Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 54450-6/2010/2 Ob-3928/10 , Stran 1457
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Namen in predmet javnega razpisa (aktivnosti, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev). Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« V desetletju izobraževanja za trajnostni razvoj je temeljni poudarek na oblikovanju in vzpostavitvi izvedenih pristopov, ki omogočajo zlasti mladim izkustveno pridobivanje izkušenj in znanj ter njihov prenos v vsakdanje življenje. Šele ob neposrednih izkušnjah se bodo lahko odločali v prid narave in okolja ter tako prispevali k trajnosti planeta. Zaradi pomanjkanja naravnih virov in povečanega pritiska na temeljne vire kot so voda, plodna zemlja in biotski pokrov, je potrebno okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja obravnavati kot prednostno, ker vpliva na socialno in ekonomsko okolje (zaposlovanje, kvaliteta bivanja in napredek v družbi). Za to pa ne zadostuje več le izobraževanje v razredu, potrebne so tudi neposredne izkušnje iz terena (lastno delo) in neposredni stik z naravo in ekosistemskimi tehnologijami. Kot najbolj dovršen način udejanjanja trajnosti se v Sloveniji in svetu uveljalja ekosistemski pristop. Poznavanje tehnosfere človeka (okolja) je pomembno z vidika iskanja učinkovitih, cenovno ugodnih in trajnih rešitev, s katerimi se človek prilagaja zakonitostim narave. Ker so naravni viri tako v Sloveniji kot po svetu močno ogroženi, je potreben aktivni pristop k izobraževanju na način, da razvijamo neposredne izkušnje ter ob njih razumevamo celovitost odnosov v naravi, kar je pogoj za suvereno odločanje v prid trajnosti. Slovenija mora graditi konkurenčno in na dinamičnem znanju temelječo ekonomijo za dosego trajnostne ekonomske rasti in socialne kohezije. Program Vseživljenjsko učenje 2007–2013 daje okvirje za doseganje ciljev trajnostnega izobraževanja in vključuje različne oblike izobraževanja. Republika Slovenija se, tako kot druge evropske države, zaveda pomena izkustvenega izobraževanja za trajnostni razvoj. Desetletje za trajnostni razvoj 2005–2014 je namenjeno promoviranju tovrstnega izobraževanja na vseh ravneh in pri vseh oblikah izobraževanja, od formalnega in neformalnega z vseživljenjsko perspektivo. Namen javnega razpisa Namen razpisa je podpreti aktivnosti za vzpostavitev izvedbenih pogojev, ki bodo omogočali izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj. Takšen pristop omogoča pridobivanje neposrednih izkušenj (opazovanje, merjenje, spremljanje, analiziranje, primerjanje, vrednotenje). Poudarek je na prepoznavanju procesov v naravi (biosfera narave), ki vključuje vodne in kopenske ekosisteme, njihovo stanje in dinamiko. Z učenjem od narave razvijamo kompleksni način razmišljanja in prispevamo k trajnosti na način, da so naravne razmere določene pokrajine pogoj za smotrno umeščanje dejavnosti. V okviru tega razpisa želimo zagotoviti tudi možnost za oblikovanje in diseminacijo vzpostavljenih pogojev za izkustveno izobraževanje na različnih geografsko specifičnih območjih Slovenije, ki bodo prispevali k razvoju prepričljivih, trajnih in nazornih izkustvenih pristopov, ki jih je možno uporabiti pri predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, kakor tudi pri krepitvi vseživljenjskega učenja. Namen javnega razpisa je vzpostavitev razvojnega partnerstva za spodbujanje prenosa znanja in dobrih praks med razvojnimi partnerstvi in med državami članicami. Ob tem se spodbuja izvedba analiz primerov dobrih praks v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj na mednarodni ravni ter souporaba inovativnih in drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je vzpostavitev pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj. V okviru tega se predvideva razvoj ustreznih modelov, konceptov in pogojev, ki omogočajo razvijanje in pridobivanje izkušenj: vzpostavitev edukacijskih okolij za spremljanje naravnih ekosistemov, ekosistmskih tehnologij in ekoremediacij, njihovo delovanje, vzdrževanje, prenos ekoremediacijskih objektov kot kurativnih in preventivnih ukrepov na degradirana območja ter v območja Nature 2000 in druga zavarovana območja. Vzpostavitev pogojev za izkustveno izobraževanje povezuje različne makroregije Slovenije in različna problemska območja (urbano, podeželsko, panonsko, hribovito), s čimer se želijo izpostaviti različni pogoji in z njimi povezane možnosti za udejanjanje trajnosti. Predmet javnega razpisa je tudi pospeševanje in spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in partnerstva. Razpis vključuje štiri vsebinske sklope, ki zajemajo: I. vsebinski sklop: Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj Cilj tega sklopa: Oblikovanje izvedbenih pogojev in njihova realizacija na terenu za pridobivanje neposrednih izkušenj izobraževanja. Načrtovani rezultati tega sklopa so: – Vzpostavitev edukacijskih okolij na izobraževalnem poligonu za naravne ekosisteme, za dokazovanje njihovega delovanja, funkcij in pomena za človeka. – Postavitev ekosistemskih tehnologij za prepoznavanje njihove vloge v naravi in okolju, njihovo delovanje, monitoringi in uporaba v degradiranih območjih ter zaščitenih območjih in njihovo vzdrževanje. – Laboratorijski poskusi na modelnih napravah kot dokaz možnosti uravnavanja naravnih procesov. – Vzpostavljanje učnih opazovališč za različne namene dokazovanja specifičnosti določenih ekosistemov tako naravnih, umetnih kot degradiranih. – Vzpostavitev učnega centra na edukacijskem poligonu z opremo (oprema za delo na terenu, priročna knjižnica) s stalno kontaktno osebo. – Priprava pogojev za izkustveno izobraževanje v urbanem območju (za dokazovanje možnosti trajnostnih pristopov). – Ureditev pogojev za izkustveno izobraževanje v okolju, kjer je potreba po vsebinah trajnostnih pristopov zaradi intenzivnega kmetijstva velika, vzpostavitev poligona za učenje o trajnostnih pristopih z ekoremediacijami na vodovarstvenih območjih, v območjih Nature. – Zasnova izkustvenega izobraževanja s poudarkom na obnovljivih virih energije na hribovitih območjih z ohranjeno naravo, kjer izkustveno izobraževanje omogoča depopulacijo. II. vsebinski sklop: Priprava inovativno zasnovanih gradiv za izkustveno izobraževanje (za terensko delo, za ekskurzije, naravoslovne dneve, šolo v naravi in druge oblike izobraževanja na prostem). Cilj tega sklopa: Povečati usposobljenost za samostojno odločanje v prid varovanja narave in okolja. Inovativna zasnova učnih gradiv za izkustveno izobraževanje temelji na pridobivanju lastnih izkušenj in raziskovalnem pristopu. Načrtovani rezultati tega sklopa: – Priprava priročnikov o delovanju vzpostavljenih učnih okoljih na izobraževalnem poligonu (za njihovo delovanje, vzdrževanje, razumevanje naravnih procesov) in prenos v vsakdanje življenje. – Priprava delovnih gradiv za izobraževanje v centru (moduli in delovni listi za tematska izobraževanja, modeli za raziskovanje). – Priprava učnih gradiv za uporabo urbanih območij kot učilnic za razumevanje antropogenih vplivov na okolje. – Priprava gradiv (navodil, nasvetov) za vrtce, šole in vodstvene delavce, da se izkustveno izobraževanje vgradi v regionalni trajnostni razvoj. – Priprava gradiv za izkustveno izobraževanje o obnovljivih virih energije na primeru trajnostne hiše. III. vsebinski sklop: Oblikovanje katalogov programov za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj. Cilj tega sklopa: Razvoj programov, namenjenih uporabi vzpostavljenih pogojev za izobraževanje. Programi temeljijo na izobraževalnih dosežkih in razvijajo vse stopnje kompetenc po Bloomovi klasifikaciji. Prejmejo jih izobraževalne ustanove za razvijanje aktivnih pristopov izobraževanja za trajnostni razvoj. Programi so namenjeni tudi pripravi sistemski podlag za obvezno prakso biotehniških šol. Načrtovani rezultati tega sklopa: – oblikovanje programov za izobraževanje na poligonih za področja okoljske vzgoje, naravovarstva, okoljevarstva in medpredmetno izobraževanje vrtcev, osnovnih šol, poklicnih in srednjih šol ter gimnazij, – za potrebe vseživljenjskega izobraževanja se pripravijo in izvedejo programi usposabljanj strokovnih delavcev v šolah, in sicer na področjih: biomase, kompostiranja, revitalizacije vodotokov, ekoremediacije, rastlinskih čistilnih naprav, permakulturni način pridelave hrane, fitoremediacije in trajnostno vzdrževanje stoječih voda, ki so deficitarni in jih je potrebno uvesti v družbo. IV. vsebinski sklop: Oblikovanje sistemskih predlogov za učinkovito izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj in pospeševanje ter spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in partnerstva. Cilj tega sklopa: oblikovanje modelov in konceptov ter sistemskih podlag na področju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja s ciljem, da se trajnostni razvoj uporabljajo kot ekosistemski pristop varovanja narave in okolja, kar je temelj preživetja človeštva. Načrtovani rezultati tega sklopa so: – Oblikovanje inovativnih modelov in konceptov za izkustveno izobraževanje za učitelje in delavce v vzgoji in izobraževanju. – Priprava in izvedba programov izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavcev v šolah. – Izvedba študije primerov dobrih praks v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj na mednarodni ravni ter souporaba inovativnih in drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta z namenom vzpostavitve razvojnega partnerstva za spodbujanje prenosa znanja in dobrih praks med razvojnimi partnerstvi in med državami članicami. Ob zaključku projekta se: – pripravi izdaja učnih in delovnih gradiv, navodil in nasvetov ter ostalih, v posameznih vsebinskih sklopih, zahtevanih publikacij; – izdela poročilo o rezultatih in evalvaciji celotnega projekta in za vsako vsebinsko področje posebej; – izvede zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti. Ob koncu projekta se vzpostavi center za podporo izkustvenemu izobraževanju za trajnostni razvoj, ki omogoča uporabnikom pridobivanje potrebnih informacij in izvajanje programov tovrstnega izobraževanja v praksi. Center za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj je istočasno informacijska točka za tovrstne podcentre po šolah in izobraževalnih organizacijah. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom razpisa. Obvezno je, da projekt upošteva časovni in finančni okvir javnega razpisa ter zajema vse razpisane aktivnosti. Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje: – je pravna oseba kot nosilka/koordinatorka projekta npr. javna ali zasebna ustanova, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo, – prijavitelj mora priložiti izjavo, da je oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v delovnem razmerju pri prijavitelju, – prijavitelj mora priložiti partnerske izjave (partnerska izjava je del razpisne dokumentacije) z vsemi predvidenimi partnerskimi organizacijami, s katerimi bo izvajal projekt, – prijavitelj ima ustrezne reference s predmetnega področja, in sicer priprave izobraževalnih programov, razvoja inovativnih pristopov in metod za izobraževanje, izvajanja seminarjev za učitelje, priprave učnih gradiv in učbenikov za izobraževanje in e-gradiv. Poleg zgoraj navedenih pogojev mora prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije, – da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU, – je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik, – je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt, – razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta, – ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, – zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popravek in 39/09): – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, – pranje denarja. Prijavitelji morajo posredovati prijavo za vse vsebinske sklope in pri tem zagotoviti in izkazati: – skladnost projekta z razpisanim vsebinskim področjem na katerega je prijavljen. Projekti, ki ne bodo načrtovani skladno z razpisanimi vsebinskimi področji, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora; – skladnost organizacijskega in terminskega načrta projekta z načrtovanimi vsebinami in zahtevami glede pričakovanih obveznih rezultatov; – jasno predstavljen celovit inovativni pristop, ki zagotavlja pridobivanje praktičnih izkušenj za učenje, poučevanje in raziskovanje v okolju. Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz razpisne dokumentacije. Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, se vloga zavrže. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) Izločitveno merilo: če je eno od meril ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za vse vsebinske sklope: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 208 točk. Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo zbral največje število točk, vendar ne manj kot 110 točk. V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk iz merila »II. Izkušnje in reference prijavitelja in partnerjev za izvedbo projekta« in »III. Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti«. Izbran bo prijavitelj, ki bo v seštevku teh dveh meril prejel večje število točk. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« Skupna višina predvidenih sredstev za predmet javnega razpisa je 2.400.000,00 EUR od tega: – 2.040.00,00 EUR s PP 9243 – s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 360.000,00 EUR s PP 9255 – s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%). 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Skupna višina predvidenih sredstev za projekt je 2.400.000,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2010: 800.000,00 EUR od tega: – 680.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 120.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%); – za proračunsko leto 2011: 50.000,00 EUR od tega: – 42.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 7.500,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%); – za proračunsko leto 2012: 1.550.000,00 EUR od tega: – 1.317.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 232.500,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%); Za proračunski leti 2011 in 2012 je skupno namenjenih 1.600.000,00 EUR, in sicer predvidoma v enakem obsegu za vsako od navedenih proračunskih let. Dokončna letna poraba je vezana na predhodno potrjeni proračun za tekoče proračunsko leto, kar bo ustrezno opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju oziroma v aneksu h pogodbi. Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 11. 6. 2010 do 31. 8. 2012. Obdobje upravičenosti izdatkov je od 11. 6. 2010 do 31. 12. 2012. Sredstva, ki so predvidena za sofinanciranje v proračunskem letu 2010, bodo delno v skladu s pogoji 23. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10) praviloma izplačana v obliki predplačila v višini 20% predvidenih izplačil teh sredstev. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce), – delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce), – delo prek študentskega servisa, – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, – stroški oglaševalskih storitev, – stroški za izvedbo zaključne konference, – stroški najema prostorov in opreme za izvajanje operacije, – oprema, če nakup odobri ministrstvo in je neposredno povezan s projektom in nujen za njegovo izvedbo (največ do 9% vseh upravičenih stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES in 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013), – izdatki za službena potovanja (dnevnice, stroški hotelskih nastanitev, prevozi), – kotizacija (za strokovna izobraževanja projektnih timov, strokovnih delavcev, udeležbe na konferencah in posvetih glede na razpisano temo, po predhodni odobritvi ministrstva), – nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov (če nakup odobri ministrstvo in je neposredno povezan s projektom in nujen za njegovo izvedbo), – davek na dodano vrednost (DDV), – posredni stroški v pavšalnem znesku v višini do 15,00% neposrednih upravičenih stroškov. Podlago za izračun posrednih stroškov, izračunanih na podlagi stopnje pavšala neposrednih stroškov predstavljajo v okviru tega instrumenta naslednji neposredni upravičeni stroški: 1. Delo po podjemni pogodbi, 2. Delo po avtorski pogodbi, 3. Plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, 4. Delo preko študentskega servisa, 5. Stroški oglaševalskih storitev, 6. Izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), 7. Kotizacija. Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Podrobnosti so navedene v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 ter Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS. 10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 11. Morebitno dopolnilno financiranje: v skladu s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES ter 20. členom Uredbe RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013, bo za ta namen uporabljeno dopolnilno financiranje največ do 9% vseh upravičenih stroškov. 12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem. 14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe1083/2006/ES. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37. členom Uredbe 1083/2006/ES. 16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 17. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec mora spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES. 18. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 19. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Prijave z zahtevano vsebino morajo prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport do 5. 7. 2010, do 13. ure. Neustrezno označene in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju. 20. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za dostavo prijav v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v skladu z pozivom ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo sodelovali v javnem razpisu. 21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema obvestila o (ne)izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. Vložene pritožbe ne zadržijo podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem. O pritožbah odloči minister, pristojen za šolstvo in šport, v roku 15 dni s sklepom. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji, izbranih prijaviteljih in višini dodeljenih sredstev, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: stanka.lunder-verlic@gov.si. 23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti