Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 50/2010 Ob-1979/10 , Stran 534
Svet Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, razpisuje na podlagi 16. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96, 86/04 – ZVSI, 69/06 in 110/06, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 ter 32. in 33. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda), Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 19/09 in 42/09) prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima univerzitetno izobrazbo, – ima pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih. V vlogi mora kandidat izkazati tudi strokovno poznavanje področje dela zavoda ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Direktor CIK Trebnje bo poleg funkcije poslovnega in pedagoškega vodenja zavoda opravljal tudi strokovna dela v obsegu in na način, ki se določi s sklepom in v skladu z notranjo delitvijo dela in delovnim načrtom CIK Trebnje. Kandidat mora predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2010. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – kot dokazilo o doseženi izobrazbi, kandidat predloži fotokopijo diplome, – kot dokazilo o doseženi pedagoško-andragoški izobrazbi in strokovnem izpitu, kandidat predloži fotokopije ustreznih potrdil, – kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih, kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice ali pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo, – potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča - zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, s pripisom »Prijava za razpis za direktorja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost