Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 54450-7/2010/2 Ob-3961/10 , Stran 1463
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« Z razvojno prioriteto »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« ter prednostno usmeritvijo »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 želimo pridobiti strokovne podlage in gradiva, ki bodo prispevali k zagotavljanju kakovostnega znanja in socialne kohezivnosti v celotnem preduniverzitetnem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Podlaga za javni razpis so naslednji dokumenti: dokument Evropske komisije Evropa 2020, Strategija vseživljenjskosti učenja (2007), Koncept dela z učenci z učnimi težavami (2009), Nacionalni program za otroke in mladostnike ter Zakon o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju. Predmet javnega razpisa je oblikovanje strokovnih podlag, ki bodo prispevale k zagotavljanju kakovostnega znanja in socialne kohezivnosti v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu ter k zagotavljanju učinkovitejšega vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje. Namen javnega razpisa je pridobiti strokovne podlage in gradiva (o preverjanju in ocenjevanju znanja, diferenciaciji in individualizaciji, delu z nadarjenimi, organizaciji predšolske vzgoje, implementiranju in evalviranju novosti v pedagoško prakso), ki bodo prispevali k zagotavljanju kakovostnega znanja in socialne kohezivnosti v celotnem preduniverzitetnem vzgojno-izobraževalnem sistemu ter strokovne podlage in nove strategije dela in programov, ki bodo prispevali k zagotavljanju kakovostnega znanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje s ciljem njihovega učinkovitejšega vključevanja v vzgojo in izobraževanje ter boljše vključenosti v družbo in posledično izboljšanja njihovega položaja na trgu dela. Razpis vključuje naslednje vsebinske sklope: 1. vsebinski sklop: Oblikovanje strokovnih podlag, ki bodo prispevale k zagotavljanju kakovostnega znanja ob upoštevanju rezultatov domačih raziskav in mednarodnih primerjalnih študij Aktivnosti: – Prijavitelj analizira delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema ter opravi empirične in teoretične analize o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni in srednji šoli, o pomenu diferenciacije in individualizacije v sodobnih konceptih pouka, organizaciji predšolske vzgoje in različnih programih, ki jih izvajajo v vrtcih, o vlogi šolske svetovalne službe v vrtcu in šoli, delu z nadarjenimi, usposobljenosti vzgojiteljev in učiteljev za uvajanje in evalviranje sprememb. – Na podlagi opravljenih raziskav določi in podrobneje obravnava ter analizira ključne dejavnike zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu (npr. diferenciacija in individualizacija, načini preverjanja in ocenjevanja znanja), in oblikuje sistemske rešitve (nove rešitve, spremembe obstoječih rešitev itd.) za izboljšanje delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema. – V zvezi s pripravljenimi sistemskimi rešitvami pripravi podrobnejše teoretske osnove in izvedbene rešitve za izboljševanje delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema. – Izvede preverjanje rešitev v različnih relevantnih strokovnih skupinah ter diseminira rešitve in spoznanja (usposobi najmanj 100 pedagoških delavcev). Cilji tega vsebinskega sklopa so: 1. Načrtovanje in izpeljava vsaj 5-ih empiričnih raziskav, ki bodo analizirale različne dejavnike, ki prispevajo k zagotavljanju kakovostnega znanja na različnih ravneh šolskega sistema: organizacija predšolske vzgoje in različni programi, ki jih izvajajo v vrtcih; značilnosti in učinkovitost preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli; značilnosti preverjanja in ocenjevanja znanja v srednji šoli in ustreznost zaključka poklicnega in strokovnega izobraževanja; vloga šolske svetovalne službe v inštitucijah predšolske vzgoje, osnovni in srednji šoli; usposobljenost vzgojiteljev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev za samoevalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela. 2. Oblikovanje vsaj 5-ih strokovnih podlag (v obliki analiz, poročil, monografij ipd.) za doseganje kakovostnega znanja na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema in na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja. 3. Izpeljava vsaj 5-ih srečanj s strokovno javnostjo (tj. vzgojitelji, učitelji, profesorji), z namenom pridobiti refleksijo na strokovne rešitve. 4. Usposobiti vsaj 100 vzgojiteljev in učiteljev za uvajanje in evalviranje strategij za doseganje kakovostnega znanja (kako preverjati in ocenjevati znanje, organizacija kakovostnega programa dela s predšolskimi otroki, naloge šolske svetovalne službe ipd.). Preverjanje navedenih strokovnih podlag in njihove implementacije pri učiteljih. Pričakovani rezultati: 1. Vsaj 5 strokovnih podlag, ki bodo narejene na osnovi analize obstoječega stanja in mednarodnih primerjav, o vlogi preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli, preverjanju in ocenjevanju znanja v srednji šoli, organizaciji predšolske vzgoje, vlogi šolske svetovalne službe na različnih ravneh šolskega sistema, usposobljenosti učiteljev za uvajanje sprememb in samoevalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela. 2. Vsaj 5 srečanj s strokovno javnostjo, kjer bodo predstavljene ugotovitve in strokovne rešitve. 3. Usposobljenih vsaj 100 vzgojiteljev in učiteljev za uvajanje in evalviranje strategij za doseganje kakovostnega znanja. 4. Izvedba pilotne faze, kjer bodo preizkušene izdelane strategije ter nove metode dela II. vsebinski sklop: Oblikovanje strokovnih podlag za doseganje nacionalnih ciljev in ciljev EU na področju socialne kohezivnosti (nadarjeni, diferenciacija in individualizacija, razvoj kompetenc) Aktivnosti: – Prijavitelj analizira delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema ter opravi empirične in teoretične analize na področju socialne kohezivnosti – Na podlagi opravljenih raziskav določi in podrobneje obravnava ter analizira ključne dejavnike zagotavljanja socialne kohezivnosti – Povezovanje s strokovno javnostjo z namenom pridobitve refleksije na strokovne rešitve Cilji: 1. Oblikovanje vsaj 3 strokovnih podlag (v obliki analiz, poročil, monografij ipd.) za doseganje socialne kohezivnosti na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema in sicer tako, da le- ta zagotavlja enake možnosti za pridobivanja kakovostnega znanja vsem učencem: organizacija in evalvacija dela z nadarjenimi v vrtcu, osnovni in srednji šoli; uresničevanje didaktičnega načela diferenciacije in individualizacije v sodobnih modelih pouka; vpliv praktičnega usposabljanja za razvoj kompetenc, ki so potrebne za kakovostno opravljanje pedagoškega poklica v smislu zagotavljanja večje socialne kohezivnosti. 2. Izpeljava vsaj 3 strokovnih srečanj s strokovno javnostjo (tj. vzgojitelji, učitelji, profesorji), z namenom pridobiti refleksijo na strokovne rešitve. 3. Oblikovanje in implementacija strategij za doseganje socialne kohezivnosti na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema, ki naj vključujejo smernice za delo z nadarjenimi, upoštevanje didaktičnega načela diferenciacije in individualizacije in smernice usposabljanja učiteljev za doseganje socialne kohezivnosti. Preverjanje navedenih strokovnih podlag in njihove implementacije pri učiteljih. Pričakovani rezultati: 1. Vsaj 3 strokovne podlage, ki bodo narejene na osnovi analize obstoječega stanja in mednarodnih primerjav, o delu z nadarjenimi v vrtcu in šoli, uresničevanju didaktičnih načel diferenciacije in individualizacije ter usposabljanju pedagoških delavcev za doseganje večje socialne kohezivnosti. 2. Vsaj 3 srečanja s strokovno javnostjo, kjer bodo predstavljene ugotovitve in strokovne rešitve. 3. Usposobljenih vsaj 50 vzgojiteljev in učiteljev za uvajanje in evalviranje strategij za doseganje večje socialne kohezivnosti. 4. Izvedba pilotne faze, kjer bodo preizkušene izdelane strategije ter nove metode dela. III. vsebinski sklop: Oblikovanje strokovnih podlag, ki bodo prispevale k zagotavljanju učinkovitejšega vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje Aktivnosti: – razvoj novih strategij dela in programov, ki bodo prispevali k zagotavljanju kakovostnega znanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje s ciljem njihovega učinkovitejšega vključevanja v vzgojo in izobraževanje ter boljše vključenosti v družbo in posledično izboljšanja njihovega položaja na trgu dela. – krepitev partnerstva med različnimi deležniki na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami – povezovanje in sodelovanje s strokovnjaki iz področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter z zunanjimi partnerji in drugimi institucijami (vladnimi in nevladnimi). Cilji: 1. Načrtovanje novih strategij dela in programov (vsaj 5), ki bodo namenjeni otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, je potrebno zaradi razumevanja njihovih osebnostnih značilnosti, iz katerih izhajajo oblikovalna prizadevanja za optimalen razvoj njihovih potencialov, kar naj bi prispevalo tudi k dvigu kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. 2. Izdelava didaktičnih pripomočkov in materialov za doseganje specialnih ciljev (vsaj 10) 3. Vključitev otrok/učencev/dijakov v projekt ter mreženje z nevladnimi in nevladnimi institucijami. Pričakovani rezultati: 1. Priprava strokovnih podlag, različnih strategij in novih metod dela ter aktivnosti za ciljne skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (5) 2. Število izdelanih didaktičnih pripomočkov in materialov za doseganje specialnih ciljev (10) 3. Število aktivno vključenih otrok/učencev/dijakov v projekte/programe (200) 4. Aktivno sodelovanje z zunanjimi partnerji oziroma z drugimi institucijami (vladnimi in nevladnimi) (10) 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom razpisa. Obvezno je, da projekt upošteva časovni in finančni okvir javnega razpisa ter zajema vse razpisane aktivnosti. Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje: – je pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javni zavod, vrtec, šola, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo, ustanova), ki je registrirana za opravljanje razvojno-raziskovalne dejavnosti, – prijavitelj mora priložiti izjavo, da je oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v delovnem razmerju pri prijavitelju. Poleg zgoraj navedenih pogojev, mora prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – ima poravnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije, – ima sedež v Republiki Sloveniji, – je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik, – je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt, – razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta, – ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popravek in 36/09): – hudodelsko združevanje; – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; – pranje denarja. Ministrstvo bo za vsak vsebinski sklop izbralo enega prijavitelja. Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz razpisne dokumentacije. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) Izločitveno merilo: če je eno od meril ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsak vsebinski sklop bo sofinanciran en projekt, ki bo v ocenjevanju prejel najvišje število točk, vendar ne manj kot 50 točk. Najvišje število možnih točk za 1.,2. in 3. vsebinski sklop je 75. V primeru, da bosta dva prijavitelja imela enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu II. Izkušnje in reference prijavitelja (merili 10 in 11) in v merilu III. Človeški viri in prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene cilje projekta (merilo 14). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 980.000,00 EUR, od tega za: 1. vsebinski sklop 380.000,00 EUR, za 2. vsebinski sklop 250.000,00 EUR ter za tretji vsebinski sklop 350.000,00. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva; Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 980.000,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: Za 1. sklop: – za proračunsko leto 2010: 141.280,00 EUR, od tega 120.088,00EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in 21.192,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%); – za proračunsko leto 2011: 50.000,00 EUR, od tega 42.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in 7.500,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%); – za proračunsko leto 2012: 188.720,00 EUR, od tega 160.412,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in 28.308,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Za 2. sklop: – za proračunsko leto 2010: 102.200,00 EUR, od tega 86.870,00EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in 15.330,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%); – za proračunsko leto 2011: 50.000,00 EUR, od tega 42.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in 7.500,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%); – za proračunsko leto 2012: 97.800,00 EUR, od tega 83.130,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in 14.670,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Za 3. sklop: – za proračunsko leto 2010: 200.000,00 EUR, od tega 170.000,00EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in 30.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%); – za proračunsko leto 2011: 50.000,00 EUR, od tega 42.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in 7.500,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%); – za proračunsko leto 2012: 100.000,00 EUR, od tega 85.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in 15.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Za proračunski leti 2011 in 2012 je skupno namenjenih 536.520,00 EUR, in sicer predvidoma v enakem obsegu za vsako od navedenih proračunskih let. Dokončna letna poraba je vezana na predhodno potrjeni proračun za tekoče proračunsko leto, kar bo ustrezno opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju. Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 11. 6. 2010 do 30. 3. 2012. Obdobje upravičenosti izdatkov je od dne 11. 6. 2010 do 30. 9. 2012. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce), – delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce), – delo prek študentskega servisa, – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, – stroški oglaševalskih storitev, – stroški za izvedbo zaključne konference, – stroški najema prostorov in opreme za izvajanje projekta, – izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), – kotizacija (za strokovna izobraževanja projektnih timov, strokovnih delavcev VIZ, udeležbe na konferencah in posvetih glede na razpisano temo, po predhodni odobritvi MŠŠ), – nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov (če nakup odobri MŠŠ in je neposredno povezan s projektom in nujen za njegovo izvedbo), – stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, – posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve), – amortizacija računalniške in druge opreme (le če oprema ni bila kupljena z javnim denarjem), – davek na dodano vrednost (DDV). Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Podrobnosti so navedene v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 ter Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS. Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. 10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 11. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem. 14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta 1083/2006/ES. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37. členom Uredbe 1083/2006/ES. 16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 17. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec mora spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES. 18. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 19. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Prijave z zahtevano vsebino morajo prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, do 5. 7. 2010 do 13. ure. Neustrezno označene in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju. 20. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za dostavo prijav v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v skladu z pozivom ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo sodelovali v javnem razpisu. 21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema obvestila o (ne)izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji, izbranih prijaviteljih in višini dodeljenih sredstev, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: stanka.lunder-verlic@gov.si. 23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti