Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 330-9/2010 Ob-3847/10 , Stran 1481
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2010. Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme 8.000,00 EUR in za pomoči po pravilu de minimis 13.000,00 EUR. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Upravičenci: Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. Splošne finančne določbe: 1. Sofinanciranje: urejanje pašnikov, naložbe v travniške sadovnjake, agromelioracije in ureditev poti, ki se bo izvajalo v letu 2010 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva, je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka razpisnega postopka). 2. Dokazila/plačani računi za izvedene investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. 3. Za pomoči dodeljene po pravilu de minimis; pokrivanje operativnih stroškov transporta pa se upoštevajo upravičeni stroški od 1. 1. 2010 do zaključka razpisnega postopka. III. Nameni razpisa Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Cilji ukrepa: – ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, – boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva, – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali, – boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). A1. Urejanje pašnikov – višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR. Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov. Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, pašni aparat… – Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Sofinancira se do 50% vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, B1- primar in C – primar), – fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika ali ortofoto posnetek z označeno površino pašnika, – fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljena pašna ograja, oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje in dovoljenje lastnika zemljišča. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010-Urejanje pašnikov«. A2. Naložbe v travniške sadovnjake – višina razpisanih sredstev: 1.000,00 EUR. Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih sadik visokodebelnih dreves. Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad. Sofinancira se do 50% vrednosti investicije brez DDV,na območju z OMD, oziroma do 15 sadik. – Upravičenci: – nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in priimek, naslov, KMG-MID, davčno številko in podpis). Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, B1- primar in C – primar), – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – fotokopijo, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010-Oživljanje travniških sadovnjakov«. A3. Agromelioracije in ureditev poti: – višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR. Sofinancirajo se stroški izvedbe agromelioracijskih del, in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: stroški izvedbe del, razen drenažna dela in material za drenažo, oprema za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjševanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%. Sofinancira se do 50% vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR. – Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, B1- primar in C – primar), – fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – kopijo katastrskega načrta ali ortofoto posnetek z označeno površino predvidenih agromelioracij, – program del, ki ga pripravi KGZS Celje, Izpostava Slovenj Gradec. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov GERK ID 1100-njive, vrtovi; GERK ID 1130-začasni travniki ali – 2 ha travnikov in ekstenzivnih sadovnjakov GERK ID 1222-ekstenzivni sadovnjaki; GERK ID 1300- trajni travniki (če je katastrska kultura travnik) ali – 4 ha pašnikov GERK ID 1300-trajni travniki (če je katastrska kultura pašnik); GERK ID 1330-gorski pašniki ali – 8 ha gozdov GERK ID 200-gozd, – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov, hmeljišč GERK ID 1160-hmeljišča, GERK ID 1211-vinogradi, GERK ID 1221-intenzivni sadovnjaki, GERK ID 1240-ostali trajni nasadi, – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah GERK ID- 1190-rastlinjaki, GERK ID 1180-trajne rastline na njivah. V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010-Agromelioracije in ureditev poti«. Pomoči dodeljene po pravilu de minimis Pokrivanje operativnih stroškov transporta – višina razpisanih sredstev: 13.000,00 EUR. Sofinancirajo se stroški transporta na odročnih območjih Mestne občine Slovenj Gradec. Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli, način izvedbe plačil. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti transporta, – predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno, – zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Podpore se ne dodelijo za financiranje prevoza na rednih, lažje dostopnih progah. Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov za prevoz. Upravičenci so: – zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta, – subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Pokrivanje operativnih stroškov transporta (A – de minimis, B – de minimis in C – de minimis), – dovoljenje za opravljanje dejavnosti transporta, – seznam lokalnih, odročnih prog, (mreža) organiziranega transporta na odročnih območji z navedbo razdalj in številom prevozov letno, – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 do zaključka razpisa. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010-pokrivanje operativnih stroškov transporta«. IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti: investicija oziroma dejavnost (po pravilu de minimis), ki se bo izvajala v letu 2010 in bo predmet prijave na ta razpis je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 10. decembra 2010, upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene po uredbi za skup. izjeme pa velja pravilo iz II. poglavja, točka 1. V. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec osebno v sprejemni pisarni-vložišču občine do vključno 31. 7. 2010 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010 (ter ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa. VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan občine. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010, – zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Do višine porabe sredstev imajo prednost vlagatelji, ki sredstev za ta ukrep v preteklosti še niso prejeli. Kolikor sredstva ne bodo izkoriščena, pa bodo sredstva dodeljena tudi vlagateljem, ki so v prejšnjih letih sredstva za ta namen že prejeli. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije …), – poročilo o opravljenem delu. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog bo najkasneje do 4. 8. 2010. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. VII. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti. VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: http://www.slovenjgradec.si ali pa jo v tem roku zainteresirani brezplačno dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. 02/88-121-24 ali osebno pri Marijanu Klemencu ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti