Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Ob-2098/10 , Stran 545
1. Predmet objave: namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice z obveznostjo pridobitelja stavbne pravice, da na nepremičnini, na kateri se ustanovi stavbna pravica zgradi objekt v skladu z razpisno dokumentacijo. Z vsemi, ki bodo oddali ponudbo in bodo izpolnjevali pogoje iz razpisne dokumentacije, bo upravljavec izvedel pogajanja o višini nadomestila za stavbno pravico. 2. Ime in sedeže upravljavca: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8323 Šentrupert. 3. Vrsta pravnega posla: ustanovitev stavbne pravice za gradnjo objekta za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok za 16 let. 4. Varščina: zainteresirane osebe morajo ponudbi priložiti za zavarovanje resnosti svoje ponudbe bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10% ponujenega nadomestila za stavbno pravico. Zavarovanje ali garancija, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, po vsebini ne sme odstopati od vzorca garancije iz razpisne dokumentacije. 5. Pridobitev razpisne dokumentacije, kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani: www.sentrupert.si. Podrobnejša dokumentacija je na voljo na sedežu upravljavca, na naslovu: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb. Razpisovalec bo pojasnila objavil na spletni strani www.sentrupert.si. Pojasnila, objavljena na ta način, so del razpisne dokumentacije. 6. Oblika ponudbe in pogoji, pod katerimi se poda ponudba: ponudba se odda v obliki in pod pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji. 7. Kraj in rok za predložitev vlog Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, ali osebno v glavni pisarni na naslovu naročnika, vsak delovni dan med 9. in 15. uro do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 29. 3. 2010, najkasneje do 12. ure. Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. 8. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 29. 3. 2010, ob 12.30, na naslovu Občina Šentrupert, Šentrupert 33, Šentrupert. Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. 9. Veljavnost ponudb in plačilo nadomestila: ponudbe morajo biti veljavne najmanj 180 dni, od dneva odpiranja ponudb. Oseba, s katero bo sklenjena pogodba, bo morala nadomestilo za stavbno pravico plačati v roku 8 dni, od sklenitve pogodbe. 10. Ustavitev postopka: upravljavec si pridržuje pravico postopek ustaviti, če ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ni bilo oziroma ni možno pripraviti medsebojno primerljivih ponudb in le-teh ne more ali jih ne bo mogel oceniti. Razpisovalec si pridržuje pravico postopek ustaviti in zaključiti brez sklenitve pogodbe s katerimkoli od ponudnikov, če se v času po objavi povabila k oddaji ponudb kakorkoli spremenijo pogoji. Razpisovalec ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih stroškov, ki so jih ti imeli s pripravo ponudbe.

AAA Zlata odličnost