Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 0080/2010 Ob-2051/10 , Stran 494
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2010 in leto 2011 (v nadaljevanju: javni razpis) je Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Skrajšana firma: JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije. Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Številka javnega razpisa: JR 2/2010-431 2. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09) in Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07), dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 49. redni seji, dne 15. 10. 2009, Uredba o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 121/06), Program dela JAPTI za leti 2010 in 2011 ter Finančni načrt JAPTI za leto 2010, h katerima je Vlada Republike Slovenije dala soglasje na svoji 65. redni seji, dne 21. 1. 2010, in pogodba št. JAPTI – 1724,2224 – 2010,2011-PF, o izvajanju in financiranju programov za spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja za obdobje 2010–2011, z dne 23. 2. 2010. 3. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je na enem mestu zagotoviti kakovostne brezplačne in dostopne podporne storitve na lokalnem nivoju vsem ciljnim skupinam izvajalca javnega razpisa. Cilj javnega razpisa je zagotoviti pokritost s podpornimi storitvami najmanj 30% vseh mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in nuditi podporne storitve na lokalnem nivoju vsaj 35.000 uporabnikom in vsaj 10% uporabnikom več kot v prejšnjem letu. 4. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev v višini največ do 95% upravičenih stroškov izvajanja celovitih podpornih storitev (v nadaljevanju: storitev) v okviru vstopnih točk VEM za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa na območju Republike Slovenije na lokalnem nivoju v letu 2010 in letu 2011. Izvajalec javnega razpisa bo izbral 12 prijaviteljev, in sicer po enega za posamezni sklop, kot sledi: 1. sklop: Zasavska regija, 2. sklop: Notranjsko-kraška regija, 3. sklop: Koroška regija, 4. sklop: Spodnjeposavska regija, 5. sklop: Obalno-kraška regija, 6. sklop: Pomurska regija, 7. sklop: Jugovzhodna Slovenija, 8. sklop: Gorenjska regija, 9. sklop: Goriška regija, 10. sklop: Podravska regija, 11. sklop: Osrednjeslovenska regija, 12. sklop: Savinjska regija. Ciljne skupine izvajalca javnega razpisa, za katere se izvaja storitve v okviru vstopnih točk VEM so: – mladi: osnovnošolci in srednješolci, – potencialni podjetniki, – pretežno mikro, majhna in srednje velika delujoča podjetja (0-3 leta delovanja) – v nadaljevanju: delujoča podjetja (0-3 leta delovanja), – pretežno mikro, majhna in srednje velika delujoča podjetja (rast in razvoj podjetij starejših od 3 let) – v nadaljevanju: delujoča podjetja (rast in razvoj podjetij starejših od 3 let). Prijavitelj mora zagotavljati izvajanje storitev na določenem številu lokacij, kot sledi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ob upoštevanju pogojev iz 6. točke javnega razpisa je posamezna lokacija lahko samostojna pravna oseba ali nesamostojna enota, ki deluje v okviru samostojne pravne osebe. Prijavitelj mora zagotavljati lokacijsko dostopnost storitev tako, da lokacije razdeli po posamezni statistični regiji na način, da zagotovi izvajanje storitev v vseh občinah posamezne statistične regije. V prijavi je prijavitelj dolžan navesti, katere občine bo posamezna lokacija pokrivala s storitvami. Seznam statističnih regij in njim pripadajočih občin je naveden v Statističnem letopisu za leto 2009 Statističnega urada Republike Slovenije. Prijavitelj mora v okviru celovitih podpornih storitev v slovenskem jeziku in brezplačno za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa na vsaki posamezni lokaciji izvesti najmanj naslednje storitve: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! *Kolikor na območju, ki ga pokriva posamezna lokacija, ni niti ene srednje šole, mora ta lokacija namesto usposabljanja za srednješolce izvesti še eno usposabljanje za osnovnošolce. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vsaka lokacija mora zagotavljati pokritost z informacijami in ostalimi podpornimi storitvami v obsegu vsaj 30% vseh pripadajočih enot mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, ki imajo sedež v občinah statistične regije, ki jo posamezna lokacija pokriva. Vsaka lokacija mora zagotoviti vsaj 10% novih uporabnikov njenih podpornih storitev, t.j. mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, ki imajo sedež v občinah, ki jih pokriva, glede na preteklo leto. Prijavitelj mora izvesti vse zgoraj navedene storitve na vsaki posamezni lokaciji v obdobju od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev do 31. 12. 2010 in ponovno v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Prijavitelj mora vlogi za vsako posamezno lokacijo priložiti Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za obdobje od začetka veljavnosti pogodbe do 31. 