Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 122-0003/2010 Ob-2009/10 , Stran 509
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programskih sklopov: Programi na področju humanitarne dejavnosti: – programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja; – programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom; – programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam; – programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti, – programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam, – programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost. Programi za delo z zasvojenimi: – programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija); – preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti. Preventivni programi: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; – preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov; – preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah; – programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev; – preventivni programi za družine; – drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah; – »Projekt zdrave občine«. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; – drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi izraženih socialnih težav v občini. 3. Na javni razpis lahko oddajo vloge: – javni socialno varstveni zavodi, ki izvajajo programe za občane Občine Šentrupert, – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave, tudi občanov Občine Šentrupert, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti, – humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, ki združujejo člane iz Občine Šentrupert, – organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe, tudi za občane Občine Šentrupert, – invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, tudi za občane Občine Šentrupert, – druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Šentrupert, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3, pa priložijo statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v roku, določenim z razpisom, – izpolnjene pogodbene obveznosti, če so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert, – imajo sedež v občini oziroma delujejo na območju Občine Šentrupert za občane Občine Šentrupert, razen organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije ali države (v tem primeru se upošteva sorazmerni delež števila članov ali udeležencev v programih iz Občine Šentrupert), – so registrirani in delujejo na področju socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana, – imajo urejeno evidenco članstva, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, – se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, – v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa, – prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva ...) Na programski sklop Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert se lahko prijavijo le društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini Šentrupert. Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Šentrupert (npr.: Projekt zdrave občine). 5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: merila so opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje, ki velja in se uporablja do sprejetja lastnega pravilnika v Občini Šentrupert. 6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za leto 2010: – za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin: – programe na področju humanitarne dejavnosti – 7.000 EUR, – programe za delo z zasvojenimi – 500 EUR, – preventivne programe – 3.500 EUR, – za programe društev upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert: – 500 EUR. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa, prevzem je možen osebno na sedežu naročnika, kontaktna oseba: Danica Grandovec ali na spletni strani www.sentrupert.si, do roka za oddajo vlog. 9. Rok in način predložitve vlog Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika, na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, s pripisom: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za socialno varstvo 2010« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene ter oddane na predpisanih obrazcih. 10. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu. Na predlog vrednotenja programov poda mnenje pristojna strokovna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana in se ga predloži občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava bo hkrati z obvestilom o odločitvi občinskega sveta pozvala vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in izvajalcem socialno varstvenih programov, s katero se dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti, tel. 07/34-34-607.

AAA Zlata odličnost