Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Ob-2030/10 , Stran 540
I. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: Novo mesto, Novi trg 7a – nezasedeni poslovni prostori (lokal, pisarniški) v pritličju, v izmeri 199,55 m2 s pripadajočo teraso, v izmeri 33,65 m2 v pritličju in poslovni prostori (pisarniški) v 2. nadstropju, v izmeri 325,66 m2, v poslovni stavbi na lokaciji Novi trg 7a, Novo mesto. Prostori se nahajajo v pritličju in 2. nadstropju poslovnega objekta, ki je bil zgrajen leta 1993; prostori v pritličju so bili prenovljeni leta 2006 za potrebe »bivše teletrgovine in pomožnih prostorov«. Prostore je potrebno funkcionalno ločiti od Telekomovih ostalih-obstoječih prostorov, zato se izbranega kupca v kupoprodajni pogodbi posebej zaveže, da vse preureditve (gradbene, instalacije) izvede sam na svoje stroške in s predhodnim soglasjem Telekoma kot etažnega lastnika. Telekom Slovenije d.d. je lastnik nepremičnine (stavbe s poslovnimi prostori, v skupni izmeri 1.829 m2), vpisane v kataster stavb z identifikacijsko številko stavbe 733 in številko dela stavb 1.E, ki leži na parcelni št. 1277/1 – poslovna stavba, k.o. Novo mesto, v izmeri 407,00 m2 in na parceli št. 1277/2 – poslovna stavba, v izmeri 21,00 m2, k.o. Novo mesto. V času prodaje dela predmetne nepremičnine zemljiško knjižno lastništvo celotne nepremičnine še ni dokončno urejeno. V teku je tudi postopek etažne ureditve celotne nepremičnine. Prodajalec in kupec bosta v kupoprodajni pogodbi dogovorila postopek zemljiškoknjižne in etažne ureditve nepremičnine in tudi o razdelitvi stroškov za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini (in sicer v deležu lastninske pravice od celotne nepremičnine). Izhodiščna prodajna cena je 890.000,00 EUR. II. Pogoji za sodelovanje Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Rok za predložitev ponudb je 17. 3. 2010. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 17. 3. 2010 do 12. ure. Vsebina ponudbe Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti in posredovati naslednje obvezne podatke oziroma dokumente: – navesti svoje identifikacijske podatke (ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko), – navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo, – navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku, ki ne more biti nižja od navedene izhodiščne cene, – navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa (naziv banke in številka računa), – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list. Drugi pogoji: Predmetna nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih napak. V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva. Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 30. 4. 2010. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločala predvsem višina ponujene cene. Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave, kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50, 01/234-15-92, vsak delovni dan v času od 9. do 12. ure. Za ogled nepremičnine se lahko dogovorite pri Marjanu, na tel. 07/373-71-41.

AAA Zlata odličnost