12. 2011. Aktivnosti v akcijskem načrtu morajo biti načrtovane z namenom doseganja najmanj zgoraj navedenih pričakovanih rezultatov. 5. Skupna vloga Na javnem razpisu lahko kandidira en prijavitelj ali skupina prijaviteljev, ki predloži ustrezni akt o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih točk VEM (npr. pogodbo o sodelovanju). Aktivnosti si skupina prijaviteljev razdeli tako, da posamezni prijavitelj v skupini opravlja aktivnosti na eni ali več lokacijah znotraj statistične regije/sklopa. Skupna vloga je vloga, v kateri enakopravno nastopa več prijaviteljev skupaj. Vlogo lahko predloži skupina prijaviteljev, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih točk VEM, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: – imenovanje nosilca skupne vloge, – pooblastilo nosilcu skupne vloge in odgovorni osebi za podpis vloge in komunikacijo z izvajalcem javnega razpisa v njihovem imenu, – število lokacij in njihov naslov, na katerem bo posamezen prijavitelj izvajal storitve, – izjava, da so vsi partnerji v skupni vlogi seznanjeni z navodili in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev sredstev in da z njimi v celoti soglašajo, in – navedba, da odgovarjajo izvajalcu javnega razpisa neomejeno solidarno. Vsak prijavitelj in partner v skupni vlogi mora izpolnjevati vse pogoje iz 6. točke javnega razpisa. V primeru, da bo izbrana skupna vloga skupine prijaviteljev, bo izvajalec javnega razpisa sklenil večpartitno pogodbo z vsemi prijavitelji v skupini. Akt o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih točk VEM bo priloga pogodbe o dodelitvi sredstev. Vsakemu partnerju v izbrani skupni ponudbi bo podeljen naziv vstopne točke VEM. 6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijavitelji na javni razpis so lahko samo tisti, ki izpolnjujejo v tej točki navedene splošne in posebne pogoje. V primeru skupne vloge mora vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati tudi vsak posamezen partner v skupni vlogi. Splošni pogoji: – Prijavitelj mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. – Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku likvidacije, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti, ni v kakršnemkoli podobnem položaju. – Zakoniti zastopnik prijavitelja ni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. – Zakoniti zastopnik prijavitelja ni storil velike strokovne napake s področja izvajanja istovrstnih ali podobnih storitev, kot jih opravljajo vstopne točke VEM, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih izvajalec javnega razpisa lahko utemelji. – Prijavitelj izpolnjuje obveznosti s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države. – Ne prijavitelj in ne zakoniti zastopnik prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so podrobneje opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06, 55/08): – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje /dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje/dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – pranje denarja, – in da mu ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 59/99 (12/00 – popr.), 50/04, 65/08), – Prijavitelj ni na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08, 91/08). – Prijavitelj se mora seznaniti in se strinjati z vsemi pogoji, ki so navedeni v razpisu in razpisni dokumentaciji. – Prijavitelj mora jamčiti, da vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom. – Prijavitelj mora jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju. – Prijavitelj za iste upravičene stroške ni pridobil in ne pridobiva sofinanciranja iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila). – Drugi pogoji, ki so navedeni v razpisu ali razpisni dokumentaciji. Posebni pogoji: Osnovni pogoji – Prijavitelj je lahko profitna ali neprofitna pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ne bo ustvarjala dobička iz pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu. – Prijavitelj ne sme biti subjekt inovativnega okolja, vpisan v evidenco A ali evidenco B, v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1) in Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08). V primeru, da izvajalec javnega razpisa prejme samo eno vlogo za posamezno statistično regijo/sklop in je prijavitelj subjekt inovativnega okolja, vpisan v evidenco A ali evidenco B, pa jo zaradi zagotovitve lokacijske dostopnosti in pokritosti s podpornimi storitvami lahko izbere. Ta izjema velja le za vlogo, prispelo na 2. odpiranje. – V primeru, da ima prijavitelj status regionalne razvojne agencije, mora zagotoviti jasno delitev izvajanja in spremljanja funkcij in nalog, na tiste, ki jih opravlja za regionalno razvojno agencijo in tiste, ki jih opravlja kot lokalna podporna institucija. – Prijavitelj mora imeti sedež v statistični regiji, za katero se prijavlja, in v eni izmed občin, ki jo bo pokrival z izvajanjem storitev. – Prijavitelj mora zagotavljati lokacijsko dostopnost storitev tako, da lokacije razdeli po posamezni statistični regiji na način, da se zagotavlja izvajanje storitev v vseh občinah posamezne statistične regije. – Posamezne lokacije ne smejo pokrivati istih občin. – Vsaka lokacija mora storitve opravljati na naslovu v eni izmed občin, ki jo bo pokrivala z izvajanjem storitev. – V kolikor lokacija ni samostojna pravna oseba, mora imeti pravna oseba v okviru katere deluje sedež v statistični regiji za katero se prijavlja. – Posamezna lokacija mora pokrivati območje z najmanj 25.000 prebivalci ali 300 mikro, majhnimi in srednje velikimi podjetji. Pokrito območje oziroma občine morajo tvoriti geografsko povezano celoto. – Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotoviti prisotnost svetovalca 1 ali svetovalca 2 najmanj 20 ur na teden. Vsak svetovalec lahko opravlja delo izključno na eni lokaciji. Tehnična in prostorska sposobnost prijavitelja Prijavitelj mora na vsaki lokaciji izpolnjevati naslednje pogoje: – prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena zasebnost, – računalnik z dostopom do interneta ter druga zahtevana programska in strojna oprema za uporabo portala e-VEM, ki je navedena na spletnem naslovu http://evem.gov.si/evem/infoKomuNamenjen.evem, – telefon, naprava za faksiranje, naprava za pretvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko. Kadrovski pogoji Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotoviti prisotnost vsaj dveh oseb, ki izpolnjujeta naslednje pogoje: Svetovalec 1 mora imeti: – sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s prijaviteljem na dan oddaje vloge na ta javni razpis in najmanj za obdobje do 31. 12. 2011, – najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. – svetovalne izkušnje z mikro, majhnimi in srednje velikimi podjetji, ter potencialnimi podjetniki z naslednjih področij (skupaj vsaj 20): – priprava poslovnih načrtov (vsaj 2 referenci), – marketing (vsaj 2 referenci), – vodenje podjetja (vsaj 2 referenci), – gospodarsko in statusno pravo (vsaj 2 referenci), – upravljanje s človeškimi viri (vsaj 2 referenci), – državne spodbude, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva (vsaj 2 referenci), – vsaj 4 leta delovnih izkušenj pod prejšnjo alinejo navedenih področij, – aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj enega uradnega jezika Evropske unije. Svetovalec 2 mora imeti: – sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s prijaviteljem na dan oddaje vloge na ta javni razpis in najmanj za obdobje do 31. 12. 2011, – najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, – svetovalne izkušnje z mikro, majhnimi in srednje velikimi podjetji, ter potencialnimi podjetniki z naslednjih področij (skupaj vsaj 10): – priprava poslovnih načrtov (vsaj 1 referenca), – marketing (vsaj 1 referenca), – vodenje podjetja (vsaj 1 referenca), – gospodarsko in statusno pravo (vsaj 1 referenca), – upravljanje s človeškimi viri (vsaj 1 referenca), – državne spodbude, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva (vsaj 1 referenca), – vsaj 2 leti delovnih izkušenj pod prejšnjo alinejo navedenih področij, – aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje enega vsaj enega uradnega jezika Evropske unije. Kolikor svetovalec pred sklenitvijo pogodbe med prijaviteljem in izvajalcem javnega razpisa ni pridobil tehničnih pravic za opravljanje storitev preko sistema e-VEM, se mora takoj po sklenitvi pogodbe in pred začetkom dela s sistemom e-VEM udeležiti obveznega usposabljanja, ki ga za delo s sistemom e-VEM brezplačno organizira Ministrstvo za javno upravo. Če se svetovalec pred začetkom dela s sistemom e-VEM ne more udeležiti usposabljanja, ker to ni bilo organizirano, lahko vseeno prične z delom s sistemom e-VEM, a se mora udeležiti prvega naslednjega usposabljanja. Reference prijavitelja: Prijavitelj mora: – Imeti reference pri izvajanju rednega periodičnega posredovanja informacijskih paketov katerikoli ciljni skupini izvajalca javnega razpisa, v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma oddaje vloge. Informacijski paketi so morali biti v tem obdobju posredovani enkrat mesečno ali pogosteje in najmanj 6 zaporednih mesecev. Izkazano mora biti periodično posredovanje vsaj enega takšnega informacijskega paketa. Kolikor je bil posredovan posamezni informacijski paket več ciljnim skupinam, se tak informacijski paket šteje kot 1 referenca. – Izkazati vsaj 4 že zaključene referenčne projekte s področja razvoja podjetništva v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma oddaje vloge (začetek projekta 1. 1. 2007 ali kasneje), ki so neposredno povezani z razvojem mikro, malih in srednje velikih podjetij, v statistični regiji za katero se prijavitelj prijavlja. Izvajalec javnega razpisa bo upošteval samo projekte, katerih vrednost je bila višja od 5.000,00 EUR neto (za posamezen projekt). Med temi referenčnimi projekti morata biti izkazana vsaj dva razvojna projekta, pri katerih je sodelovala eno ali več občin iz te statistične regije. – Izvedba osnovnih informativnih svetovanj vsaj 15 različnim strankam iz vsake posamezne ciljne skupine izvajalca javnega razpisa (razen mladih), ki so povezana s poslovanjem in razvojem podjetij, uporabo različnih podpornih inštrumentov, varstvom intelektualne lastnine in usmerjanjem k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva v obdobju od 1. 1. 2008 do datuma oddaje vloge. – Izvedba vsaj treh – štirih ali več urnih informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti za mlade s področja podjetništva s ciljem spodbujanja razvoja podjetniške kulture v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma oddaje vloge. – Izvedba vsaj treh – štirih ali več urnih informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti za potencialne podjetnike s področja podjetništva v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma oddaje. – Izvedba vsaj treh – štiri ali več urnih informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti za delujoča podjetja s področja podjetništva v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma oddaje vloge. 7. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev Vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje in so formalno popolne, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 1. število informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti za ciljno skupino mladih, ki bodo izvedene v letih 2010 in 2011 – 20 točk, 2. število informativno-promocijskih aktivnosti za ciljno skupino potencialnih podjetnikov, ki bodo izvedene v letih 2010 in 2011– 20 točk, 3. število informativno-promocijskih aktivnosti za ciljno skupino delujočih podjetij (0-3 leta delovanja), ki bodo izvedene v letih 2010 in 2011– 20 točk, 4. odstotek (%) vseh vpisov ustanovitev gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov, ki bodo posledica celostne obravnave potencialnega podjetnika – načrtovanega odstotka v letih 2010 in 2011 8. Okvirna višina sredstev, ki se dodelijo s tem javnim razpisom Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2010 in 2011 je 1.486.000,00 EUR, in sicer 690.000,00 EUR za leto 2010 in 796.000,00 EUR za leto 2011. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za posamezen sklop je: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za posamezno lokacijo je za leto 2010 in 2011 je 46.437,50 EUR, in sicer 21.562,50 EUR za leto 2010 in 24.875,00 EUR za leto 2011. Prijavitelj je dolžan za izvajanje storitev del sredstev zagotoviti iz lastnih virov, in sicer v višini najmanj 5% upravičenih stroškov. 9. Upravičeni stroški Dodelitev sredstev se lahko izvede le za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov), vključno z de minimis pomočjo. Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so nastali na osnovi storitev, izvedenih v okviru vstopnih točk VEM, in so nastali v obdobju od začetka veljavnosti pogodbe sklenjene med izvajalcem javnega razpisa in izbranim prijaviteljem do 31. 12. 2011. V posameznem obdobju lahko prijavitelj uveljavlja le tiste upravičene stroške, ki so nastali v poročanem obdobju in so bili plačani do datuma, ki je določen kot rok za prejem poročila in zahtevka, kar prijavitelj dokaže s potrdilom o plačilu. Upravičeni stroški za izvajanje storitev v okviru vstopnih točk VEM, so: – stroški dela v okviru rednega delovnega časa, prevoz na in z dela ter prehrana zaposlenih, – strošek pogodbenih delavcev, ki bodo opravljali storitve podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM, – potni stroški in dnevnice zaposlenih, – strošek najema opreme in prostora za izvedbo informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti ter strošek predavateljev. Natančnejša razdelitev upravičenih stroškov je sestavni del razpisne dokumentacije. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 10. Obveščanje in informiranje javnosti: izbrani prijavitelji so dolžni javnost informirati in obveščati o tem, da je izvajanje storitev v okviru vstopnih točk VEM sofinancirano s strani Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in s strani Ministrstva za gospodarstvo. Na vseh dokumentih in publikacijah, ki so dostopne javnosti, ter komunikacijah z javnostjo v zvezi z izvajanjem storitev v okviru vstopnih točk VEM, morajo omenjati sofinanciranje Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstva za gospodarstvo in objaviti njuna logotipa. Enako velja za objave v zvezi z delom vstopne točke VEM na lastni spletni strani. 11. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev vlog Oddaja vloge Prijavitelji morajo izpolnjeno vlogo oddati v papirni obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku oziroma v uradnem prevodu skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Roka za oddajo vlog sta: – za prvo odpiranje 7. 4. 2010 do 14. ure, – za drugo odpiranje 5. 5. 2010 do 14. ure. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo: – dostavljena osebno v vložišče izvajalca javnega razpisa na naslovu: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do roka za oddajo vlog; – prispela po navadni pošti na naslov Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do roka za oddajo vlog; – oddana s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – vloga na javni razpis VEM 2010/2011« in navedbo firme ter naslova prijavitelja. Odpiranje vlog Prvo odpiranje vlog bo, dne 12. 4. 2010, na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60 v Ljubljani. Drugo odpiranje vlog bo, dne 10. 5. 2010, na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60 v Ljubljani. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo pravočasne vloge. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 20 dni od datuma vsakega odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za prvo odpiranje, bodo uvrščene v drugo odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za drugo odpiranje, se kot nepravočasne neodprte vrnjene prijavitelju. Če na ovojnici ni prijaviteljevega naslova, se ovojnica odpre in se po ugotovitvi naslova vrne prijavitelju. V primeru, da je v okviru prvega odpiranja izvajalec javnega razpisa že izbral prijavitelja za posamezni sklop, za ta sklop ne bo izbiral prijavitelja v okviru drugega odpiranja. Vloga za že oddani sklop, ki bo prispela na drugo odpiranje, bo zavržena. Objava o oddanih sklopih na prvem odpiranju bo objavljena na spletnem naslovu www.japti.si pod rubriko »Javni razpisi in naročila«najkasneje 5 dni pred drugim rokom za oddajo vlog. Dopolnitve in pojasnila vlog Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo v 8 dneh po odpiranju pozvan, da jo dopolni. Dopolnitev ni dopustna v delu, ki bi lahko vplivala na drugačno razvrstitev vloge glede na merila ali višino dodeljenih sredstev. Akcijski načrt in finančni načrt nista predmet dopolnitve. Prijavitelj, ki je bil pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo dopolniti v roku 5 dni od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v roku za dopolnitev ne dopolni, se zavrže. Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja pozove prijavitelja k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. V kolikor prijavitelj v roku pojasnil ne posreduje, bo izvajalec javnega razpisa o pomenu informacije odločil po prostem preudarku. Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi o katerih se ne vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki je bil pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku dokumentov ne posreduje, izvajalec javnega razpisa teh navedb v vlogi ne bo upošteval. 12. Ocenjevanje vlog Formalno popolne vloge bo ocenila strokovna komisija po merilih, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji izpolnjene in opremljene obrazce in priloge. 13. Podpis pogodbe: izvajalec javnega razpisa bo izbranemu prijavitelju posredoval sklep o izboru in ga hkrati pozval k podpisu pogodbe. Rok za podpis pogodbe znaša 10 dni od dneva prejema sklepa o izbiri. Če izvajalec javnega razpisa v tem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je prijavitelj umaknil vlogo in se izbere naslednjo vlogo, ki ima na osnovi ocene prva možnost prejeti sredstva. 14. Dosegljivost razpisne dokumentacije in dodatnih informacij Razpisna dokumentacija z navodili in obrazci je dosegljiva v elektronski obliki na spletnem naslovu www.japti.si pod rubriko »Javni razpisi in naročila« ali na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov Javna agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis VEM 2010/2011) ali na elektronski naslov: katarina.urbas@japti.si (s pripisom: javni razpis VEM 2010/2011). Za posredovanje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred vsakim rokom za oddajo vloge. Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov Javna agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis VEM 2010/2011) ali na elektronski naslov: katarina.urbas@japti.si (s pripisom: javni razpis VEM 2010/2011), in sicer najkasneje 8 dni pred vsakim rokom za oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje 3 dni pred vsakim rokom za oddajo vloge objavljeni na spletnem naslovu www.japti.si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del razpisne dokumentacije. 15. Informativni dan: izvajalec javnega razpisa bo za potencialne prijavitelje organiziral informativni dan o javnem razpisu. Informativni dan bo, dne 18. 3. 2010 od 9. do 11. ure v predavalnici št. 5, GEA College d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost