Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 331-1/2010 Ob-1971/10 , Stran 502
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer: A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme B) Pomoči po uredbi „ de minimis” A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme I. Višina sredstev Sredstva za izvedbo ukrepov »skupinske izjeme« so zagotovljena v proračunu za leto 2010 v okvirni višini 84.505,00 EUR, od tega na proračunski postavki: – 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč: v okvirni višini 27.000,00 EUR, – 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja: v okvirni višini 10.000,00 EUR, – 2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu: v okvirni višini 25.000,00 EUR, – 2334 Ukrepi za tehnično pomoč: v okvirni višini 22.505,00 EUR. Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. Pri določitvi višine upravičenih stroškov se ne upošteva DDV. II. Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za to gospodarstvo in sicer kmetje-fizične osebe, mikropodjetja z manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa, majhna podjetja z manj kot 50 zaposlenimi in manj kot 43 milijona EUR letnega prometa ter srednja podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim obsegom prometa, ki ne presega 50 milijona EUR prometa. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, in sicer kmetje – fizične osebe. Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne občine Koper, in sicer: – do 30. 5. 2010 za ukrepe pod zaporedno številko 1, 3, 4, – do 30. 7. 2010 za ukrep pod zaporedno številko 2, – do 30. 10. 2010 za ukrep pod zaporedno številko 5. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. III. Pogoji za dodelitev sredstev Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za površine, objekte in ukrepe izvedene na območju Mestne občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper. Prosilci morajo predložiti: a) Podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec „vloga za prijavo na javni razpis” za vsak ukrep posebej. b) Realno, strokovno oceno upravičenih stroškov ali predračun izdan v tekočem letu. c) Izjava o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih prejetih sredstvih. č) Kolikor prijavitelj izvede ukrep na področju več občin se upošteva sorazmerni delež, ki odpade na Mestno občino Koper. d) Izjava o resničnosti podatkov. e) Mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper o ustreznosti naložbe. Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev in obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih ukrepih tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji. IV. Merila za izbor Merila za dodelitev državnih pomoči po Uredbi za skupinske izjeme in uredbi „de minimis” so: a) Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2007: – upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk, – upravičenec enkrat prejel podporo iz javnih sredstev: 20 točk, – upravičenec dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev:10 točk, – upravičenec trikrat prejel podporo iz javnih sredstev: 5 točk. b) Starost upravičenca: – do 40 let: 20 točk, – nad 40 let: 15 točk. c) Status upravičenca: – kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko in invalidsko zavarovan): 20 točk, – kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost: 10 točk. d) Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo – območje z omejenimi možnostmi: 10 točk, – ostala območja: 5 točk. V okviru ukrepov spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih pridelkov in tehnične podpore v kmetijstvu ima prednost izvajalec, ki ponuja najnižjo ceno in se večkrat udeležuje kmetijskih prireditev in ostalih promocijskih prireditev, katere organizira Mestna občina Koper. V. Ukrepi 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo-omejitev sredstev Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi možnostmi, – do 40% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, – do 50% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu, – najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo, razen za nakup specialne mehanizacije priključkov in opreme za primarno kmetijsko proizvodnjo, kjer znaša najvišji znesek pomoči 5.000 EUR, – upravičenec, ki po prejemu sklepa o odobritvi pomoči, ukrepa ne realizira oziroma ne sklene pogodbe z občino in mu zaradi tega sredstva v letu 2010 ne bodo izplačana, ni upravičen do pomoči v naslednjem proračunskem letu. Upravičenci do pomoči: – fizične in pravne osebe v skladu s (točko III), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID) ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 1.1 posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 1.2 urejanje pašnikov, 1.3 urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva, – stroški nakupa specialne kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen traktorjev), – stroški nakupa računalniških programov za potrebe kmetijske dejavnosti, – stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, – stroški ureditve trajnega nasada: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev, razen vinograda). Pogoji za pridobitev: – ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, lokacijska informacija v primeru lastnega zemljišča oziroma soglasje najemodajalca), – predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, – dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti, – pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper, razen za nakup kmetijske mehanizacije, – obnova nad 0,2 ha trajnega nasada. 1.2. Urejanje pašnikov Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine. Upravičeni stroški: – stroški izdelave načrta (projektne dokumentacije za ureditev pašnika), – stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Pogoji za pridobitev: – načrt postavitve pašnika, – predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – lokacijska informacija, – pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper. 1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in obnovo namakalnih sistemov, pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjševanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25% (nakup in zamenjava namakalne opreme) Upravičeni stroški: – stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (kolikor je za ureditev zemljišča potrebna tudi analiza tal so stroški teh storitev vključeni), – stroški nakupa namakalne opreme. Pogoji za pridobitev: – program agromelioracije, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – lokacijska informacija, – dokazilo o manjši porabi vode (potrdilo Kmetijsko svetovalne službe oziroma pristojne inštitucije) – pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper. 2. Varstvo tradicionalne krajine, dediščine in stavb Upravičeni stroški: – stroški izdelave dokumentacije, – stroški za nabavo materiala za obnovo, – stroški za izvajanje del. Bruto intenzivnost pomoči: – do 60% oziroma 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska poslopja), – do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti), – do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah. Najmanjši znesek pomoči je 500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo letno. Upravičenci do pomoči: – lastniki proizvodnih in neproizvodnih sredstev ter objektov na območju občine, ki so vpisani v register kulturne dediščine, ter imajo status kulturnega spomenika v skladu z Odlokom (Uradni objave PN št. 1/93), – organizacije in društva, ki skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Mestne občine Koper, – imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo. Pogoji za pridobitev: – ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe na področju naravne in kulturne dediščine, – predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dokazilo o vpisu proizvodnih sredstev ali objekta (tradicionalne stavbe) v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture, – lokacijska informacija ali gradbeno dovoljenje, – dokazilo o vpisu v register društev. 3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč Upravičeni stroški: – stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Koper. Pogoji za pridobitev: – dokazila o izvedbi zaokrožitve zemljišč, – dokazila o plačilu stroškov. 4. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov Upravičeni stroški: – stroški zasnove in oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti, – stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo, – stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke, – stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Pogoji za pridobitev: – dokazila o izvedbi storitve, – dokazila o plačilu stroškov, – dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine. 5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči: 5.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu, 5.2. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe, 5.3. na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, 5.4. za publikacije, kataloge, spletišča. Upravičeni stroški: – stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje, – stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe, – stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 500 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini, – stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Pogoji za pridobitev: – dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore, – dokazila o plačilu stroškov, – dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Koper. B) Pomoči po uredbi de minimis I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis. II. Višina sredstev Sredstva za izvedbo ukrepov „de minimis” so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2009 v okvirni višini 65.000,00 EUR, od tega na proračunski postavki: – 2836 Dopolnilne dejavnosti v okvirni višini 22.000,00 EUR, – 2320 Kompleksne subvencije v okvirni višini 10.000,00 EUR, – 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v okvirni višini 33.000,00 EUR. Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep znaša do 50% upravičenih stroškov, razen za ukrep Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev, kjer je bruto intenzivnost pomoči do 100%. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo pri ukrepu tehnične pomoči pri predelavi, naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnost ter naložbe v trženje kmetijskih proizvodov s kmetij je do 5.000 EUR, pri ostalih ukrepih pa do višine 10.000 EUR. III. Upravičenci Za sredstva finančne pomoči po razpisu „de minimis” lahko zaprosijo kmetje – fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Mestne občine Koper. Upravičenci so lahko tudi mikro podjetja ter pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe. IV. Ukrepi 1. Tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov Upravičeni stroški – stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema – polnilne linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke), razen posod za hrambo vina, – stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleničenja olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja in opreme za predelavo oljk). Upravičenci do pomoči: – fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini ter ostali upravičenci v skladu s točko III. tega razpisa. Pogoji za pridobitev sredstev: – odločba o vpisu dejavnosti oziroma o vpisu v register pridelovalcev vina in oljk, – račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2010 do 30. 7. 2010. 2. Naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in turizem na kmetiji), – stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti (turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme, – stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih proizvodov, – stroški obresti kreditov (realna obrestna mera) za naložbe v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in turizem na kmetiji). Upravičenci do pomoči: – kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini ter ostali upravičenci v skladu s III. točko tega razpisa. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti, – kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči, – odločba o vpisu dejavnosti v davčni register, – projektna dokumentacija naložbe, – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od zaključka zadnjega razpisa do 1. 9. 2010, – kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, – ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje). 3. Naložbe v trženje izdelkov in storitev s kmetij Upravičeni stroški: – stroški promocije in trženja izdelkov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …), – oprema prostorov za neposredno prodajo izdelkov na kmetiji, – stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in predelavo. Upravičenci do pomoči: – fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev na območju občine ter ostali upravičenci v skladu s III. točko tega razpisa, – druge pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja izdelkov s kmetij. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti, – odločba o vpisu dejavnosti v davčni register, – predračun za izvedene aktivnosti, – dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 do 1. 9. 2010. 4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih in do odročnih krajev Upravičeni stroški: – operativni stroški tovornega prevoza oziroma osebnega prevoza/kilometer. Upravičenci do pomoči: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti tovornega transporta, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – dokazilo o opravljeni tovornih in osebnih transportov na odročnih krajih v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do 1. 9. 2010, – seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in število prevozov letno. II. Rok in način prijave Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 15. 4. 2010, na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, pritličje desno in sicer v času uradnih ur. Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, na sedežu Kmetijsko svetovalne službe Koper ter na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno navedbo na prednji strani »Ne odpiraj-razpis skupinske izjeme oziroma de minimis«. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja. Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri Občinski upravi Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj (Zvezdan Primožič, tel. 664-62-44) ali pri Kmetijsjko svetovalni službi, Ulica 15. maja št. 17, Koper. III. Način reševanja vlog O dodelitvi pomoči odloči župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno vlog imenovane s sklepom župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se bodo upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper oziroma merila, ki so objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija pozove, da v roku 8 dni od prejema obvestila vlogo dopolni. Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili se zavrže. Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine, v skladu z veljavno zakonodajo. IV. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 30 dni od dneva odločitve Komisije za pregled in oceno vlog. Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.

AAA Zlata odličnost