Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 430-51/2010/2 Ob-3966/10 , Stran 1473
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). II. Predmet in cilji javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za promocijo znanosti in inovativnosti. Programi, za promocijo znanosti in inovativnosti morajo biti naravnani k poljudni predstavitvi in posredovanju raziskovalnih dosežkov in razumevanju osnovnih znanstvenih načel, predvsem mladim po vsej Sloveniji. Programi za promocijo znanosti morajo biti zato zasnovani tako, da bodo čim širše pokrili Slovenijo in ciljnim skupinam približali področje znanstvenega raziskovanja in eksperimentiranja po možnosti tako, da ga bodo lahko posamezniki sami uporabili ali preizkusili. Na ta javni razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, ki delujejo najmanj eno leto in izkazujejo aktivnosti na navedenem področju. Promocijo znanosti izvajajo na način, da je dostopna vsej zainteresirani javnosti. Cilji programov za promocijo znanosti v letih 2010 in 2011 so: – vzpodbujanje splošne ozaveščenosti o različnih možnostih uporabe znanosti, – predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim in vzpodbujanje dialoga med raziskovalci in temi javnostmi, – izvedba aktivnosti in promocijskih dogodkov s področja znanosti kot spodbuda za osvajanje novih znanj in veščin in v smislu popularizacije znanosti in inovativnosti, – predstavitev možnosti raziskovalnega delovanja (zlasti mladim) ter njihovo vzpodbujanje na poti oblikovanja v bodoče raziskovalce, – vzpodbujanje ustvarjalnosti in radovednosti za skupinsko raziskovalno delo mladih in z mladimi, – spodbujanje mladih k samostojnemu izvajanju eksperimentov, – uvajanje mladih v skupinsko raziskovalno delo: priprava gradiv za popularizacijo znanosti in znanja, razvoj demonstracijskih eksperimentov, kratka interaktivna predavanja, predvsem s področja naravoslovja, pa tudi tehnike in družboslovja. III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji: – ki so pravne osebe s pravnim statusom ustanove, društva, zavoda ali druge neprofitne organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu in delujejo vsaj eno leto, – ki bodo za izvajanje programa zagotovili najmanj 25% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev oziroma drugih sredstev. Aktivnosti, ki jih prijavljajo na razpis, nimajo financiranih iz drugih javnih virov. Javna sredstva predstavljajo javno finančna sredstva evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, – zoper katere ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije in jim ni prepovedano poslovanje na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, – zoper katere ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero jim je prepovedano opravljati dejavnost, ki se nanaša na program, – ki imajo poravnane davke, prispevke ali druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo navedene dajatve oziroma obveznosti, Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, prijavitelj potrjuje z izjavo, podpisano s strani odgovorne osebe, ki je del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 2). V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga zavrže. IV. Merila za izbiro Posamezni programi bodo ocenjeni na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril: 1. Skladnost predlagane vsebine s predmetom javnega razpisa in utemeljenost raziskovalne metode (od 0 do 40 točk) Vrednoti se celostna predstavitev programa za promocijo znanosti, idejna zasnova le-tega in predvsem doseganje ciljev programa za promocijo znanosti. Upošteva se doseganje približevanja področja znanstvenega raziskovanja in eksperimentiranja ciljnim skupinam, spodbujanje samoiniciativnosti pri uporabi in analizi preizkusov oziroma predmeta raziskav in pospeševanje raziskovalne dejavnosti na raziskovalnih področjih. 2. Spodbujanje interdisciplinarnosti znanstvenih ved in področij (od 0 do 10 točk) Vrednoti se povezovanje in prepletanje programa na raziskovalnih področjih. Vsak program bo vrednoten glede na doseganje interdisciplinarnosti med raziskovalnimi področji. 3. Reference sodelujočih na programu (od 0 do 15 točk) Pri tem merilu se upoštevajo izkušnje in sodelovanje sodelujočih na programu na drugih končanih ali še nedokončanih in delujočih programih ali projektih, ki so vsebinsko povezani s promocijo raziskovanja. Kolikor je sodelujoči na programu sodeloval pri drugi organizaciji mora sodelovanje ali pridobljene izkušnje izkazati s potrdilom ali drugo verodostojno listino, ki jo ministrstvo lahko preveri. Prijavitelj navede največ 5 najvišje vrednotenih referenc s področja promocije raziskovanja po lastni presoji. 4. Spodbujanje izbranih ciljnih skupin za raziskovalno delo (od 0 do 10 točk) Vrednoti se v kolikšni meri program pripomore k uvajanju oziroma spodbujanju izbranih ciljnih skupin v raziskovalno delo. 5. Teritorialna dostopnost programa (od 0 do 5 točk) Vrednoti se kako široko program pokriva območje celotne Slovenije, glede na to ali program pokriva eno ali več statističnih regij ali pa celotno Slovenijo. V vlogi je potrebno navesti in razložiti, na kakšen način bo program zajel določeno območje Slovenije. 6. Izvedljivost in ustreznost finančne konstrukcije (od 0 do 20 točk) V vlogi je potrebno navesti in razložiti ekonomičnost, namenskost in izvedljivost financiranja programa. Ocenjevala se bo finančna konstrukcija v razmerju do predvidenih aktivnosti programa. Najvišje možno število točk na podlagi vseh meril tega javnega razpisa je 100 točk. V. Obvezna oblika in sestava vloge Prijavitelj se prijavi na javni razpis z vlogo, skladno z razpisno dokumentacijo. Popolna vloga mora vsebovati v celoti izpolnjene spodaj navedene listine, podpisane s strani odgovorne osebe prijavitelja: – Obrazec št. 1 – Vloga na Javni razpis za sofinanciranje programa za promocijo znanosti, – Obrazec št. 2 – Izjava prijavitelja na Javni razpis za sofinanciranje programov za promocijo znanosti v letih 2010 in 2011. Popolno vlogo je potrebno poslati v tiskani in elektronski obliki – zgoščenka na naslov ministrstva. Vloga oddana v elektronski obliki mora biti identična vlogi v tiskani obliki. V primeru, da prijavitelj ne bo dostavil formalno popolne vloge, ga bo ministrstvo pozvalo k dopolnitvi. V primeru, da prijavitelj v postavljenem roku vloge ne bo dopolnil, se bo vloga zavrgla. Del vloge, ki je predmet ocenjevanja, ne more biti predmet dopolnitve. VI. Postopek obravnave vlog Postopek javnega razpisa vodi komisija za vodenje postopka (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: minister). Komisija bo odprla le v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge. Prepozne in nepravilno označene vloge bodo zavržene s sklepom. Komisija bo pregledala pravočasne in pravilno označene vloge. V primeru, da posamezna vloga ne bo popolna, bodo predlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene s sklepom. Popolne oziroma pravočasno dopolnjene vloge (ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in priloge) bo komisija predala ocenjevalcem, ki jih bo imenoval minister. Ocenjevalci bodo ocenili vloge v skladu z določenimi merili v javnem razpisu. Vsak ocenjevalec bo na ločenem ocenjevalnem listu ocenil vsako vlogo. Točke se bodo po ocenjevanju seštele in delile s številom ocenjevalcev. Število točk, ki jih bo prejel posamezen prijavitelj oziroma program bo povprečno število točk na podlagi skupne ocene ocenjevalcev. V primeru, da bo odstopanje med najvišjim in najnižjim skupnim številom točk na ocenjevalnem listu večje od 25%, bo sklican sestanek za dosego soglasja ocenjevalcev, na katerem bo določena končna ocena. Po ocenjevanju bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev ter ga predložila v odločitev ministru. VII. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: – v letu 2010 – do 200.000,00 EUR, – v letu 2011 – do 300.000,00 EUR. Sredstva za javni razpis so zagotovljena na proračunski postavki 5757 – Promocija programov, financiranje recenzij in ekspertiz. VIII. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, ki so predmet javnega razpisa morajo biti izplačana v proračunskem letu 2010 in 2011. Sredstva, ki so predvidena za leto 2010, morajo biti izplačana v proračunskem letu 2010, sredstva, ki so predvidena za leto 2011, pa v proračunskem letu 2011. IX. Čas financiranja programov: izvajanje programov se mora zaključiti najkasneje do 31. 10. 2011. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški programov, ki bodo nastali in plačani v času od datuma objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 10. 2011. X. Način sofinanciranja Glede na razpoložljiva proračunska sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva v njih, bo ministrstvo sofinanciralo do 75% upravičenih stroškov, vendar največ do 20.000 EUR na posamezen program v letu 2010 in največ do 30.000 EUR na posamezen program v letu 2011. Ministrstvo bo razpoložljiva proračunska sredstva razporedilo med prvih deset najbolje ocenjenih programov, ki bodo presegli točkovni prag najmanj 65 točk. Prijaviteljem, katerih programi bodo izbrani, bodo sredstva izplačana v treh obrokih v obdobju izvajanja programa in sicer po predhodni predložitvi poročil o opravljenem delu in finančnega obračuna ter zahtevka za sofinanciranje. Roki, do katerih bodo morali izbrani prijavitelji oddati poročila, finančne obračune in zahtevke za sofinanciranje: – prvo poročilo in prvi zahtevek za sofinanciranje do 29. 10. 2010. Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od datuma objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in so bili plačani do oddaje prvega zahtevka. – drugo poročilo in drugi zahtevek za sofinanciranje do 18. 4. 2011. Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali po 1. 9. 2010 in so bili plačani do oddaje drugega zahtevka pri čemer niso bili predmet prvega zahtevka za sofinanciranje s strani ministrstva – končno poročilo in tretji zahtevek za sofinanciranje do 31. 10. 2011. Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali po 1. 3. 2011 in so bili plačani do oddaje tretjega zahtevka, pri čemer niso bili predmet prvega in drugega zahtevka za sofinanciranje s strani ministrstva. Ministrstvo bo sofinanciralo stroške programa na podlagi zahtevka za sofinanciranje, podpisanega s strani odgovorne osebe prijavitelja, ki bo vključeval: – prilogo pogodbe št. 1 – Zahtevek za izplačilo; – prilogo pogodbe št. 2 – Vsebinsko poročilo o izvajanju programa; – prilogo pogodbe št. 3 – Poročilo o opravljenem delu sodelujočih; – prilogo pogodbe št. 4 – Finančni obračun o izvajanju pogodbe št. ….. Zahtevkom mora biti priložena izjava zakonitega zastopnika, da zahtevek temelji na verodostojnih listinah, ki še niso bile in ne bodo poravnane iz drugih virov financiranja in se nanašajo na program za promocijo znanosti in inovativnosti. XI. Upravičeni stroški programa V višini največ 75% se sofinancirajo upravičeni stroški, ki so nastali neposredno pri izvajanju programa za promocijo znanosti in so nujno potrebni za realizacijo posamezne programske aktivnosti ter so nastali in bili plačani v obdobju določenem v 9. točki tega javnega razpisa. Upravičeni stroški so: I. Stroški dela sodelujočih na programu II. Materialni stroški, stroški svetovanja in drugih storitev III. Režijski stroški in ostali stroški delovanja I. Stroški dela sodelujočih na programu – plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost ter drugi izdatki: – redno zaposleni; urna postavka posameznega sodelujočega za delo pri programu ne sme presegati urne postavke po kateri je posameznik plačan v okviru njegovega rednega dela. Med stroške dela redno zaposlenih spada opravljanje nalog, ki je izključno povezano z izvajanjem programa in ne opravljanje nalog, ki je del posameznikovih dnevnih delovnih nalog. – podjemne pogodbe; – avtorske pogodbe; – drugo. Dajatve, davki in prispevki, ki izhajajo iz programa, predstavljajo upravičene stroške le, če jih dejansko in dokončno nosi izbrani prijavitelj programa. II. Materialni stroški, stroški svetovanja in drugih storitev Upravičeni materialni stroški: – potni stroški, povezani z izvajanjem programa; – stroški tiska, izdajanja publikacij in oglaševalski stroški, povezani z izvajanjem programa; – stroški povezani z izvedbo tečajev, seminarjev, delavnic, okroglih miz, konferenc; – drugi materialni stroški povezani z izvajanjem programa. Stroški nakupa opreme niso upravičeni stroški. Upravičeni stroški svetovanja in drugih storitev so stroški, ki se uporabljajo izključno za dejavnosti programa. III. Režijski stroški (npr. stroški administracije programa ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in ostali stroški delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov, itd.), ki so nastali neposredno kot rezultat dejavnosti programa in skupaj ne smejo presegati 20% stroškov zgornjih točk. Med posameznimi vrstami stroškov, ki jih sofinancira ministrstvo, je glede na predvideno finančno konstrukcijo dovoljeno odstopanje v višini: – 20% za materialne stroške, stroške svetovanja in drugih storitev, – 10% za stroške dela. Sofinancirani bodo tisti odhodki programa, ki bodo navedeni v prilogi pogodbe št. 4, in sicer do višine, ki bo navedena v finančni konstrukciji, ob upoštevanju zgoraj navedenih odstopanj. V primeru, da se znesek računa ne uveljavlja v celoti, je potrebno opredeliti in navesti v kakšnem odstotku se račun uveljavlja. Kot dokazila o nastanku stroška, ki se sofinancira s strani ministrstva, je potrebno priložiti kopije računov, ki naj bodo žigosane, podpisane s strani zakonitega zastopnika prijavitelja in opremljene z navedbo, da je kopija enaka izvirniku. Kot dokazilo o plačilu stroška, ki se sofinancira s strani ministrstva, so kopije izpiskov iz transakcijskih računov ipd. iz katerih so razvidna plačila računov. Sofinancirani bodo tisti odhodki programa, ki bodo navedeni v tabelah, in sicer do višine, ki bo navedena v finančni konstrukciji, ob upoštevanju zgoraj navedenih odstopanj. Pri vseh navedenih stroških je pomembno, da so upravičeni samo, če so nastali pri delu na programu. Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo programa, ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila, izjavo, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo programa, ali ustrezno dopolnitev zahtevka za sofinanciranje. V primeru, da ministrstvo meni, da dodatna pojasnila, izjava ali dopolnjen zahtevek ne nakazujejo v zadostni meri povezave med nastankom stroška in izvedbo programa lahko izplačilo zmanjša za vrednost tega stroška (glede na vrednost zahtevka za izplačilo). O tem mora prejemnika sredstev ministrstvo predhodno obvestiti. XII. Način oddaje vloge Prijavitelji naj pošljejo vlogo na naslov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, oziroma jih dostavijo na ta naslov v vložišče ministrstva.. Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti jasno napisano: »Ne odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje programov za promocijo znanosti in inovativnosti«, na ovojnici mora biti jasno naveden naslov prijavitelja. Vsak prijavitelj lahko na ta javni razpis vloži največ dve vlogi. V primeru, da prijavitelj vloži tri ali več vlog se vse vloge tega prijavitelja zavržejo. XIII. Rok za oddajo vlog Vloge morajo biti oddane do vključno 30. 6. 2010 do 12. ure. Vloga mora biti v skladu s XII. točko javnega razpisa dostavljena najkasneje do roka za oddajo vloge, ne glede na način dostave. Vloge, vložene po poteku roka za oddajo vlog, bo komisija zavrgla. XIV. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za ta javni razpis bo potekalo 30. 6. 2010 od 13. ure dalje v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in bo zaprto za javnost. XV. Rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. Ministrstvo bo izdalo sklep o izbiri in obvestila o ne izbiri. Ministrstvo bo izbrane prijavitelje po izdaji sklepov o izbiri pozvalo k podpisu pogodbe. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo. Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri oziroma obvestila o ne izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister. XVI. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija se ves čas trajanja javnega razpisa nahaja na spletnem naslovu http:/mvzt.gov.si v rubriki »Javni razpisi«. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na tel. 01/478-46-00, kontaktni osebi pa sta: za vsebinska pojasnila dr. Bojan Jenko in za finančna pojasnila Mojca Boc.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti