Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 430-0002/2010-173 Ob-1972/10 , Stran 505
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za pripravo in izvedbo programov oziroma projektov ter drugih aktivnosti (v nadaljevanju: programi oziroma projekti), ki jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in javnega prava (v nadaljevanju: prijavitelji) izvajali v letu 2010 na območju Mestne občine Murska Sobota na področju mladine. Predmet javnega razpisa so: programi in projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota. 2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni občini Murska Sobota. 3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti programe oziroma projekte na področju delovanja mladih v letu 2010 v Mestni občini Murska Sobota. 4. Upravičenci Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo mladinske programe v Mestni občini Murska Sobota. Predlagatelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse davke in prispevke. Prijavitelj lahko z istim programom kandidira samo na en javni razpis v MOMS. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe oziroma projekte, ki bodo izvajani v letu 2010. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Murska Sobota. Komisija bo zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepozno oddanih vlog. Mestna občina Murska Sobota lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji: – ki so za isti namen 100% sofinancirana iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, – zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni tečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, – ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, – ki so navedena v seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne sme poslovati (Uradni list RS, št. 43/05). 5. Vloga Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo. 5.1 Obvezne priloge k vlogi: – izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, – izjava, da so vsi podatki podani v vlogi na javni razpis vključno z vsemi prilogami resnični in točni, – izjava, da so vsi podatki v vlogi razen dispozicije projekta javni, – izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu navedeni podatki točni in da se dovoljuje preverjanje namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev, – fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni (samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki), – podpisan (parafiran) vzorec pogodbe. 5.2 Dopolnitev vloge Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta ni predmet dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi tudi po faksu oziroma elektronski pošti. 6. Višina sredstev Sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov in programov so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2010 v višini do 12.045,00 EUR na proračunski postavki 18052002 – Sofinanciranje programov za mladino. Maksimalna višina sofinanciranja je do 70% vrednosti projekta. (brez DDV). 8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010. 9. Način prijave in razpisni rok Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno do 12. 4. 2010, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: mladinski programi oziroma projekti 2010«, na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku. Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi na javni razpis vključno z vsemi prilogami resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 10. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, dne 14. 4. 2010. 11. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. 12. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, vsak delovni dan. 12. 1 Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po tel. 02/525-16-65 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.

AAA Zlata odličnost