadnice OŠ Cezanjevci, vključno s sanacijo strelovodne naprave; – zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške nemudoma saniral morebitno poškodovano kritino na objektu; – po preteku služnostnega obdobja vzpostavil prvotno stanje, v primeru, da se služnost ne podaljša; – med izvajanjem pogodbenih del na celotnem gradbišču upošteval in izvajal vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo del in gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo zavarovalne police še pred pričetkom del izročil lastniku nepremičnine. Ponudnik se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih dovoljenj pričel takoj ter, da bo glede na upoštevane roke postavil sončno elektrarno najkasneje v roku 6 mesecev od podpisa služnostne pogodbe. Ponudnik se s pogodbo prav tako obveže pristopiti k obnovi strehe na telovadnici OŠ Cezanjevci, in sicer najkasneje v roku 60 dni od podpisa služnostne pogodbe. V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico, katero bo Občina Ljutomer izkoristila v primeru, če ponudnik ne bo pristopil k izvedbi pogodbeno dogovorjenih del. 4. Pogoji pod katerimi se ponudba predloži: a) Ekonomska in finančna sposobnost: Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa ter da v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo. b) Tehnične zahteve: – fotovoltaične plošče: monokristalni sončni modul, 240 W; – instalirana moč: cca 118 kW na OŠ in telovadnici OŠ Ljutomer ter cca 35 kW na OŠ in telovadnici OŠ Cezanjevci. 5. Ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – kot dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik ponudbi priloži: – BON-1/P (podjetja) oziroma BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2009; – pozitivno bilanco stanja na dan 31. 12. 2009 in izkaz poslovnega izida na dan 31. 12. 2009; – potrdilo poslovne banke, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran; – analizo energetskega potenciala obeh šol in obeh telovadnic; – ponujen odstotek nadomestila, ki ne more biti nižji od izhodiščnega; – potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v sodni register; – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev (pravne osebe); – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb; – izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb; – ponudbo za zamenjavo ostrešja telovadnice OŠ Cezanjevci, vključno s sanacijo strelovodne naprave. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Merilo za izbor: Najvišji delež med odstotkom letne višine nadomestila ter vrednostjo zamenjave dotrajane strešne kritine na telovadnici OŠ Cezanjevci, ki se izračuna po enačbi: (odstotek letne višine nadomestila) D = ------------------------------------------------------------------ (vrednost zamenjave ostrešja) Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišji delež D. V primeru, da je podanih več ponudb z enakim deležem, se izvede javna dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljeni izbiri. 7. Omejitve v postopku: Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to morali biti navedeni razlogi in brez odškodninske odgovornosti. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 8. Predložitev ponudbe Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, dne 28. junija 2010, do 11. ure, na naslov Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »Ponudba za sončno elektrarno – OŠ Ljutomer in OŠ Cezanjevci«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 9. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb ni javno. Obravnavo prispelih ponudb bo izvedla komisija, ki bo ponudbe odprla v ponedeljek, dne 28. junija 2010, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. 10. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/584-90-46 (kontaktna oseba: Dominika Vrbnjak). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Ljutomer – http://www.obcinaljutomer.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti