Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 671-4/2010 Ob-2069/10 , Stran 528
I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis (v nadaljevanju: JR): 1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ v MOC, navedeni v 5. členu pravilnika. 2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, navedene v 6. členu pravilnika. Športna društva in Zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja LPŠ v MOC. Izvajalci lahko kandidirajo le s programi, ki jih sami organizirajo in izvajajo. Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste programe niso prejeli sredstev že na drugih razpisih MOC v letu 2010. II. Predmet JR so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu: (Podrobnejši opis vsebin je v LPŠ v MOC v letu 2010 in v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih obrazcev.) 1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov: 1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 leta) 1.2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6 do 15 leta) 1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 leta) 1.4. Interesna športna dejavnost študentov 1.5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (prednostni program športa – športne šole) 3. Športna rekreacija 4. Kakovostni šport 5. Vrhunski šport 6. Šport invalidov 7. Razvojne in strokovne naloge: 7.1. Delovanje športnih društev in zveze 7.2. Vzdrževanje javnih športnih objektov 7.3. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 7.4. Organizacija športnih prireditev 7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu 7.6. Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam 7.7. Založniška dejavnost ter informatika v športu 7.8. Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja 7.9. Nagrade za nadpovprečne športne dosežke 7.10. Druge vsebine, pomembne za razvoj športa v MOC. III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje: pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci LPŠ v MOC v letu 2010 ter določi višina sofinanciranja, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v pravilniku ter v razpisnih obrazcih. IV. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa, znaša skupaj 862.990 €. Od tega je za redno vzdrževanje športne infrastrukture namenjenih 65.000 €, za ostale vsebine ter razvojne in strokovne naloge pa 797.990 €. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo biti poslane izključno po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Rok za prijavo na JR je petek, 2. 4. 2010. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na sprednji strani pod naslovom prejemnika napis: »Javni razpis 2010 – šport (ne odpiraj)«. Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov izvajalca programa. VII. Datum odpiranja prijav Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna komisija za izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku 8 dni od končnega roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ne bo javno. Odpirale se bodo samo pravočasno oddane ter pravilno izpolnjene in označene ovojnice. VIII. Odločanje o postopku JR Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC. O pritožbi zoper ta sklep odloči župan MOC. Zavržene bodo prijave tistih izvajalcev: – ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VI. besedila JR, – ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v sklepu za dopolnitev prijave. Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev: – ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR (točka I.) ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, – ki ne bodo predložene na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezne programe, – ki jih bo strokovna komisija na podlagi Pravilnika ocenila kot neustrezne. IX. Vsebina prijave Športna društva, v katerih deluje več sekcij v različnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za vsako sekcijo posebej. Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge: 1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju programov že v letu 2009, morajo predložiti: 1.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za športna društva) oziroma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu, če je v letu 2009 prišlo do statusnih sprememb, 1.2. pogodbe o najemu športnih objektov za izvajanje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj teh objektov, 1.3. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavljene programe športnih šol oziroma vadbenih skupin, 1.4. seznam s podatki o usposobljenem strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov športnih šol oziroma vadbenih skupin, 1.5. koledar nacionalne panožne športne zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2009/2010 oziroma za koledarsko leto 2010 (velja za športna društva), 1.6. poimenski seznam registriranih tekmovalcev, potrjen od nacionalne panožne športne zveze (velja za športna društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih panožnih športnih zvez), 1.7. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in doseženih rezultatih v letu 2009, 1.8. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim poročilom za leto 2009, 1.9. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MOC v letu 2010. 2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma v letu 2009 niso imeli pogodbe o sofinanciranju programov, morajo predložiti: 2.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za športna društva) oziroma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu, 2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma statuta društva, potrjenega od Upravne enote Celje (velja za športna društva), 2.3. pogodbe o najemu športnih objektov za izvajanje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj teh objektov, 2.4. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavljene programe vadbenih skupin, 2.5. seznam s podatki o usposobljenem strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov vadbenih skupin ter dokazila o njegovi strokovni usposobljenosti, 2.6. koledar nacionalne panožne športne zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2009/2010 oziroma za koledarsko leto 2010 (velja za športna društva), 2.7. poimenski seznam registriranih tekmovalcev, potrjen od nacionalne panožne športne zveze (velja za športna društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih panožnih športnih zvez), 2.8. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za športna društva), 2.9. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim poročilom za leti 2008 in 2009, 2.10. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MOC v letu 2010. X. Obveščanje o izidu JR Izvajalci, katerih prijave bodo izbrane za sofinanciranje, bodo o tem obveščeni s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnost MOC, ko bo strokovna komisija zaključila svoje delo. Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija ugotovi, da imajo formalno popolne prijave in so enake programe imeli sofinancirane že v letu 2009, bodo najprej sklenjene pogodbe o začasnem sofinanciranju programov v letu 2010, po končanem postopku ocenitve in ovrednotenja programov pa še celoletne pogodbe. XI. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, obvestilo o JR in o informativnem dnevu, navodila za pripravo in oddajo prijave ter prijavni obrazci od št. 1 do 19), vzorca pogodbe in ovojnice, obrazci za poročilo o izvedbi športnih prireditev, pravilnik, LPŠ ter seznam športnih društev, uvrščenih v prednostni program športa v MOC v letih 2010 in 2011 so od dneva objave JR do izteka roka za oddajo prijav na voljo na spletni strani MOC http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn pod rubriko "Tekoča javna naročila, razpisi in natečaji za delovna mesta", lahko pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: lado.gobec@celje.si. XII. Dodatne informacije v zvezi z JR: dodatne informacije v zvezi z JR lahko interesenti dobijo vsak delovni dan med 9. in 12. uro pri Ladu Gobcu, koordinatorju za šport, na tel. 42-65-872 ali 031/665-778, oziroma na elektronskem naslovu: lado.gobec@celje.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti