Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 430-0007/2010 Ob-1980/10 , Stran 507
na področjih: A) Socialnega varstva ter B) Zdravstvenega varstva I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Predmet javnega razpisa so: Pod A) 1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva, 2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami, 3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni programi za delo z mladimi, 4. programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi revščine, 5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj, 6. programi vključevanje socialne izključenosti invalidnih oseb, 7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, 8. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami in otroki, 9. programi svetovanja preko telefona otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih stiskah, 10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti, 11. programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih ter prostovoljnega dela za stare. Pod B) 1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, 2. programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami, 3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota, 4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja, 5. programi za promocijo posameznih zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih gradiv za potrebe posameznih programov, 6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A ali B področje. Na razpis se lahko prijavijo: – javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov, – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti, – organizacije za samopomoč kot prostovoljne in profitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in zdravstvene potrebe svojih članov, – invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, – druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske programe na področju sociale in zdravstva ali občinske programe izboljšanje kvalitete življenja za občane MO Murska Sobota. Izvajanje programov se mora nanašati na območje MO Murska Sobota oziroma njene občane. III. Orientacijska vrednost razpisa: Orientacijska vrednost razpisa za obe področji za leto 2010 je 76.600,00 EUR oziroma, in sicer: – za področje A 63.000,00 EUR, – za področje B 13.600,00 EUR. IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010. V. Merila za izbor programov: a) Kvaliteta in realnost predloženega programa 1. program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so v interesu MO Murska Sobota, 2. potencialni uporabniki programa so jasno opredeljeni, 3. metoda dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo doseganje ciljev, 4. število ur vključenosti posameznega uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje zastavljenih ciljev programa, 5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference…) 6. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev, 7. reference ponudnika (program je bil že izveden in evalviran). b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu 1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov, 2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa, 3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe v programu, 4. izvajalci programa so tudi prostovoljci. c) Finančna konstrukcija programa 1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi /in samo/ stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi v programa), 2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega varstva, 3. stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v istovetnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge specifičnosti programa. VI. Merila za dodelitev sredstev: 1. Programi lahko prejemajo sredstva v višini 100% vseh predvidenih odhodkov programa. 2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja programa/projekta – stroški dela redno in honorarno zaposlenih ter materialni stroški, povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški supervizije za strokovne delavce. 3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma cena stroškov dela za posamezna področja. 4. Investicije ne bodo financirane. 5. Po proučitvi prijav bo določen obseg sredstev za stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinancirala. Pri tem bo upoštevano predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovetnih programih ter specifičnost prijavljenega programa. 6. Materialni stroški programa se bodo krili tako, da bo po proučitvi prijav na razpis ter zaključnih računov in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenjen nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri višine sredstev bo upoštevana nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjava višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovetnimi programi. Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki, ki jih MO Murska Sobota v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril določena višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila za izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo sredstev in to na način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega programa. VII. Način sofinanciranja programov Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov in načinu njihovega sofinanciranja za leto 2010. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto 2010: a) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli največ 3.500,00 EUR bodo sredstva nakazana dvakrat letno, in sicer za prvo polletje v mesecu juniju, za drugo polletje pa v mesecu septembru, po izstavitvi zahtevka za nakazilo sredstev za posamezno polletje. b) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli več kot 3.500,00 EUR bodo sredstva nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, po izstavitvi s strani izvajalca programa za nakazilo za posamezni mesec v letu 2010. VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe: 1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na obrazcu 2010 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva – področje A« ali »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva – področje B.« Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2010, vzorec pogodbe) na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9. do 12. ure pri Manueli Hochstetter ali na spletni strani Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delavnik med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, tel. (02)525- 16-64- mag. Rofina Bernjak. 2. Popolna ponudba vsebuje: – izpolnjeno prijavo na razpis, obrazec 2010 z vsemi zahtevanimi podatki, – odločbo oziroma sklep o registraciji (od upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto odločbe ali sklepa o registraciji se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva. – obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije. Če se priloži odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu, obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti ni potrebno priložiti: – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. 3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ovojnice pa morajo biti v zgornjem, levem kotu jasno označene z oznako: »Ponudba – Ne odpiraj!« Javni razpis za sofinaciranje programov socialnega varstva za leto 2010 za področje A ali Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva za leto 2010 za področje B; odvisno od tega za katero področje se prijavljate. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov prijavitelja. 4. Rok za oddajo ponudb je 9. april 2010. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do l3. ure oddana na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje, ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 5. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. Program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v kuverti, označeni na način, predpisan v točki 3/VIII. Ponudbe z več programi so lahko oddane v eni kuverti. 6. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 14. aprila 2010. Odpiranje bo na Mestni občini Murska Sobota in ne bo javno. 7. Ponudniki bodo o izboru programov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Murska Sobota obveščeni v roku 45 dni, od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb. 8. Posebni pogoji – Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, kolikor na razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti