Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 32/10 Ob-2054/10 , Stran 543
I. Prodajalec: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10, faks 02/799-06-19. II. Predmeti prodaje in izhodiščne cene: Nezazidana stavbna zemljišča Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Pogoji sodelovanja: ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične in pravne osebe, ki položijo varščino v višini 10% izhodiščne cene posamezne nepremičnine na TRR Občine Kidričevo pri Banki Slovenije št. 01245-0100017097, s pripisom »varščina za nakup nepremičnin 2010«. Prodajalec plačane varščine ne bo obrestoval. Ponudnik mora ponuditi izhodiščno ali višjo ceno. IV. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati točen naziv in naslov oziroma sedež ponudnika, navedbo zemljišča, za katerega je ponudnik zainteresiran in ponujeno ceno. Ponudbi mora biti priloženo: – potrdilo o vplačilu varščine, – fotokopija osebne izkaznice za fizične osebe, – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma za samostojne podjetnike priglasitev pri pristojnem davčnemu uradu, – potrdilo davčne uprave o ID za DDV oziroma davčni številki, matično številko in številko TRR ter enoto banke za primer vračila varščine, – pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa. V. Plačilni in ostali pogoji prodaje: nepremičnine se prodajajo v obstoječem stanju. Nepremičnine pod št. 4, se prodajajo v kompleksu, zato se morebitna ponudba za posamezno parcelo ne bo sprejela. Ponudnik je vezan na ponudbo še 60 dni po poteku roka za oddajo ponudbe. Izhodiščna cena ne vsebuje DDV ali davka na promet nepremičnin ter ostalih stroškov. Kupec plača vse davščine v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost ali Zakonom o davku na promet nepremičnin in stroške overitve podpisov ter zemljiškoknjižnega prenosa lastništva. Izbrani ponudnik mora kupoprodajno pogodbo skleniti v roku 30 dni, po prejemu poziva prodajalca. Plačilo se opravi v roku 8 dni, po podpisu kupoprodajne pogodbe na TRR Občine Kidričevo št. 01245-0100017097, pri čemer se varščina všteje v kupnino. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali če ne plača kupnine v predpisanem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. V vseh primerih iz prejšnjega stavka se varščina kupcu ne vrne. V tem primeru lahko prodajalec sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom brez novega razpisa. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v 8 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Nepremičnina preide v last in posest kupca po plačilu celotne kupnine in vseh ostalih stroškov. Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe, oziroma lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pogodbe, pri čemer ponudnikom ne priznava stroškov v zvezi s pripravo ponudbe. VI. Postopek: ponudniki svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo priporočeno po pošti ali oddajo osebno do vključno 25. marca 2010 na sedež Občine Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« s pripisom zgoraj navedene identifikacijske ali zaporedne številke pri posamezni vrsti nepremičnine. Osebno prinesene ponudbe je treba do navedenega datuma do 14. ure, oddati v sprejemni pisarni Občine Kidričevo. VII. Javno odpiranje ponudb: pravočasno prispele in na zaprti kuverti pravilno označene ponudbe bo javno odprla in pregledala imenovana komisija, in sicer v petek 26. marca 2010 ob 8. uri, v sejni sobi na sedežu Občine Kidričevo. O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. VIII. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je izključno cena. V primeru enakih ponudb se bo med ponudniki opravila javna dražba. IX. Dodatne informacije in ogled: kontaktna oseba je višji svetovalec župana za pravne zadeve mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav., ki v času uradnih ur daje informacije na sedežu Občine Kidričevo, tel. 02/799-06-12 ali elektronski pošti: egon.repnik@kidricevo.si.

AAA Zlata odličnost