Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 430-35/2010 Ob-2018/10 , Stran 519
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/89-63-438, faks 01/89-63-460, e-mail: občina.litija@litija.si. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov neprofitnih programov in projektov za otroke, stare do 14 let ter za mlade, stare od 14 do 29 let, ki jih izvajajo nevladne organizacije z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanja in vključevanje mladih v mladinsko delo. Kot program se smatra kontinuirano izvajanje in koordiniranje aktivnosti skozi večji del leta, vsaj enkrat mesečno, vsaj devet mesecev v letu in vključuje večje število aktivnih udeležencev, kot projekt pa posamična aktivnost izvajalca oziroma zaključen enkratni dogodek. Iz tega razpisa se ne morejo sofinancirati stroški: – investicij ali nakupa opreme, – programov in projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov ali pozivov Občine Litija ali so sredstva zanje zagotovljena na posebnih proračunskih postavkah Občine Litija, – letovanj, kot so študijski obiski in tista, ki jih lahko pojmujemo za turistična, – aktivnosti, s katerimi se ustvarja dobiček, – festivalov, – jezikovnih tečajev, – srečanja oziroma izmenjava šolskih skupin. 3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna organizacija/društvo in opravljajo dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino in ki so predmet razpisa, – da imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Litija, – trajnejše, vsaj že enoletno delovanje (šteto od dneva objave tega razpisa) na področju, ki je predmet razpisa, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje prijavljenih programov oziroma projektov, – da imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljene programe oziroma projekte, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov, – da imajo za izvajanje programa oziroma projekta zagotovljen najmanj 20% delež sofinanciranja iz drugih virov oziroma da pravne osebe, ki so ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, imajo za izvajanja programa oziroma projekta zagotovljen najmanj 40% delež sofinanciranja iz drugih virov, – da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega značaja. Pravice do sofinanciranja po tem razpisu nimajo pravne osebe in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Litija. 4. Višina razpisanih sredstev Skupna višina razpisanih sredstev znaša 6.000 EUR, pri čemer se do 2.000 EUR namenja sofinanciranju programov, 4.000 EUR pa sofinanciranju projektov. Občina Litija bo posamezen program oziroma projekt sofinancirala največ do 80% oziroma 60% vseh predvidenih stroškov. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2010 za namene, za katere so bila dodeljena. 6. Merila in kriteriji za vrednotenje prispelih prijav Za vrednotenje prispelih prijav za sofinanciranje programov in projektov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: obdobje delovanja prijavitelja na prijavljenem programu/projektu, jasnost ciljev in strokovna utemeljenost programa/projekta, potencialno število udeležencev, ki jim je program/projekt namenjen, število aktivnih članov oziroma nosilcev programa/projekta, trajanje programa/projekta, realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije, delež sredstev iz drugih virov za izvedbo programa/projekta ter območje izvajanja programa. Kolikor posamezen program/projekt pri vrednotenju ne bo dosegel vsaj 30% vseh možnih točk, iz tega razpisa ne bo sofinanciran. 7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Zainteresirani kandidati jo lahko dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52) ali jo pridobijo na spletnih straneh Občine Litija www.litija.si. 8. Rok za oddajo vlog in način prijave Prijavitelji morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do ponedeljka, 29. 3. 2010, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 14. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 29. 3. 2010 (datum poštnega žiga), na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje programov/projektov za otroke in mlade 2010«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 9. Odpiranje prispelih vlog Odpiranje prispelih vlog na javni razpis bo izvedla pristojna komisija dne 30. 3. 2010, ob 9. uri v prostorih Občine Litija. Odpiranje vlog ne bo javno. Po pregledu vlog bo komisija v roku 8 dni prijavitelje z nepopolnimi vlogami pisno pozvala k dopolnitvi v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. 10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa Komisija bo pripravila predlog prejemnikov proračunskih sredstev v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. O izboru prejemnikov proračunskih sredstev bo odločila pooblaščena oseba Občine Litija s sklepom. Hkrati s sklepom o izboru prejemnikov proračunskih sredstev se izbranim prejemnikom proračunskih sredstev s povratnico pošlje tudi poziv k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 11. Pritožbeni postopek Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, in da mu sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pisno pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru v roku 8 dni na naslov naročnika. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji ali kriteriji in merila za ocenjevanje vlog. Pristojna komisija bo pritožbo obravnavala in preverila njene navedbe. O pritožbi bo odločeno najkasneje v roku 15 dni. Sklep o pritožbi vlagatelja je s tem dokončen. 12. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Jerič Marija, tel. 01/89-63-438.

AAA Zlata odličnost