Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Ob-2101/10 , Stran 545
objavljeno na spletni strani http://www.ljubljana.si/ od dne 12. 3. 2010 do dne 2. 4. 2010. I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine Poslovni prostori: 1. Cankarjevo nabrežje 1 Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 186,25 m2, za trgovino z neživili ali gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 30 EUR/m2, kar znaša 5.587,50 EUR/mesec. Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje in pridobiti vsa po veljavni zakonodaji potrebna dovoljenja z lastnimi sredstvi najkasneje v treh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v treh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo treh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki bo v poslovnem prostoru opravljal gostinsko dejavnost bo moral na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje gostinske dejavnosti v poslovnem prostoru in pričeti z obratovanjem v šest mesecev od zapisniškega prevzema ključev. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja gostinske dejavnosti, vendar največ za dobo šestih mesecev. Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. 2. Slovenska 1 Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 40,06 m2 za trgovino z neživili, trgovino z živili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 17,00 EUR/m2, kar znaša 681,02 EUR/mesec. 3. Celovška cesta 53 Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 47,32 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 14,00 EUR/m2, kar znaša 662,48 EUR/mesec. 4. Grablovičeva 56 Oddajamo poslovni prostor št. L-10, površine 115,14 m2 za trgovino z živili. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 11,00 EUR/m2, kar znaša 1.266,54 EUR/mesec. Poslovni prostor je v času razpisa še zaseden z najemnikom, ki opravlja dejavnost trgovina z živili (samopostrežna). 5. Gornji trg 11 Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 38,27 m2 za trgovino z živili, trgovina z neživili ali storitvena dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 612,00 EUR/mesec. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma 1. za s.p.: priglasitveni list, 2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje, 3. za društva: odločbo o vpisu v register društev, 4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra, 2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika, 3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer: 1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune, 2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu, 3. bilanco stanja za zadnje leto, 4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES, 4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur (ponedeljek 8.–12. in 13.–15. ure, sreda 8.–12 in 14.–16. ure ter petek 8.–12. ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj do 12. 3. 2011, 5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora za lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva, zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh strani veljavne osebne izkaznice oziroma potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega računa), 6 – neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo, 7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, 8 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 12. 3. 2011, 9 – izjava ponudnika, da bo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri nakazal na račun Mestne občine Ljubljana, 3 izhodiščne najemnine. III. Pogoji najema – Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno. – Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. – V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v tednu. – Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov. – Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno. – Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa oziroma najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec. – Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši ponudnik s strani komisije mora v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri, nakaza-mesečne izhodiščne najemnine. Nakazan znesek se bo poračunal z najemnino v prvih treh mesecih najema. Razliko med plačanim in dejanskim pogodbenim zneskom treh mesečnih najemnin pa je dolžan naknadno poravnati. IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 2. 4. 2010. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v petek, 9. 4. 2010 ob 11. uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401. 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. 3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno. VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 12. 3. 2011. VIII. Informacije Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek 8.–12. in 13.–15. ure, sreda 8.–12. in 14.–16. ure ter petek 8.–12. ure) ali po tel. 01/306-11-39. Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!

AAA Zlata odličnost