Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 430-13/2010 Ob-3790/10 , Stran 1479
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2010, proračunska postavka 241901 – obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov. V ta sklop sodi sofinanciranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih spomenikih. 3. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati akcije povezane z adaptacijo, prenovo in zaščito kulturnih spomenikov, ki so razglašeni za kulturno dediščino v Občini Sežana. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu: – objekt je razglašen za kulturni spomenik in se nahaja na območju Občine Sežana, – predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom, – predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov, – predlagatelj mora pridobiti in predložiti mnenje odgovorne konservatorske službe. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Sežana. Komisija za izpeljavo postopka bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 6. Merila za sofinanciranje: – stopnja zaščitenosti spomenika, – pomen spomenika za Občino Sežana, – stopnja poškodovanosti objekta, – zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih razpisov; kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že vloženih sredstev), – trajanje in faza projekta (predviden začetek del in trajanje del; kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti, v kateri fazi je izvedba projekta), – pomembnost projekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti. 7. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane spomeniškovarstvene akcije in izločila tiste predloge, ki niso v skladu z razpisnim področjem in predlagala višino sofinanciranja. 8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, je 25.000,00 EUR. 9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010. 10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec, – vzorec pogodbe. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – izpolnjen prijavni obrazec, – konservatorske smernice oziroma mnenje odgovorne konservatorske službe, – dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev (če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo. Če je predlagatelj upravljalec, mora poleg zemljiškoknjižnega izpiska predložiti tudi uradno dokazilo o upravljanju), – predračun predvidenih del, – soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na objektu v primeru, da projekta ne prijavlja lastnik objekta, – izjava o točnosti podatkov, – parafiran vzorec pogodbe, – slikovno gradivo – trenutno stanje objekta ali dela objekta. Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo pri Nini Ukmar, v sobi št. 68, kjer dobijo prijavitelji tudi vse dodatne informacije v zvezi z razpisom. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS, v zapečatenem ovitku, z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – obnova kulturnih spomenikov 2010«. Na hrbtni strani mora biti navedba predlagatelja naziv oziroma ime in priimek predlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 11. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega obvestila z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Občina Sežana bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje s sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa v roku 45 dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi postopek.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti