Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 330-0001/2010-2 Ob-2010/10 , Stran 510
I. Predmet javnega razpisa: Občina Šentrupert (v nadaljevanju: Občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2010, v okvirni višini 35.230 € po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. Okvirna višina razpisanih sredstev Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku): – za Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva, sredstva v višini 12.000 €, – za Ukrep 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, sredstva v višini 500 €, – za Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju, sredstva v višini 7.000 €, od tega: – za programe usposabljanja »predelava mesa na kmetiji«, sredstva v višini 1.200 €, – za Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, sredstva v višini 10.000 €, – za Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev, sredstva v višini 4.350 €, – za Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2010/2011, sredstva v višini 1.380 €. Sredstva v proračunu Občine Šentrupert za leto 2010 so omejena v okviru zgoraj navedenih zneskov. Kolikor sredstva za posamezni ukrep, na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na drug ukrep oziroma proračunsko postavko v skladu z veljavnim odlokom o proračunu Občine Šentrupert za leto 2010. III. Ukrepi 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva (ukrep 1) a) Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. b) Upravičeni stroški ukrepa: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi), – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev, – stroški prve postavitev oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov, – stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, v ključno s pripadajočo opremo, – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti, – stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno), – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, – stroški nakupa in postavitve opreme namakalnih sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%, – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev, – stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev, – agromelioracijska dela, ki ne pomenijo posega v prostor (za površine nad 0,3 ha), – postavitev večletnih nasadov: postavitev proti točne zaščite (za registrirane trajne nasade nad 0,3 ha površine in 0,1 ha za jagodičje). c) Upravičenci do sredstev: – kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo kriterije za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001 in ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo ter imajo sedež in kmetijske površine na območju občine. d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. e) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (kmetijsko svetovalna služba) – v primeru, da je investicija večja od 50.000 €, je potrebno predložiti poslovni načrt, – v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (v nadaljevanju: MSP), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi. Vsi ti dokumenti se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na ime MSP-ja, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije, – v primeru naložb v urejanje pašnikov: izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije paše, ki ga izdela strokovna oseba (kmetijsko svetovalna služba), – v primeru naložb v postavitev namakalnih sistemov ali obnovo le-teh: izdelan načrt namakalnega sistema in dokazilo, iz katerega je razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%, – v primeru naložb v izvedbe agromelioracijskih del: izdelan načrt ureditve zemljišč oziroma program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba in kopijo katastrskega načrta, – v primeru naložb v ureditev dovoznih poti: izdelan načrt ureditve zemljišč, poljskih in dovoznih poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro, ki ga izdela strokovna oseba, – izjavo vlagatelja, da za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov. f) Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. g) Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišja stopnja pomoči znaša do 40% upravičenih stroškov investicije, – najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 €, – najvišji znesek pomoči dodeljen s strani občine posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sem preseči 10.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, – največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov, oziroma največ do 800 € na hektar kmetijskega zemljišča, – najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. h) Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (Ukrep 2) a) Cilj ukrepa: vključevanje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter domačih živali. b) Upravičeni stroški ukrepa: Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: – zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali ali slane, če ta povzroči spomladansko pozebo, poplave in viharje ter – zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer zavarovaljivih bolezni. c) Upravičenci do sredstev: – mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto ter imajo sedež in kmetijske površine na območju občine. d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za: – za tiste deleže pomoči, ki jih z uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, – za kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – za kmetijska gospodarstva, ki imajo površine, katere predmet so zavarovanja, izven območja občine. e) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letu 2010. f) Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – pogoji v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za tekoče leto (za leto 2010: Uradni list RS, št. 113/09), – sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. g) Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – finančna pomoč občine znaša razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do višine 50% opravičljivih stroškov obračunane zavarovalne premije za posevke in plodove ter živali zaradi bolezni, – najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, najvišji pa 1.000 € na upravičenca na leto. h) Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa. 3. Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju (Ukrep 4) a) Cilj ukrepa: Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. b) Upravičeni stroški ukrepa: – Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanja kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja; – Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje); – Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih se štejejo stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov; – Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali porekla niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in porekla imenovani; – Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). c) Upravičenci do sredstev: – ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine, – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine. d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, – za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. e) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – če gre za izvedbo izobraževanj, finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, idr.), – če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela. f) Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, – če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. g) Finančne določbe: – pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. h) Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa. 4. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Ukrep 5) a) Cilji ukrepa: Ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v: – predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so: sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki, – prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije, – prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, – turizem na kmetiji, – dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt, – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji, – kompostiranje organskih snovi. b) Upravičeni stroški ukrepa: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme in strojev, razen traktorjev, – promocija izdelkov in storitev, – splošni stroški, kot so upravni in pravni. c) Upravičenci do sredstev: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine. d) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta), – predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune za izvajanje drugih del oziroma storitev. Vsi ti dokumenti se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na ime MSP-ja, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje pristojne strokovne službe (kmetijske svetovalne službe) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti, – v primeru, da je investicija večja od 50.000 €, je potrebno predložiti poslovni načrt, – v primeru, če so upravičenci člani kmečkega gospodinjstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca kmečkega gospodarstva, – v primeru, da je upravičenec MSP, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore. e) Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. f) Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije, – skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, – skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. g) Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (Ukrep 6) a) Namen ukrepa: pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. b) Območje izvajanje ukrepa (odročna območja): Hom, Kostanjevica, Hrastno, Vrh in Kamnje. c) Upravičenci do sredstev: do sredstev so upravičeni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. d) Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih. e) Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec/izvajalec transporta mora zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. f) Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišji delež pomoči znaša do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta, – skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. g) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo: – fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti; – dokazila (računi oziroma druga dokazila stroškov) o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, in sicer za obdobje od 1. 11. 2009 do oddaje vloge oziroma do 30. 10. 2010. Stroški tovornega transporta v obdobju od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2010 bodo upravičeni v razpisu za naslednje leto (2011), kolikor bodo za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu občine; – seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno (navesti v prijavnem obrazcu). 6. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2010/2011 (Ukrep 8) a) Namen ukrepa: namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so predvideni za naslednike kmetij. b) Upravičenec do sredstev: udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, s stalnim prebivališčem v občini in so predvideni za prevzemnike kmetij. c) Splošni pogoji upravičenosti: – dijak je udeleženec izobraževanja po veljavnem (verificiranem) kmetijske srednješolskem izobraževalnem programu, – dijak je predviden za naslednika kmetije. d) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev: prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. e) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo: – izpolnjen obrazec za štipendije – obr. 1,51, – izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – izjavo, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči, – kopijo zadnjega šolskega spričevala (za šolsko leto 2009/2010), – potrdilo o rednem vpisu (za šolsko leto 2010/2011), – potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto, – kopijo zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev. f) Finančne določbe: višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna in števila prijavljenih kandidatov. IV. Vsebina vloge Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2010«, – obvezne priloge k vlogi, ki so navedene pri posameznem ukrepu in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. Prijavni obrazec – vloga je na voljo od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali na spletni strani: www.sentrupert.si. Vlagatelji lahko vložijo izključno eno vlogo, to je vlogo za sofinanciranje izključno enega ukrepa. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne, pravilno izpolnjene in oddane v predpisanem roku na predpisanem obrazcu z vsemi zahtevanimi dokazili. Nepopolne vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz tega razpisa. V. Obravnavanje vlog Vse pravočasne in popolne vloge pregleda ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v tem razpisu, komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi ocene vlog naredi predlog razdelitve sredstev po posameznem ukrepu. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih razlogov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010, – zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu občine za leto 2010. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom, s katerim se določi višina odobrenih sredstev, namen in upravičeni stroški. Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati naslednje podatke: – osnovne podatke o prejemniku (ime, naziv, sedež, KMG-MID številko, davčno številko, številko transakcijskega računa), – namen zahtevka, – izjavo o točnosti navedenih podatkov, – izjavo, da prejemnik za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo, – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije) in – poročilo o opravljenem delu. Vsi računi in ostala dokazila se morajo glasiti na ime upravičenca oziroma prejemnika sredstev; v primeru, da je prejemnik sredstev vključen v sistem DDV, mora biti prejemnik davčni zavezanec. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010. VI. Nadzor in sankcije Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi Nadzorni odbor občine. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem javnem razpisu, mora prejemnik vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če se ugotovi: – da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, – da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, – da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva, – da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine pred iztekom 5 let. Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj navedenem pravilniku za naslednji dve leti. VII. Roki za prijavo na javni razpis Rok, do katerega morajo biti oddane popolne vloge, je: – do vključno 3. maja 2010 za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju, Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 3. 5. 2010, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 3. 5. 2010 oddana na pošti (datum poštnega žiga); – do vključno 10. septembra 2010 za ukrep: štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2010/2011. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 10. 9. 2010, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 10. 9. 2010 oddana na pošti (datum poštnega žiga); – do vključno 15. oktobra 2010 za ukrep: pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 15. 10. 2010, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 15. 10. 2010 oddana na pošti (datum poštnega žiga); – do vključno 30. oktobra 2010 za ukrep: pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 30. 10. 2010, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 30. 10. 2010 oddana na pošti (datum poštnega žiga). Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom vlagatelja na zadnji strani kuverte in z ustrezno oznako ukrepa na sprednji strani kuverte: – »za JR – Naložbe v kmetijska gospodarstva«, – »za JR – Zavarovalne premije«, – »za JR – Tehnična pomoč kmetijskemu sektorju«, – »za JR – Dopolnilna dejavnost«, – »za JR – Operativni stroški transporta«, – »za JR – Štipendije v kmetijstvu«. Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert v času uradnih ur. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. VIII. Informacije o razpisu: informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Šentrupert: www.sentrupert.si ali so dosegljive v času uradnih ur po tel. 07/34-34-602 (Mateja Jazbec) ali na št. 07/34-34-600 (glavna pisarna).

AAA Zlata odličnost