Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 54450-5/2010/3 Ob-3962/10 , Stran 1468
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Namen in predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev): javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je razvijanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Pri tem je dan poseben poudarek razvijanju in izvajanju različnih modelov in konceptov predšolske vzgoje, izobraževanju otrok in staršev s poudarkom na razvoju družinske pismenosti, na profesionalnem in osebnostnem razvoju strokovnih delavcev, izvajanju različnih oblik učne pomoči za romske učence in dijake ter vzpodbujanje aktivnosti in programov za sodelovanje med romskimi starši in otroki ter njihovo sodelovanje z neromsko populacijo. V okviru tega razpisa se želi zagotoviti oblikovanje različnih konceptov in modelov predšolske vzgoje, ki bodo prispevali k razvoju inovativnih in ustvarjalnih pristopov k učenju ter izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti s poudarkom na predšolski vzgoji s ciljem dviga deleža vključenosti otrok v proces predšolske vzgoje in prehoda v osnovno šolo ob sodelovanju z romskimi pomočniki v procesu predšolske vzgoje. Zagotoviti se želi tudi načrtovanje, organizacija in izvedba aktivnosti izobraževanja in usposabljanja učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev in strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah za delo z romskimi otroki in mladostniki s poudarkom na izobraževanju večkulturnosti. V okviru razpisa se želijo spodbujati usposabljanja v obliki seminarjev, delavnic ali drugih oblikah s poudarkom na praktičnih izkušnjah dela z romskimi otroki in mladostniki ter s ciljem čim uspešnejšega vključevanja otrok v proces predšolske vzgoje in doseganja čim višjega učnega uspeha romskih učencev in dijakov. Ob tem je potrebno razviti različne oblike, mehanizme in vzpostaviti mrežo učne pomoči za učence in dijake, predstavnike romske skupnosti in dodatno usposobiti strokovni kader za delo z romskimi otroki, tako učitelje kot druge strokovne delavce in strokovne delavce v nevladnih organizacijah. Razviti je potrebno tudi različne načine, koncepte, mehanizme, aktivnosti in programe v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti za aktivno sodelovanjem med starši in otroki s ciljem krepitve medgeneracijskega sodelovanja ter dviga socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Temelj kakovostnega razvoja in izvedbe načrtovanih konceptov in modelov je tudi izvedba prostorskih in demografskih analiz stanja ter možnosti razvoja okolja na področju predšolske in šolske vzgoje ter ostalih programov za otroke, mladostnike in starše v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Republika Slovenija se, tako kot druge evropske države, zaveda pomena socialne aktivacije oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depriviligirane na trgu dela oziroma v družbi. Prav razvijanje socialnih kompetenc je v kompleksni družbi, v družbi tveganja, vse pomembnejša. Namen javnega razpisa je tudi vzpodbujanje socialne vključenosti, spoznavanje in ohranjanje romskega jezika in kulture. Aktivnosti so usmerjene v omogočanje lažjega prehoda otrok v institucionalno obliko izobraževanja (redne oddelke vrtca izven romskega naselja in šolo), aktivnejše sodelovanja staršev v navedenih procesih in s pomočjo različnih oblik predšolskih, šolskih in obšolskih programov in aktivnosti za otroke, mladino in starše v okolij, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, zagotoviti medsebojno razumevanje, spoznavanje širšega okolja in kulture, vsestranski razvoj romskih otrok z usmeritvami, ki jih predstavlja Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji. Namen javnega razpisa je tudi vzpostavitev razvojnega partnerstva za spodbujanje prenosa znanja in dobrih praks med razvojnimi partnerstvi in med državami članicami. Ob tem se spodbuja izvedba analiz primerov dobrih praks na tem področju v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj na mednarodni ravni ter souporaba inovativnih in drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta. Predmet javnega razpisa je: – razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, pri čemer je poseben poudarek dan predšolski vzgoji, – načrtovanje, organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj, seminarjev, delavnic ali drugih oblik izobraževanj učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev ter strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah za delo z romskimi otroki in mladostniki s poudarkom na praktičnih izkušnjah dela, – razvoj in izvajanje različnih oblik predšolskih, šolskih in obšolskih programov in aktivnosti za otroke, mladino in starše v okolij, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, – izvajanje učne pomoči za romske učence in dijake, – izvedba prostorskih in demografskih analiz na področju predšolske in šolske vzgoje v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti za podporo izvajanju ukrepov na področju predšolske in šolske vzgoje, dvigu kakovosti življenja, socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti ter kartiranje parametrov sedanjega in morebitnega bodočega razvoja območij z romskim prebivalstvom in – pospeševanje in spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in partnerstva. Javni razpis vsebuje en vsebinski sklop z naslovom: »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«. Pričakovani rezultati in cilji javnega razpisa so: 1. Razvoj inovativnih in ustvarjalnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih kjer živijo predstavniki romske skupnosti, pri čemer je poseben poudarek dan predšolski vzgoji. 2. Organizacija in izvedba različnih oblik in metod ter procesa učne pomoči romskim učencem in dijakom ob aktivnem spremljanju razvoja učenca s ciljem dviga kakovosti učenja in učnega uspeha, razumevanja, spodbujanja motivacije, sodelovalnega učenja, spodbujanja aktivnega samostojnega učenja in sodelovanja z okoljem. 3. Razvoj in izvajanje različnih oblik obšolskih aktivnosti za romske otroke, mladino in starše v okoljih kjer živijo predstavniki romske skupnosti s poudarkom na aktivnem sodelovanju z okolico in v sodelovanju z različnimi organizacijami. 4. Pilotno uvajanje modelov in konceptov na področju učinkovitega vključevanja romskih otrok v predšolsko vzgojo. 5. Izdelava prostorske in demografske analize stanja ter možnosti razvoja okolja na področju predšolske in šolske vzgoje ter drugih kulturnih in ostalih aktivnosti v okoljih kjer živijo predstavniki romske skupnosti za podporo izvajanju ukrepov na področju predšolske in šolske vzgoje ter siceršnjemu dvigu kakovosti življenja ter socialnega in kulturnega kapitala v okoljih kjer živijo predstavniki romske skupnosti in v podporo nadaljnjemu spremljanju in analiziranju stanja ter morebitnega razvoja. 6. Načrtovanje, organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj, seminarjev, delavnic ali drugih oblik izobraževanj učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev ter strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah za delo z romskimi otroki in mladostniki s poudarkom na praktičnih izkušnjah dela z romskimi otroki in mladostniki ter s ciljem čim uspešnejšega vključevanja otrok v proces predšolske vzgoje in doseganja čim višjega učnega uspeha ter integracije. 7. Programi in aktivnosti za pospeševanje in spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in partnerstva s izvedbo analiz primerov dobrih praks na tem področju v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj na mednarodni ravni ter souporaba inovativnih in drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta. Javni razpis je celovit, zato se morajo prijavitelji prijaviti na vse razpisane aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa. Ob zaključku projekta se: – izdajo publikacije z opisom inovativnih in ustvarjalnih programov vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, pri čemer je poseben poudarek dan predšolski vzgoji in naj služi kot priročnik za usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev za delo z romskimi otroki, – izdela poročila o rezultatih in evalvaciji celotnega projekta in za vsako področje posebej, – izvede zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom razpisa, obvezno je, da projekt upošteva časovni in finančni okvir javnega razpisa ter da zajema vse razpisane aktivnosti. Na razpis se lahko prijavi: – pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javna ali zasebna ustanova, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo), ki je registrirana za izobraževanje in raziskovanje; – prijavitelj mora priložiti partnerske izjave (partnerska izjava je del razpisne dokumentacije) skupaj za vsaj 20 vrtcev, osnovnih in srednjih šol ustanovljenih v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Od tega mora biti vsaj 50% partnerskih vrtcev oziroma šol, ki imajo vpisane predšolske otroke, učence oziroma dijake Rome. Partnerske osnovne in srednje šole ter vrtci morajo v predlaganem projektu uravnoteženo predstavljati območja Slovenije kjer živijo predstavniki romske skupnosti; – prijavitelj mora priložiti izjavo, da je oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v delovnem razmerju pri prijavitelju. Poleg zgoraj navedenih pogojev mora prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije, – da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU, – je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik, – je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt, – razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta, – ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, – zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popravek in 39/09): – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, – pranje denarja. Prijavitelji morajo zagotoviti in izkazati: – skladnost projekta z razpisanim vsebinskim področjem na katerega je prijavljen. Projekti, ki ne bodo načrtovani skladno z razpisanim vsebinskim področjem, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora; – skladnost organizacijskega in terminskega načrta projekta z načrtovanimi vsebinami in zahtevami glede pričakovanih obveznih rezultatov. Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz razpisne dokumentacije. Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, se vloga zavrže. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) Izločitveno merilo: če je eno od meril ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 129 točk. Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo zbral največje število točk, vendar ne manj kot 65 točk. V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk iz meril št. 2 »Vsebinska dodana vrednost projekta« in št. 3 »Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti«. Izbran bo prijavitelj, ki bo v seštevku teh dveh meril prejel večje število točk. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 3.900.000,00 EUR od tega: – 3.315.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 585.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti -ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, ter roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev; Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 3.900.000,00 EUR, od tega je okvirna vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih naslednja: – za proračunsko leto 2010: 750.000,00 EUR od tega: – 637.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 112.500,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti -ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2011: 50.000,00 EUR od tega: – 42.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 7.500,00, EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti -ESS-07-13-slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2012: 2.200.000,00 EUR od tega: – 1.870.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 330.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti –ESS 07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2013: 900.000,00 EUR od tega: – 765.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 135.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti -ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Za proračunski leti 2011 in 2012 je skupno namenjenih 2.250.000,00 EUR, in sicer predvidoma v enakem obsegu za vsako od navedenih proračunskih let. Dokončna letna poraba je vezana na predhodno potrjeni proračun za tekoče proračunsko leto, kar bo ustrezno opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju. Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2013. Obdobje upravičenosti izdatkov je od dne 1. 6. 2010 do 31. 12. 2013. Sredstva, ki so predvidena za sofinanciranje v proračunskem letu 2010, bodo delno v skladu s pogoji 23. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10) praviloma izplačana v obliki predplačila v višini 20% predvidenih izplačil teh sredstev. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce), – delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce), – delo prek študentskega servisa, – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, – stroški oglaševalskih storitev, – stroški za izvedbo zaključne konference, – stroški najema prostorov in opreme za izvajanje operacije, – oprema, če nakup odobri ministrstvo in je neposredno povezan s projektom in nujen za njegovo izvedbo (največ do 9% vseh upravičenih stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES in 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013), – izdatki za službena potovanja (dnevnice, stroški hotelskih nastanitev, prevozi), – kotizacija (za strokovna izobraževanja projektnih timov, strokovnih delavcev, udeležbe na konferencah in posvetih glede na razpisano temo, po predhodni odobritvi ministrstva), – nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov (če nakup odobri ministrstvo in je neposredno povezan s projektom in nujen za njegovo izvedbo), – davek na dodano vrednost (DDV), – posredni stroški v pavšalnem znesku v višini do 15,00% neposrednih upravičenih stroškov. Podlago za izračun posrednih stroškov, izračunanih na podlagi stopnje pavšala neposrednih stroškov predstavljajo v okviru tega instrumenta naslednji neposredni upravičeni stroški: 1. Delo po podjemni pogodbi, 2. Delo po avtorski pogodbi, 3. Plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, 4. Delo preko študentskega servisa, 5. Stroški oglaševalskih storitev, 6. Izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), 7. Kotizacija. Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Podrobnosti so navedene v navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 ter navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS. 10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 11. Morebitno dopolnilno financiranje V skladu s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES ter 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 bo za ta namen uporabljeno dopolnilno financiranje največ do 9% vseh upravičenih stroškov. 12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev projekta računovodsko ločeno, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije. Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na kraju samem. Ministrstvo lahko v izjemnih primerih opravi tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem. 14. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe1083/2006/ES. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Upravičenec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih v času izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) in 37. členom Uredbe 1083/2006/ES. 16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta Upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 17. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES Upravičenec mora spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES. 18. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES Ni relevantno. 19. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Prijave z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje dviga socialnega in kulturnega kapitala v okolij, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport do 5. 7. 2010, do 13. ure. Neustrezno označene in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju. 20. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev; Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za dostavo prijav v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16, Ljubljana. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v skladu z pozivom ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo sodelovali v javnem razpisu. 21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema obvestila o (ne)izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji, izbranih prijaviteljih in višini dodeljenih sredstev, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: stanka.lunder-verlic@gov.si. 23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti