Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Ob-2007/10 , Stran 542
1. Služnostni zavezanec in organizator: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: postavitev sončne elektrarne na strehah Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, stare telovadnice in športne dvorane, na ocenjeni površini 4379,27 m2. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: služnostna pogodba. Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, matična številka 1357719, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se ustanovi stvarna služnost postavitve oziroma izgradnje sončne elektrarne na strehah objektov Osnovne šole Franja Goloba – sklop šolskih prostorov in telovadnic (parc. št. 158/1, 158/3 in 158/4, k.o. Farna vas) za dobo 30 let. 4. Pogoji pridobitve služnosti: 4.1. Služnost obsega naslednja upravičenja: – pravico zgraditi sončno elektrarno na zgoraj navedenih objektih in izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje navedenega objekta do TP ŽAGA; – pravico vzdrževati objekte iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom in razvojem; – pravico imeti dostop do nepremičnin in prehoda preko njih zaradi obratovanja in vzdrževanja objektov in napeljave. 4.2. Stvarna služnost se ustanavlja za dobo 30 let od sklenitve pogodbe. 4.3. Služnostni upravičenec se zavezuje: – nositi vse stroške v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem sončne elektrarne na zgoraj navedenih objektih in izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta; – pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja za izgradnjo sončne elektrarne; – v celoti realizirati zastavljeni projekt izgradnje sončne elektrarne skladno s sklenjeno služnostno pogodbo; – plačati enkratno odškodnino za dano 30-letno služnost ob podpisu služnostne pogodbe; – sodelovati oziroma se uskladiti z izbranim izvajalcem, ki bo pred zgraditvijo sončne elektrarne izvedel menjavo strešne kritine na objektu šole; – izvesti izgradnjo sončne elektrarne v času letnih šolskih počitnic, najkasneje pa z deli zaključiti do 25. 8. 2010; – odpraviti vse napake na strešni kritini, ki bi bile povzročene z namestitvijo sončne elektrarne in bi vplivale na uveljavljanje garancije za dobro izvedbo del; – po prenehanju služnostne pravice na svoje stroške odstraniti sončno elektrarno in vzpostaviti na strehah objektov prvotno stanje; – skleniti ustrezno zavarovanje za škodne dogodke na sončni elektrarni; – predvideti tehnično in ekonomsko rešitev za sončno elektrarno v primeru nadzidav oziroma dozidav šolskega objekta, pri čemer nima pravice uveljavljati odškodnine za izpad dohodka; – nositi vse stroške v zvezi s služnostno pogodbo in njenim vpisom v zemljiško knjigo. 4.4. Rok izvedbe projekta: predvidoma do 25. 8. 2010. Ponudnik je dolžan rok izvedbe in dinamiko izvedbe sončne elektrarne uskladiti z izvajalcem, ki bo zamenjal strešno kritino in bo izbran na podlagi javnega razpisa. Izgradnja sončne elektrarne mora biti opravljena v času letnih šolskih počitnic. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, naziv in naslov banke za vračilo varščine, navedbo nepremičnin in površin, na katere se ponudba nanaša), – ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% od ponujenega nadomestila, ki jo je potrebno plačati na TRR, št. 01375-0100010242, sklic 00 2010. Plačana varščina bo vračunana v plačilo nadomestila, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 10 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Služnostni zavezanec ima pravico zadržati plačano varščino: – če izbrani ponudnik ne podpiše služnostne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, – če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe, – če izbrani ponudnik ne plača nadomestila za služnost ob podpisu služnostne pogodbe ter služnostni zavezanec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe, – ponujeno nadomestilo za stvarno služnost, ki jo mora služnostni upravičenec plačati ob podpisu služnostne pogodbe in ne sme biti nižje od 300.000,00 EUR bruto, – priloge iz točke 5.3. 5.2. Ponudniki oddajo svoje ponudbe osebno ali po pošti v pisni obliki v zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za sončno elektrarno na OŠ Prevalje«, na hrbtni strani z naslovom pošiljatelja, najkasneje do 1. 4. 2010 do 12. ure, na naslov Občina Prevalje – tajništvo, Trg 2a, 2391 Prevalje. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo ponudb, to je do 1. 4. 2010 najkasneje do 12. ure prispela na sedež Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, II. nadstropje, v tajništvo. 5.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra(pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – pisno izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 10. 2010, – izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in za pravne osebe tudi žigosano pogodbo (priloga 1). 6. Dodatne informacije: 6.1. Dokumentacija o objektih je na razpolago na Občini Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje (priloga 2) in na spletni strani, informacije v zvezi z vsebino ponudbe, sklenitvijo pogodbe, plačilom nadomestila in potekom del je možno dobiti pri tajniku občine, Stanku Kumpreju, tel. 041/761-957. 6.2. Ogled nepremičnin in dokumentacije je možen po predhodnem dogovoru. 7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujeno nadomestilo za služnost. Po odpiranju ponudb bo glede na pogoje ponudnikov lahko izveden še postopek s pogajanji. 8. Izbor najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 4. 2010, ob 12. uri v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje /II. nadstropje. K javnemu odpiranju lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni od poteka roka za zbiranje ponudb. 9. Obveznost služnostnega zavezanca, da sklene pogodbo, s ponudnikom, ki ponudi najvišjo odškodnino za služnost je izključena. Župan lahko kadarkoli ustavi začeti postopek razpolaganja. Besedilo javnega razpisa in dokumentacija (priloga 1 in 2) je objavljeno tudi na spletni strani http:/www.prevalje.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti