Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Ob-3815/10 , Stran 1480
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet prodaje Predmet prodaje so parcele z označbami 38, v približni izmeri 817 m2, 56, v približni izmeri 935 m2, 57, v približni izmeri 892 m2, 58, v približni izmeri 766 m2, 59, v približni izmeri 896 m2, 61, v približni izmeri 746 m2, 64, v približni izmeri 847 m2, 65, v približni izmeri 789 m2, 66, v približni izmeri 818 m2, 66.a, v približni izmeri 660 m2, 87, v približni izmeri 676 m2 in 111, v približni izmeri 916 m2, ki jih tvorijo zemljiškoknjižne parcele št. 810 (ki je obremenjena s služnostno pravico prekopa zemljišča za potrebe izgradnje in vzdrževanja plinovoda za potrebe stanovanjske hiše v korist nepremičnine parc. št. 805/15, k.o. Škale), 817/3, 818/5, 805/7, 818/6, 808/18 in 808/11 (ki je obremenjena s služnostno pravico zaradi priključitve, položitve in vzdrževanja nizko napetostnega priključka), vse k.o. Škale. Na delu nepremičnine parc. št. 808/18, k.o. Škale, ki tvori del parcele 66.a, se nahaja gospodarsko poslopje, ki ga je potrebno pred začetkom gradnje porušiti. Strošek rušitve nosi izbrani kupec za predmetno nepremičnino. Karta, iz katere so razvidne posamezne parcele, velikost in zemljiškoknjižni podatki o parcelah, so priloga tega razpisa. Predmetna zemljišča se nahajajo na območju urejenem z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo – del (v nadaljevanju: PUP 02) (UPB-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 20/09). Skladno s PUP 02 je na predmetnih nepremičninah predvidena oziroma dovoljena stanovanjska gradnja. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so komunalno neopremljene. Opremljenost zemljišč s komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, ceste, plinovod, javne in odprte površine ter ravnanje z odpadki) bo prodajalec zagotovil najkasneje do konca leta 2012. Skladno z Odlokom o programu opremljanju stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje strnjene pozidave Škale-Hrastovec (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 22/08; v nadaljevanju: Program opremljanja) komunalni prispevek za posamezno parcelo v približni izmeri 500 m2 in približni neto tlorisni površini stanovanjske hiše 250 m2 znaša 27.200,00 EUR. Osnova za informativni izračun navedenega komunalnega prispevka je Program opremljanja, izračun komunalnega prispevka za posamezno parcelo pa bo izračunan na podlagi PGD in PZI projektov. Natančna površina nepremičnine bo določena po geodetski izmeri, ki jo bo naročil prodajalec po prodaji nepremičnin, ki so predmet razpisa, pri čemer se bo končna površina in vrednost zemljišča določila po znani geodetski odmeri in bo vrednost zemljišča zmnožek ponujene cene in kvadrature ugotovljene z dokončno geodetsko odločbo. Na vsakega kupca odpade sorazmerni strošek parcelacije posamezne kupljene parcele, ki ga kupec poravna v roku 8 dni od sklenitve aneksa k prodajni pogodbi. Izhodiščna cena posamezne parcele z označbami nepremičnin: – 56, 57, 58, 59 je 33,41 EUR/m2 brez DDV, – 38 in 61 je 25,82 EUR/m2 brez DDV, – 64, 65, 66, 66.a, 87 in 111 je 30,38 EUR/m2 brez DDV. Karta, besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Zdravki Vasiljević, v Pravni službi Mo Velenje, pisarna št. 16. III. Pogoji prodaje 1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno–kupljeno« in so proste vseh bremen. Nepremičnina se prodaja zaradi gradnje stanovanjskih hiš skladno s PUP 02. 2. Kupec plača davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin (za parcelo z označbo 66.a) in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. Sorazmerni strošek geodetske odmere zemljišč nosi kupec, in sicer za posamezno kupljeno parcelo. 3. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo. S prodajno pogodbo se določi predmet prodaje in cena, natančna površina parcele in končna kupnina (ki je zmnožek ponujene cene in površine, ugotovljene z dokončno geodetsko odločbo) pa se določi z aneksom k prodajni pogodbi. Prodajalec izstavi račun za plačilo kupnine po sklenitvi aneksa k prodajni pogodbi, pri čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati v roku 8 dni od sklenitve aneksa k prodajni pogodbi. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine. 4. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene prodajne pogodbe v določenem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca. 5. V izhodiščni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalnega prispevka, ki ga kupec plača pred izdajo gradbenega dovoljenja. Poleg tega v izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiškoknjižnega urejanja in stroškov, ki izhajajo iz pogojev soglasodajalcev, ki jih plača kupec. 6. Kupec je dolžan začeti z gradnjo stanovanjske hiše na posameznem zemljišču najkasneje 1 leto po izgradnji komunalne infrastrukture, hkrati pa je izbrani kupec z gradnjo stanovanjske hiše dolžan končati najkasneje 2 leti po začetku gradnje stanovanjske hiše na posameznem zemljišču, pri čemer se za končanje gradnje šteje najmanj 3. gradbena faza. Rok začetka in končanja gradnje sta bistveni sestavini kupoprodajne pogodbe. Kupec resnost začetka in končanja gradnje v navedenih rokih zagotovi z odkupno pravico, ki daje prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnino po ponujeni ceni in to pravico zavaruje z vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna pravica v korist prodajalca in njeno zavarovanje v zemljiški knjigi sta bistveni sestavini kupoprodajne pogodbe. 7. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa in izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja. IV. Pogoji sodelovanja 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije. 2. Obvezno je vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti nepremičnine za katero ponudnik daje ponudbo po izklicni ceni za m2 brez DDV na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-21121108. 3. Ponudnik lahko poda ponudbo za posamezno nepremičnino ali za celoten sklop skupaj, pri čemer ponudnik, ki daje ponudbo za celoten sklop skupaj, poda ponudbo za vsako parcelo posebej. Kolikor ponudnik, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in je registriran za opravljanje dejavnosti gradnje za trg in prodajo nepremičnin, odda ponudbo za nakup celotnega sklopa nepremičnin, ki so predmet prodaje, se lahko sklene pogodba o opremljanju skladno z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju. V. Ponudba Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije 2.1. Dokazilo o sedežu ponudnika: – pravna oseba – gospodarska družba predloži izpisek iz AJPES, – samostojni podjetnik – posameznik – predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES. 2.2. Dokazilo o državljanstvu za fizične osebe (potni list, osebna izkaznica). 3. Kolikor je ponudnik samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, in se prijavlja na celoten sklop skupaj ter želi skleniti pogodbo o opremljanju skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju, mora predložiti dokazilo o registraciji za dejavnost gradnje za trg in prodajo nepremičnin. (izpisek iz AJPES-a, družbena pogodba ali drug akt o ustanovitvi). 4. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). 5. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3) 6. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4). 7. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene brez DDV na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-21121108. Ponudba se bo štela za pravočasno, če je predložena prodajalcu najkasneje do vključno 28. 6. 2010, do 10. ure, v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (kletna etaža, pisarna št. 10). Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin v k.o. Škale«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi IV/55 Mestne občine Velenje, dne 28. 6. 2010, ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin v k.o. Škale in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in ponudil najvišjo kupnino. Kolikor se bo na razpis za celoten sklop skupaj prijavil ponudnik, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in je registriran za opravljanje dejavnosti gradnje za trg in prodajo nepremičnin, bo ta ocenjen kot najugodnejši ponudnik in izbran za nakup celotnega sklopa, samo pod pogojem, da bo ponujena cena za vsako posamezno nepremičnino višja od vseh ostalih ponujenih cen za iste nepremičnine. 4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje, pri Bojanu Lipniku, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, na tel. 03/89-61-670.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti