Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Ob-3903/10 , Stran 1493
1. Izvajalec javnega poziva: izvajalec javnega poziva je Regionalni center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje. 2. Podlaga za izvedbo javnega poziva: Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2010–2012, ki je bil sprejet na 74. seji Sveta zasavske regije dne 25. 3. 2010. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Občina Zagorje ob Savi. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete ``Razvoj regij``, prednostne usmeritve ``Regionalni razvojni programi``. 3. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je vključitev brezposelnih mladih izobraženih oseb v projekt Podjetno v svet podjetništva. 4. Namen poziva in opis projekta: Projekt je namenjen spodbujanju podjetništva med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest v Zasavju. Končni cilj projekta je formiranje uspešnih podjetij s strani udeležencev projekta in odpiranje novih delovnih mest v teh podjetjih. Projekt, katerega sofinancer je tudi Občina Zagorje ob Savi, je usmerjen v razvoj podjetništva prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo, njihova vključitev v projekt pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru projekta pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi oziroma realizacijo, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo. Projekt se bo načeloma izvajal v Mrežnem inkubatorju RCR v Zagorju, zaradi svojega pomena na razvoj podjetništva v Zasavju pa ima širši, regionalni pomen. V projektu bo v obdobju dveh let sodelovalo 40 udeležencev, po 10 udeležencev v obdobju šestih mesecev. Prvih 10 udeležencev se bo v projekt vključilo predvidoma 1. 9. 2010, nato bodo skupine sledile v šest-mesečnih terminih. Skupina 10 udeležencev se bo predvidoma razdelila v najmanj dve skupini po 5, oziroma po potrebi tudi drugače oziroma v več skupin glede na predvidene projekte, ki jih bodo razvijali. Torej se bo v teku projekta razvijalo najmanj 8 podjetniških projektov oziroma idej. Kandidati naj bi v obdobju šestih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej v skupinah ali sami formirali podjetja, v katerih bi se tudi zaposlili. V primeru, da kandidat ne doseže izhodnih ciljev projekta, to je lastništvo/solastništvo v novoustanovljeni gospodarski družbi in zaposlitev v ustanovljenem podjetju v okviru projekta ali samozaposlitev kot samostojni podjetnik, se ne more več vključiti v ta ali podobne programe v okviru Regionalnega centra za razvoj. Natančnejši opis projekta je sestavni del razpisne dokumentacije. 5. Pogoji za vključitev v projekt oziroma pogoji za kandidiranje V projekt se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: – imajo VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na študijski program oziroma vrsto študija), – so aktivni iskalci zaposlitve in so prijavljeni kot brezposelni na Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Trbovlje. Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo prijavljeni na Uradu za delo Zagorje ob Savi, – so ob prijavi stari manj kot 35 let. Kandidati morajo ob prijavi priložiti izpolnjen vprašalnik, ki je poleg prijavnega obrazca del razpisne dokumentacije. 6. Merila za izbor kandidatov in način izbora kandidatov: O ustreznosti kandidatov bo odločala strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija). Odločitev o izboru sprejme komisija na osnovi izpolnjenih pogojev za vključitev, izpolnjenega vprašalnika ter na osnovi opravljenih razgovorov s potencialnimi kandidati oziroma ocene njihovih podjetniških potencialov, znanj in interesov. V primeru presežka števila prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje in uspešno opravili izborni postopek, vključno z razgovorom, nad razpisanim številom mest, bodo imeli prednost tisti kandidati, ki so bili štipendisti v okviru zasavske štipendijske sheme, v nadaljevanju pa kandidati, ki so dlje časa prijavljeni kot brezposelni in aktivno iščejo zaposlitev. RCR si pridržuje pravico, da lahko v primeru premajhnega števila ustreznih kandidatov v projekt naknadno vključi druge udeležence, ki ustrezajo pogojem pod peto točko razpisa ter udeležence ne glede na predhodno omenjene razpisne pogoje, torej tudi brezposelne prijavljene na drugih Uradih za delo v okviru Območne službe Trbovlje ali kandidate z nižjo stopnjo izobrazbe. 7. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru Prijave (obrazec št. 1) z izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2) ter s fotokopijo dokazila o izobrazbi in fotokopijo osebnega dokumenta lahko oddate v tajništvu RCR, in sicer do 1. 7. 2010 do 14. ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Regionalni center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje, in sicer do 1. 7. 2010 (velja poštni žig tega dne). Na sprednji strani kuverte mora biti oznaka: ``Ne odpiraj! Prijava na Javni poziv za vključitev v projekt Podjetno v svet podjetništva.`` Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni. V primeru ugotovitve nepopolne vloge bo komisija v roku petih dni po odpiranju pozvala prijavitelja k dopolnitvi vloge. Komisija bo kandidate pisno pozvala na razgovore. O izboru bodo kandidati pisno obveščeni. Pritožba na odločitev komisije ni možna. Z izbranimi kandidati bo podpisana pogodba o zaposlitvi za čas šestih mesecev, s predvidenim pričetkom delovnega razmerja z dne 1. 9. 2010. 8. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan, do vključno 1. 7. 2010, med 9. in 13. uro, po tel. 03/56-60-504 ali 03/56-60-505, oziroma preko elektronskega naslova: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si ali jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-zasavje.si. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu RCR, zainteresirani jo bodo lahko prejeli po pošti oziroma po mailu. Potencialni udeleženci v projektu bodo lahko pridobili dodatne informacije o vsebini in poteku projekta tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim kandidatom, in sicer 22. 6. 2010 ob 9. uri, na sedežu RCR. Kolikor se bodo kandidati želeli udeležiti predstavitve, naj se predhodno prijavijo na mail: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si ali jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-zasavje.si do 21. 6. 2010. 9. Razpisna dokumentacija: Obrazec št. 1:Prijava, Obrazec št. 2: Vprašalnik, Obrazec št. 3: Opis projekta, Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o zaposlitvi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti