Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 41010-1/2010 Ob-2015/10 , Stran 517
1. Proračunska sredstva Občine Žiri za sofinanciranje izvedbe množičnih in turističnih prireditev se zagotavljajo iz proračuna Občine Žiri za leto 2010 – proračunska postavka 08.3.1.11 – Sofinanciranje prireditev v kraju. Skupna višina proračunskih sredstev v letu 2010 znaša 11.350,00 EUR, ki bodo upravičencem dodeljena v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom, s ciljem zagotoviti kvalitetne in odmevne množične turistične prireditve na visokem organizacijskem nivoju, ki se vključujejo v turistično ponudbo kraja in jo dopolnjujejo, ter privabijo čim večje število enodnevnih obiskovalcev. 2. Predmet sofinanciranja in okvirna višina razpoložljivih sredstev: – prireditve na prostem oziroma v začasnih pokritih prostorih: 8.450,00 EUR, – množične športno rekreativne prireditve: 1.600,00 EUR, – množične kulturno zabavne prireditve: 1.300,00 EUR. 3. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki imajo sedež oziroma stalno bivališče v Občini Žiri, in ki nameravajo organizirati množično turistično prireditev na območju Občine Žiri. Posamezen organizator lahko kandidira za organizacijo največ dveh množičnih turističnih prireditev v koledarskem letu. 4. Pri posameznih prireditvah se upoštevajo naslednji dokazljivi stroški: – organizacija prireditve (prijava, oglaševanje, zavarovanje, priprava in izvedba programa (vodenje, nastopi izvajalcev), najem šotorov, stojnic, ozvočenja oziroma tehnične opreme, najem in priprava prireditvenega prostora, javna higiena (najem WC kabin, čiščenje in odvoz odpadkov po zaključeni prireditvi), – živa glasba (ansambel), – ognjemet po predhodni odobritvi Občine Žiri se ne šteje v obseg sofinanciranja. Upravičenec, ki pridobi dotacijo na podlagi tega razpisa, mora razpolagati z verodostojnimi računovodskimi listinami, s katerimi dokazuje upravičenost stroškov, ter z ustreznim dovoljenjem za izvedbo prireditve. 5. Pri posameznih prireditvah veljajo naslednje omejitve višine pomoči: – Za organizacijo športno rekreativne ali kulturno zabavne množične prireditve najvišji znesek pomoči ne sme preseči 70% upravičenih stroškov oziroma 150 EUR. – Za organizacijo prireditve na prostem z ali brez postavitve začasnih pokritih površin in živo glasbo in predvidenim številom obiskovalcev, ki ne presega 500 oseb, najvišji znesek pomoči ne sme preseči 80% upravičenih stroškov oziroma 500 EUR. – Za organizacijo prireditve na prostem v trajanju manj kot 8 ur s postavitvijo začasnih pokritih površin in živo glasbo in predvidenim številom obiskovalcev, ki presega 500 oseb, najvišji znesek pomoči ne sme preseči 80% upravičenih stroškov oziroma 1500 EUR. – Za organizacijo celodnevne ali večdnevne prireditev na prostem z postavitvijo začasnih pokritih površin in živo glasbo in predvidenim številom obiskovalcev, večjim od 1000 oseb, najvišji znesek pomoči ne sme preseči 80% upravičenih stroškov oziroma 2000 EUR. – Za organizacijo celodnevnih prireditev na prostem ob prazniku Občine Žiri z postavitvijo začasnih pokritih površin in živo glasbo in predvidenim številom obiskovalcev, večjim od 1000 oseb, najvišji znesek pomoči ne sme preseči 80% upravičenih stroškov oziroma 2500 EUR. – Zaradi ocene kvalitete, izvedljivosti, inovativnosti in prispevka k popestritvi turistične ponudbe lahko razpisna komisija vlogi odobri dodatna sredstva v višini do 30% razpisane pomoči za posamezno prireditev. – V primeru, da se za organizacijo iste prireditve prijavi več organizatorjev, bo najprimernejši kandidat izbran na podlagi točkovanja na po naslednjih kriterijih: – uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0 – 35 točk, – kvaliteta programa: 0 – 55 točk, – zagotovljeni prostorski, kadrovski in tehnični pogoji: 0 – 10 točk, – skupno maksimalno število točk: 100. 6. Na razpis za dodelitev sredstev se prijavite z razpisnim obrazcem, ki je na voljo v tajništvu Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri in na spletni strani www.ziri.si, dodatne informacije lahko dobite tudi na tel. 04/50-50-713. Prijave zbiramo do 20. 4. 2010, na vložišču Občine Žiri. 7. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom, na podlagi sklepa se lahko odobri izplačilo akontacija dotacija v višini največ 60% predvidenih upravičenih stroškov. Dokončno izplačilo se izvrši na podlagi predloženega obračuna upravičenih stroškov in priloženih dokazil o plačilu. Z upravičencem se sklene pogodba, s katero se podrobneje dogovorijo pravice in obveznosti. 8. Pri oglaševanju prireditev je upravičenec dolžan navajati dejstvo, da prireditev sofinancira Občina Žiri. Upravičenci so dolžni zagotoviti, da se načrtovana prireditev vključi v koledar prireditev, ki ga pripravlja Turistično društvo Žiri ali drug izvajalec. 9. Vloge bo pregledala in ocenila posebna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žiri. Upravičenci bodo o rezultatih razpisa obveščeni do 20. 5. 2010.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti