Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 41010-3/2010 Ob-2013/10 , Stran 515
I. Naročnik: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 31.399,02 EUR za namene, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva in podeželja. III. Splošna določila – pogoji za upravičence: – Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. – Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira. – Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. – Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka. – Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih. – Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. – Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. – Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. – Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let. Za ostala določila (upravičenci, splošni in specifični pogoji upravičenosti, upravičeni stroški in ostalo) se upoštevajo določila Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri. IV. Ukrepi, predmeti podpore, višina pomoči ter višina sredstev a) Skupinske izjeme Ukrep št. 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (8. člen pravilnika) Predmet podpore: 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo – naložbe v posodobitev nepremičnin – hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa; – naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije za aplikacijo organskih gnojil: cisterne, trosilci hlevskega gnoja in nakladači hlevskega gnoja, ter gorske kosilnice. – prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov; – nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo; – naložbe v prvo postavitev pašnikov; – naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev in po naložbi zagotavljajo vsaj 25% zmanjšanje porabe vode; 2. Naložbe v prilagajanje novouvedenim standardom v živinorejski proizvodnji: – naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo; – naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji; – naložbe v električno infrastrukturo; – naložbe v prezračevalni sistem; – naložbe v napajališča za živino; Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva) za leto 2009 oziroma 2010. 2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno. 3. Mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe, razen za nakup kmetijske mehanizacije. 4. Načrt ureditve (velja za naložbe v obnovo namakalnih sistemov): načrt obnove s popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka naložba vodi k zmanjšani porabi vode za 25%. 5. Kopija(e) predračuna(ov) oziroma ponudb(e). Znesek pomoči: do 50% oziroma do 40% upravičenih stroškov oziroma maksimalno 2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo do porabe razpisanih sredstev. Okvirna višina sredstev: 22.399,02 €. Ukrep št. 2: Varstvo tradicionalne krajine in stavb (9. člen pravilnika) Predmet podpore: Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov, in sicer: – za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahaja na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled ...); – za naložbe, namenjene ohranjanju proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Potrebna dovoljenja za obnovo objekta (gradbeno dovoljenje, lokacijska informacija …); 2. Dokazilo o vpisu v register nepremične dediščine. 3. V primeru, da gre za rekonstrukcijo: zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek in katastrski načrt, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev). 4. Kopija(e) predračuna(ov) oziroma ponudb(e). Znesek pomoči: do 100% oziroma do 60% oziroma do 75% upravičenih stroškov oziroma maksimalno 2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo do porabe razpisanih sredstev. Okvirna višina sredstev: 2.000,00 €. Ukrep št. 3: Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu (12. člen pravilnika) Predmet podpore: – izobraževanje in usposabljanje kmetov v primarni kmetijski pridelavi, – svetovalne storitve, – organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, – publikacije, kot so katalogi in spletišča. Upravičenci: So izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov te podpore. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore 2. Dokazila za uveljavljanje subvencije: kopija(e) predračuna(ov) oziroma ponudb(e) ali kopija(e) računa(ov) in potrdil(a) o plačilu računa(ov) v kolikor so upravičeni stroški že nastali. Znesek pomoči: do 100% upravičenih stroškov. Okvirna višina sredstev: 1.000,00 €. B) Pomoči de minimis Ukrep št. 4: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (14. člen pravilnika) Predmet podpore: Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti: – predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov, – prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, turizem na kmetiji: (gostinska in negostinska dejavnost), – dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov; – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem; – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; – zbiranje in kompostiranje organskih snovi; – druge dopolnilne dejavnosti. