Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 430-0004/2010-1 Ob-1974/10 , Stran 506
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne šole, glasbena šola in vrtec, drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje časa v okviru šole. V okviru tega razpisa so razpisane teme: – udeležba učencev in mentorjev na predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene učence, – udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po posameznih področjih, – program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka, program veselega decembra …, – sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij, – vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno sodelovanje preko razpisnih projektov. – organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih športnih programov in tekmovanj, – vključevanje predšolskih in osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne rekreacije, – organizacija taborov, – izvajanje programa krožkov, ki ne spadajo v redni program osnovne šole – revije in tekmovanja glasbenih šol, – organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic ….). – sodelovanje z drugimi šolami. 2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: – Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec, katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota; – Drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska sobota, ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine Murska Sobota. Izvajalci teh programov si morajo k vlogi pridobiti soglasje ravnateljev osnovnih šol. 3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: – vsebina vloge je v skladu s razpisanimi temami v predmetu razpisa, – dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do 20. 12. 2010, – vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota. 4. Merila za izbor vlog – ustreznost vsebine, – ustreznost finančne konstrukcije. 5. Okvirna višina sredstev: orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma razširjeno dejavnost za osnovno šolske otroke znaša do 45.000,00 EUR in do 18.000,00 EUR za predšolske otroke. 6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena do 20. 12. 2010. 7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota do vključno 12. 4. 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: » Ne odpiraj – vloga: Dodatna oziroma razširjena dejavnost za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni občini Murska sobota za leto 2010. 8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 14. 4. 2010. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. 9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije, – vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev, – vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska sobota. Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže. 10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po tel., vsak dan, od 8. do 12. ure oziroma po e- pošti, in sicer pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-65, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.

AAA Zlata odličnost