Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 10-0526 Ob-3817/10 , Stran 1478
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor. 2. (a) Kraj dobave in izvedbe: HE Dravograd. (b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: dobava novega portalnega žerjava 1450 kN na HE Dravograd. 3. Roki za izvedbo del: Predviden začetek del: 1. 9. 2010. Predviden zaključek del: 25. 4. 2011. Podrobnejši roki so navedeni v razpisni dokumentaciji. 4. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, telefaks 02/300-56-55, tel. 02/300-54-62, kontaktna oseba: Matej Helbl, elektronski naslov: matej.helbl@dem.si. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 16. 7. 2010. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 100,00 EUR (DDV je vključen) z nakazilom na naročnikov (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) TRR, št. 04515-0000337195 pri Nova KBM d.d., s pripisom »Dobava novega portalnega žerjava 1450 kn na HE Dravograd«. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na DEM d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, tel. 02/300-54-62, faks 02/300-54-62, do 16. 7. 2010 ob delovnih dnevih, med 8. in 15. uro po predhodni telefonski najavi in proti predložitvi potrdila o plačilu. Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu. Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke. 5. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 23. 7. 2010 do 12. ure. (b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor. 6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2010 ob 12.15 na sedežu Dravskih elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor. 7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto ponudbene cene. Garancija mora veljati še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe. 8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. 9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti Usposobljenost za izdelavo in dobavo opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo priznana vsem ponudnikom, ki: 1. niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, goljufijo, pranjem denarja in poklicnim ravnanjem, niti niso bili pravnomočno obsojeni za katero izmed naštetih kaznivih dejanj in da za tovrstna dejanja niso bili obsojeni tudi zakoniti zastopniki ponudnika, 2. proti njim kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da niso opustili poslovne dejavnosti ali niso v kateremkoli podobnem položaju in da ni bil proti njim uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imajo sedež, 3. izpolnjujejo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, kjer imajo sedež, 4. imajo stabilno in urejeno finančno poslovanje, 5. so v zadnjih petih letih izdelali in dali v obratovanje 1 kom portalni ali mostni žerjav nosilnosti enake ali večje od 1.500 kN in 3 kom portalni ali mostni žerjav nosilnosti enake ali večje od 500 kN, 6. imajo vpeljan najmanj interni sistem zagotavljanja kvalitete QA/QC, 7. so opremljeni z ustreznimi stroji, opremo in tovarniškimi prostori za izvedbo vseh del po tem razpisu, 8. zagotavljajo odzivni čas za popravilo elektro pogonskih mehanizmov v roku 24 ur, kar potrdijo z izjavo. 10. Merila za dodelitev naročila: merila so navedena v razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti