Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Ob-2024/10 , Stran 543
I. Prodajalec: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje. II. Predmet prodaje je stanovanje št. 3, na naslovu Zgornji kraj 8, 2391 Prevalje, v izmeri 53,45 m2, pripisano pri podvložku št. 1313/3, k.o. Farna vas, 3.E. III. Stanovanje je nezasedeno. IV. Izhodiščna cena za nepremičnino znaša 30.375,33 €. Eventualni davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin bremeni kupca. V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po ogledano–kupljeno; b) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, – ponujeno ceno; c) sodelujejo lahko fizične in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne osebe pa tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu in osebni dokument ter davčno številko; d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem zbiranju ponudb; e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla; f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca, št. 01375-0100010242, ki ima odprtega pri Banki Slovenije; h) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec odstopil od pogodbe. VI. Ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb. VII. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, do 9. ure na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje. Na zaprti kuverti mora biti navedeno: »Ponudba za odkup nepremičnine-stanovanje na naslovu Zgornji kraj 8«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. VIII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje pri Kumprej Stanku, tel. 02/82-46-114 ali 041/761-957. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti