Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 122-7/2010 Ob-2068/10 , Stran 527
I. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2010. Predmet javnega razpisa je: Sklop A: – projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo vključitev v okolje in nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja, – projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim bolnikom, zasvojencem in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, – projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov, – projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi projekti s področja varovanja duševnega zdravja, – projekti preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših in projekti medgeneracijskih skupin za samopomoč, – projekti usposabljanja prostovoljcev za pomoč ogroženim posameznikom in družinam, – projekti socializacije posameznikov, – projekti za ozaveščanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja, – projekti, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti, – projekti za promocijo zdrave prehrane, informiranje in ozaveščanje o preprečevanju bolezni, – projekti, ki omogočajo ohranjevanje kvalitete življenja kroničnih bolnikov (vzpodbujanje aktivnosti, skupine za samopomoč, učenje veščin ipd.). Sklop B: – projekti društev upokojencev, ki delujejo na območju MOC; sofinancirani bodo predvsem projekti, katerih vsebina bo predvsem, – vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom, – vključevala prostovoljno delo, – vključevala aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, – vključevala skrb za lastno zdravje, – spodbujala socialno vključenost in vključevala programe druženj. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacijah, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane za izvajanje projektov na področju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in imajo na njenem območju sedež ali enoto (dokazilo je najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi prostora), – cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička, – prijavijo projekt, ki je predmet razpisa, – projekt izvajajo na območju in v interesu MOC, – imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta, – predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu, – imajo izdelano realno financiranje projekta, – so v celoti izpolnili svoje pogodbene obveznosti do MOC (velja za predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev v letu 2009), – na področju socialne in zdravstvene dejavnosti delujejo najmanj 2 leti. Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2010. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOC in katerih ustanovitelj je MOC, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta. III. Merila za izbor projektov: predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe. IV. Vrednost sredstev Skupna višina sredstev, ki je v proračunu MOC v letu 2010 zagotovljena za predmetni razpis, znaša skupaj 76.003,00 EUR, in sicer za projekte: – sklop A 66.003,00 EUR, – sklop B 10.000,00 EUR. Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene projekta glede na postavljene kriterije in bo znašala največ 50% vrednosti predlaganega projekta. V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena do 31. decembra 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo sredstev. VI. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu prijave za leto 2010, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov. VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko do petka, 2. 4. 2010 (datum poštnega žiga). Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projekti socialne in zdravstvene dejavnosti – 2010 (navedite sklop – A ali B)«. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov predlagatelja. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – priložena morajo biti obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu, – da je poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila. VIII. Datum odpiranja prijav Odpiranje prijav bo vršila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo v roku 8 dni od končnega roka za oddajo prijav. Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper ta sklep pa odloči župan MOC. Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev: – ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VII. besedila JR, – ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v sklepu za dopolnitev prijave. Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev: – ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji, – ki ne bodo predložene na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezne programe. Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje, zaključila postopek. IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav, na spletni strani MOC http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn pod rubriko "Tekoča javna naročila, razpisi in natečaji za delovna mesta", lahko pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na tel. 03/42-65-888, pri Branki Lazarevič.

AAA Zlata odličnost