Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Ob-2050/10 , Stran 524
I. Občina Vipava bo v letu 2010 sofinancirala naslednje športne programe: 1. Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa 2. Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 3. Kakovostni šport 4. Vrhunski šport 5. Športno rekreacijo 6. Šport invalidov 7. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 8. Raziskovalno dejavnost 9. Informacijski sistem na področju športa 10. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev 11. Delovanje športnih zvez in društev 12. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme. II. Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 53.000 € za programe od prve do dvanajste točke in 10.000 € za investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter nabavo opreme. Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena do 31. 12. 2010. III. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 17/10). Občina Vipava bo v letu 2010 namenila dodatna sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih objektov in nabavo opreme, pod pogojem, da društvo pridobi sofinanciranje tudi s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Sredstva v skupni višini 10.000 € bodo društvom razdeljena gleda na doseženo število točk iz 93. in 94. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni. IV. Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, razen izjem, ki jih pravilnik posebej predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, zavodi za področja vzgoje in izobraževanja. Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Vipava, razen izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava posebej predvideva. V. Rok za prijavo programov je sreda, 31. 3. 2010. Prijave v zaprti kuverti z oznako »Športni programi 2010 – ne odpiraj« in naziv prijavitelja, se pošlje po pošti ali odda na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti priporočeno ali osebno oddana v sprejemno pisarno občinske uprave do 15. ure. Izvajalci programov, ki bodo prijavili investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter nabavo opreme svojo prijavo posredujejo do 31. 3. 2010 in so dolžni v roku 10 dni po zaključku Javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport dostaviti sklep iz katerega je razvidno sofinanciranje ministrstva. Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh Občine Vipava. Občina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh največ 10 dni pred zaključkom razpisa. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Vipava ali na spletnih straneh občine: www.vipava.si, pod rubriko razpisi. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na tel. 05/36-43-411 – Majda Sever. VI. Vloge bo strokovna komisija odpirala 7. 4. 2010. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po izteku roka za oddajo prijav. Sklep o sofinanciranju investicijskega vzdrževanja športnih objektov ter nabave opreme bo izdan v roku 30 dni po prejemu sklepa iz katerega je razvidno sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

AAA Zlata odličnost