Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 41010-2/2010 Ob-2014/10 , Stran 516
1. Občina Žiri bo v letu 2010 sofinancirala programe kulture v skupni višini 35.340,00 EUR. Predmet javnega razpisa so naslednji programi kulture: – dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev oziroma kulturnih sekcij društev, – muzejska dejavnost, – založniška in literarna dejavnost. 2. Pravico do sofinanciranja programov kulture imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno organizacijsko obliko (Zakon o društvih, Zakon o zavodih, Zakon o gospodarskih družbah, itd) in katerih sedež oziroma sedež ustanovitelja je v Občini Žiri, kar se dokazuje s predložitvijo ustreznega dokumenta (overjena pravila delovanja društva, dokazilo o registraciji opravljanja dejavnosti, itd), – da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture, – društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, – da Občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročilo o realizaciji programov (obrazec Poročilo o izvajanju kulturne dejavnosti), poslovno poročilo za preteklo leto, poročilo o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih (če se jih udeležijo), ter načrt aktivnosti za prihodnje leto. 3. Izvajalci programov kulture so lahko kulturna društva oziroma kulturne sekcije društev, gospodarske družbe, zasebniki, javni zavodi s področja kulture, vzgoje in izobraževanja ter drugi izvajalci, ki so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti v skladu s predpisi. Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci z območja Občine Žiri in neprofitni izvajalci, ki so svoje programe izvajali že v letu 2009. 4. Občina Žiri bo izbrane programe kulture financirala iz proračunskih postavk Proračuna Občine Žiri za leto 2010 v naslednjih zneskih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Predlogi morajo biti podani na razpisnih obrazcih, katerim je potrebno priložiti zahtevane priloge. Obrazci so na voljo v tajništvu Občine Žiri ter na spletni strani www.ziri.si. Rok za oddajo vloge je do 15. 4. 2010. Vloge morajo biti oddane po pošti ali osebno v tajništvu občine. 6. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od zaključka razpisnega roka. Z izbranimi izvajalci bo župan občine sklenil pogodbo o izvajanju programov.

AAA Zlata odličnost