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva) za leto 2009 oziroma 2010; 2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno; 3. Mnenje kmetijsko svetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti naložbe; 4. Dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; 5. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti; 6. Dokazila za uveljavljanje subvencije: kopija(e) predračuna(ov) oziroma ponudb(e) ali kopija(e) računa(ov) in potrdil(a) o plačilu računa(ov) kolikor so upravičeni stroški že nastali. Znesek pomoči: do 40% oziroma do 50% upravičenih stroškov oziroma maksimalno 2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo. Okvirna višina sredstev: 2.000,00 €. Ukrep št. 5: Nove investicije za delo v gozdu (15. člen pravinika). Predmet podpore: Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje: vitle, cepilce drv, motorne žage ter manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Dokazilo o lastništvu gozdnih parcel v občini Žiri. 2. Dokazila za uveljavljanje subvencije: kopija(e) predračun(ov) oziroma ponudb(e) ali kopija(e) računa(ov) in potrdil(a) o plačilu računa(ov) kolikor so upravičeni stroški že nastali. Znesek pomoči: do 40% oziroma do 50% upravičenih stroškov oziroma maksimalno 1.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo do porabe sredstev. Okvirna višina sredstev: 2.500,00 €. C) Ostali ukrepi Ukrep št. 7: Delovanje društev in njihovih združenj (19. člen pravilnika) Predmet podpore: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja v obliki sofinanciranja upravičenih materialnih stroškov za delovanje društev. Upravičenci predložijo prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami: 1. Dokazilo o registraciji društva: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; 2. Kopija odločbe o vpisu v register društev; 3. Program dela za leto 2010; 4. Seznam članov društva iz območja Občine Žiri (ime in priimek ter naslov); 5. Dokazila za uveljavljanje subvencije: kopija(e) predračun(ov) oziroma ponudb(e) ali kopija(e) računa(ov) in potrdil(a) o plačilu računa(ov) kolikor so upravičeni stroški že nastali. Znesek pomoči: do 100% upravičenih stroškov oziroma maksimalno 1.000,00 € na društvo oziroma njihovo združenje. Okvirna višina sredstev: 1.500,00 €. V. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pisarni Občine Žiri, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Žiri: www.ziri.si. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Nini Poljanšek na Občini Žiri, tel. 50-50-713 ter na kmetijsko svetovalni službi pri Germani Pivk, tel. 50-50-327. VI. Rok in način oddaje vlog: rok za prijavo na javni razpis je: 15. 4. 2010. Vloga mora biti ustrezna in popolna. Vloga je ustrezna, če ustreza vsebini razpisa. Vloga je popolna v kolikor je izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in vsebuje vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge ter podpise in žige na ustreznih mestih. Neustrezne vloge bodo zavrnjene, nepopolne vloge pa bo moč dopolniti v osmih dneh od dneva poziva na dopolnitev. Po preteku tega roka bo vloga zavržena. Vloge se oddajo priporočeno po pošti ali osebno v sprejemni pisarni občine na naslovu: Občina Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri v zaprti kuverti, s pripisom: Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo. Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo. VII. Obravnava vlog in postopek odobritve Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan. Komisija pregleda in oceni prispele vloge v roku 30 dni, po zaključku razpisa. Na podlagi zapisnika komisije direktor občinske uprave odloči s sklepom. Na podlagi sklepov občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo načini in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Upravičenec pred izdanim sklepom o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva dodeljena, kar velja za naslednje ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb. Upravičenec mora dostaviti kopijo(e) računa(ov) upravičenih stroškov in potrdilo(a) o plačilu teh(ga) računa(ov) za prej navedene ukrepe z datumom po izdaji sklepa do vključno z datumom 29. 10. 2010. Za ukrepe 3. Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu, 4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 5. Nove investicije za delo v gozdu in 7. Delovanje društev in njihovih združenj mora upravičenec dostaviti kopijo(e) računa(ov) upravičenih stroškov in potrdil(a) o plačilu teh(ga) računa(ov) z datumom od 1. 1. 2010 do vključno z datumom 29. 10. 2010. Kopija(e) račun(e) o upravičenih stroških in potrdil(a) o plačilu teh(ga) računa(ov) z datumi izven postavljenih rokov, komisija ne bo upoštevala. Kolikor upravičenec ne dostavi kopij(e) računa(ov) upravičenih stroškov in potrdil(a) o plačilu teh(ga) računa(ov) do vključno 29. 10. 2010, se vloga zavrže. VIII. Razporeditev sredstev: kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa. IX. Obveščanje o izidu: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 15 dneh po zaključnem poročilu komisije za pregled vlog.

AAA Zlata odličnost