Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 352-866/2009 Ob-1975/10 , Stran 537
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: pridobitev opremljenih poslovnih prostorov v najem v Kranju. 3. Pogoji oziroma zahteve: a) Poslovni prostori se morajo nahajati v Kranju, kjer je možen dostop z mestnim avtobusom. Ponudnik mora navesti št. avtobusne linije. b) Poslovni prostori morajo imeti uporabno dovoljenje za poslovne prostore. c) Poslovni prostori morajo biti primerni in opremljeni ter skladni z merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave, z minimalnimi odstopanji, s katerimi se strinja naročnik (odstopanja morajo biti navedena). Merila so objavljena na internetni strani: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/Merila_POSLOVNI_PROSTORI_DUO.pdf; d) Poslovni prostori (delovni, spremljajoči, pomožni) morajo tvoriti smiselno celoto. e) Potrebe po poslovnih prostorih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Oprema mora biti zagotovljena za minimalno 53 delovnih mest. Spremljajoči prostori: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Opomba: Sistemski prostor mora biti opremljen s klimo, z dvema omaricama z vozlišči za lokalno mrežo. 5,0 kom SWitchov, 1 kom Server, 1 Ruter. Za HKOM omrežje je potrebna povezava 10/10. Arhivi morajo biti opremljeni z arhivskimi omarami za 250 m1 arhivske zbirke, skladno z Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06). Pomožni prostori: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za parkirišča za potrebe službenih vozil navesti: – lokacijo parkirišč, – oddaljenost parkirišč od poslovnih prostorov, – ali so parkirišča varovana (kamera, zapornica). Opomba: Ponudnik naj navede tudi možnost parkiranja za zaposlene in stranke: – lokacijo parkirišč, – oddaljenost parkirišč od poslovnih prostorov, – ali so parkirišča plačljiva, če so navedli ceno parkiranja. Parkirišča za zaposlene in stranke, niso pogoj. Komunikacije: komunikacije predstavljajo; hodniki, ki pisarne za posameznega uporabnika združujejo v zaključeno celoto. 4. Merila za izbor: merilo za izbor, je najnižja ponudbena cena (skladno s točko 8. Ponudba). Skladno s 65.a. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin bodo z najugodnejšimi ponudniki izvedena pogajanja. 5. Rok sklenitve pogodbe: za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Inšpekcijskih služb v Kranju bo z najugodnejšim ponudnikom najkasneje v 15 dneh po Sklepu o izboru, sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas. Odpovedni rok je 6 mesecev. Opremljeni poslovni prostori morajo biti pripravljeni za vselitev v roku 45 dni od podpisa pogodbe. Najemnina se prične plačevati od vselitve. 6. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najugodnejšim ponudnikom sklenjena za nedoločen čas. Odpovedni rok je 6 mesecev. 7. Način in rok plačila Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do petega v mesecu za tekoči mesec. Najemnik bo plačeval stroške najemnine. Najem parkirnih mest za službena vozila in obratovalni stroški bremenijo uporabnike poslovnih prostorov. Obratovalni stroški obsegajo naslednje stroške: stroške električne energije, vodarine, kanalščine, odvoza smeti, ogrevanja in hlajenja, čiščenja objekta, upravljanja, tekočega vzdrževanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške varnostne službe (varovanja), vzdrževanje okolice. Če v okviru svoje ponudbe oziroma upravljanja, ponudnik ponuja še dodatne storitve, naj jih opredeli tako v vsebini kot v ceni na enoto. 8. Ponudbena cena: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vse cene morajo biti brez DDV. 9. Način, mesto in čas oddaje vseh ponudb, glede na zahteve pod 2. točko: Zainteresirani ponudniki predložijo dokumente v zaprti kuverti, najkasneje do 8. ure, dne 26. 3. 2010, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Javno zbiranje ponudb za pridobitev opremljenih poslovnih prostorov v najem v Kranju. Šifra zadeve: Številka: 352-866/2009/ Oznaka: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 10. Pogoji za pristop k oddaji ponudbe Zainteresirani ponudniki morajo v ponudbi priložiti naslednjo dokumentacijo: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima objekt uporabno dovoljenje za poslovne prostore, – tloris umestitve delovnih mest in drugih prostorov ter komunikacij v prostor (grafična priloga), skladno z zahtevami iz 2. točke, – seznam vseh prostorov z navedbo kvadratur posameznih prostorov in seštevkom teh kvadratur (prostori na katere se nanaša najem in stroški). Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka. Prav tako bodo izločene ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale pogojev iz 3. točke Pogoji oziroma zahteve te javne objave. 11. Kraj in čas: odpiranje ponudb za poslovne prostore iz druge točke tega razpisa bo potekala dne 26. 3. 2010, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana ob 10. uri. V nadaljevanju bodo z najugodnejšimi ponudniki izvedena pogajanja. 12. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, vsako sredo med 9. in 11. uro, kontaktna oseba je Primož Ložar. 13. Ustavitev postopka: naročnik lahko ves čas trajanja postopka, le tega prekine ali ustavi, brez obrazložitve in brez obveznosti do ponudnikov, ki so oddali ponudbe.

AAA Zlata odličnost