Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

Št. 430-7/2009 Ob-3811/10 , Stran 1456
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, faks 01/478-47-19, http://www.mvzt.gov.si/, e-pošta: gp.mvzt@gov.si. (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo kot nacionalna koordinacijska točka komunitarnega programa Varnejši internet skrbi za koordinacijo aktivnosti na področju, ki ga pokriva program Varnejši internet. Evropska komisija v skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1351 z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (varnejši internet) vabi k oddaji ukrepov, ki bodo financirani v tem programu. Program varnejši internet 2009–2013 obravnava štiri področja, in sicer: – zagotavljanje osveščanja javnosti, – boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu, – spodbujanje varnejšega spletnega okolja, – vzpostavitev baze znanja. Program je naslednik programa Varnejši internet plus (2005–2008). Z namenom večjega črpanja sredstev, ki so na voljo skozi komunitarne programe EU, ter zagotovitve delovanja Centra za varnejši internet, želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z javnim pozivom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo slovensko prijavo na EU razpis za ustanovitev in delovanje Centra za varnejši internet. Relevantna razpisna dokumentacija za prijavo projekta za leto 2009 se nahaja na povezavi: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/closed/2009/proposals/index_en.htm. Predmet tega razpisa ni projekt, ki bi bil namenjen kakršnemkoli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo drugim, komercialnim uporabnikom. 3. Pogoji in merila Pogoji: Na javni razpis se lahko prijavijo: vsi pravni subjekti – razen subjekti registrirani na podlagi Zakona o gospodarski družbah – javni zavodi, izobraževalne institucije, ponudniki ali združenja ponudnikov internetnih storitev, združenja staršev in otrok, združenja za varstvo pravic potrošnikov in ostale organizacije civilne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so organizirane v konzorcij ali predstavljajo člana konzorcija, in so konkurirali na EU razpisu za ustanovitev in delovanje Centra za varnejši internet ter so bili izbrani za sofinanciranje s strani EU. V primeru, da se prijavijo subjekti, ki so organizirani v konzorcij, vlogo na razpis poda samo nosilec konzorcija, ki obvezno priloži konzorcijsko pogodbo. Nosilec konzorcija bo na osnovi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter pogodbe z Evropsko komisijo odgovoren za pripravo in pravočasno posredovanje vsebinskih in finančnih poročil. Prijavitelji (nosilec konzorcija in vsi člani konzorcija) morajo predložiti fotokopijo ali original izpiska iz ustreznega registra ali fotokopijo statuta s katerim dokazujejo status prijavitelja in iz katerega nedvoumno izhaja neprofitna narava prijavitelja oziroma, da osnovna dejavnost prijavitelja ni tržna proizvodnja blaga in storitev (priložiti k razpisnemu obrazcu št. 3). Izpisek mora odražati dejansko stanje. Merila: Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na osnovi naslednjih meril: X1: Vsebina je relevantna, skladna s cilji programa Varnejši internet in omogoča doseganje ciljev programa. Vsebina je v skladu z EU razpisom programa Varnejši internet. Pričakovani vpliv predlaganega celotnega programa dela kot tudi posameznih faz je ustrezen in to tako v času sofinanciranja projekta kot tudi po izteku obdobja sofinanciranja (do največ 50 točk) X2: Predlog je pregleden, ekonomičen in ima realno finančno konstrukcijo (do največ 50 točk) Y: skupno število zbranih točk (največ 100 točk). Formula za izračun zbranih točk: Y=X1+X2. Sofinanciran bo izključno le najbolje ocenjen projekt, ki bo zbral največje število točk, vendar ne manj kot 70, in bo obenem izpolnjeval vse razpisne pogoje. 4. Višina sredstev Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega razpisa, znaša do 135.000 EUR (z vključenim DDV) za obdobje trajanja projekta največ 18 mesecev. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 7692 Informacijska varnost. V letu 2011 je namenjenih do največ 90.000 EUR. V letu 2012 je namenjenih do največ 45.000 EUR, če bodo v ta namen zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2012. Sredstva za dokončanje projekta v koledarskem letu 2012 se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2012 s posebnim aneksom k pogodbi. 5. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2011 in 2012. 6. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v enem izvodu, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, do 2. 7. 2010, v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje »Centra za varnejši internet v okviru programa Varnejši internet.« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo do zaključka uradnih ur ali so oddane priporočeno na pošto do izteka roka (torej do 2. 7. 2010, do 24. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za informacijsko družbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana. Vloge bodo odprte dne 6. 7. 2010. Strokovna komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. 8. Obveščanje o izboru: predlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najpozneje v 8 dneh od dneva odpiranja vlog. 9. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, ali prek elektronskega poštnega naslova: radovan.pajntar@gov.si. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnih straneh ministrstva.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti