Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 410-101/2010-3 Ob-2017/10 , Stran 518
I. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za: – za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb – izvedbo toplotne zaščite zunanjega ovoja večstanovanjskih stavb (fasade), – prenovo obstoječih fasad – obnovo obstoječe toplotne zaščite, – zamenjavo obstoječe strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna na območju ulic: Kremenca I in II ter Ulica Prekomorskih brigad v Postojni. II. Sredstva in višina subvencioniranja Višina razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2010, namenjenih za predmet tega razpisa znaša 120.000 EUR. Občina Postojna bo v letu 2010 sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega fonda v višini do 20% predračunske vrednosti investicije prenove ene stavbe, vendar ne več kot 10.000 EUR z vključenim DDV na eno stavbo. V primeru celovite energetske obnove večstanovanjske stavbe, ki zajema fasado in zamenjavo azbestne strešne kritine, znaša višina nepovratnih sredstev 20% predračunske vrednosti investicije prenove ene stavbe, vendar ne več kot 16.000 EUR z vključenim DDV. Predmet javnega razpisa so investicije, izvedene v skladu s pogoji tega javnega razpisa v letu 2009 in še ne izvedene investicije, dokončane v letu 2010. V primeru, da razpisana sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ točk. V primeru, da sredstva ne bodo v celoti izkoriščena, se objavi nov razpis v letošnjem ali prihodnjem letu. III. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011(ZIPRS1011) (Uradni list RS, št. 99/09 z dne 7. 12. 2009). IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo: – Upravniki večstanovanjskih stavb, ki zastopajo etažne lastnike stavb z več kot dvema etažnima lastnikoma in več kot osmimi posameznimi deli, na območju iz točke I. V. Vsebina prijave – Prijava se šteje za popolno kolikor vsebuje vse navedene elemente v skladu z razpisno dokumentacijo. Prijava mora vsebovati: – izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna skupaj z zahtevano dokumentacijo; – predračun z opisom predvidenih del s strani izvajalca del; – podpisana izjava solastnikov stavbe, da soglašajo z obnovitvenimi deli. VI. Merila Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih kriterijih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali izdelave fasade tudi zamenjava strešne kritine) (Op. točke se med seboj ne seštevajo) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (Op. točke se med seboj ne seštevajo). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VII. Koriščenje odobrenih sredstev Z izbranimi upravniki stanovanjskih objektov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo obstoječih večstanovanjskih stavb. Upravnikom stanovanjskih objektov, ki so na razpisu uspeli in z Občino Postojna podpisali ustrezno pogodbo, se bodo nakazala sredstva in sicer na podlagi zahtevka za izplačilo s prilogami, kot sledi iz razpisne dokumentacije Upravičenec do subvencije je dolžan najkasneje do 31. 10. 2010 predložiti Občini Postojna končno poročilo o izvedenih delih. Občina se zavezuje pregledati prejeto poročilo o izvedbi del v roku 15 dni od prejema poročila in ga na podlagi ogleda na terenu potrditi ali zavrniti. VIII. Rok za oddajo vlog Vloga, ki se jo poda na predpisanem obrazcu, mora biti oddana ali poslana priporočeno po pošti v zapečatenem ovitku z imenom in naslovom upravičenca na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – prenova fasad in streh». Rok za prijavo na javni razpis začne teči z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS in je odprt do 31. 3. 2010, do 12. ure. Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem v delovnem času, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si. Upravičenci iz. VI. točke tega razpisa, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana do 31. 3. 2010, do 12. ure, v pisarni št. 3/2 – sprejemno informacijski pisarni z vložiščem oziroma do tega datuma ni prispela po pošti na Občino Postojna. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, glede na IV. točko tega razpisa; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne. Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku). Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Upravičenci iz IV. točke tega razpisa bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje v desetih dneh po odpiranju vlog. IX. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če se upravičenec iz IV. točke tega razpisa z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Prosilec bo prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih dneh od prejema pritožbe. X. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba Karmen Berra Gulje, tel. 05/72-80-790.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti