Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 4301-5/2010-2 Ob-2045/10 , Stran 485
1. Predmet javnega razpisa 1.1. Sklop A: Izvajanje programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov o pravicah potrošnikov (v nadaljevanju: sklop A) Projekti se razpisujejo za naslednja področja: – finančne storitve kot predmet zakonov, ki urejajo področje bančništva, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev, investicijskih skladov, pokojninskih skladov, plačilnega prometa in potrošniških kreditov. Projekti za obveščanje in izobraževanje potrošnikov se lahko izvajajo v različnih oblikah: na spletni strani, preko medijev ter z organiziranjem okroglih miz ali posvetov ali seminarjev ali konferenc ali izobraževalnih programov. Definicija projekta za obveščanje in izobraževanje potrošnikov: Za projekt se šteje sklop aktivnosti, ki omogočajo učinkovito izvedbo v predmetu javnega razpisa razpisanega področja ter ciljev razpisa. 1.2. Sklop B: Spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij (v nadaljevanju: sklop B) na naslednjih področjih: – udeležba v potrošniških organizacijah in združenjih, ki delujejo na ravni EU oziroma na globalni ravni (članarine); – strokovno sodelovanje pri pripravi za potrošnike pomembne zakonodaje na nacionalni ravni in v EU (stališča RS k osnutkom pravnih aktov EU); – udeležba pri standardizaciji na nacionalni, evropski in svetovni ravni (aktivna udeležba na področju dela z ustreznimi dokazili); – sodelovanje v posvetovalni skupini za potrošnike pri Evropski komisiji (DG SANCO); – izobraževanje na področjih varstva potrošnikov; – udeležba na seminarjih in konferencah, organiziranih na evropski in svetovni ravni; – krepitev neformalnih oblik razvijanja dialoga z drugimi nevladnimi organizacijami s kritjem stroškov za organizacijo posvetov, seminarjev in konferenc; – kritje drugih stroškov delovanja potrošniške organizacije (materialni, obratovalni stroški ter stroški priprave informacij za spletno stran, vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani, vzdrževanja računalniške opreme). 1.3. Sklop C: Delovanje Evropskega potrošniškega centra Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra (v nadaljevanju: EPC) v okviru nevladnega sektorja. EPC bo nudil podporo potrošnikom pri reševanju njihovih čezmejnih pritožb in sporov (v zvezi z nakupi blaga in storitev na trgih drugih držav članic), dajal potrošnikom relevantne informacije v zvezi z nakupovanjem blaga in storitev na notranjem trgu (na primer o veljavnih predpisih v drugih državah članicah, o tržnih praksah, o primerjavah cen blaga in storitev, pripravljal in izdajal informativne brošure, zloženke itd.) ter izvajal druge projektne dejavnosti, ki naj približajo notranji trg potrošnikom. 2. Cilj razpisa S sofinanciranjem izvajanja programa varstva potrošnikov, delovanja potrošniških organizacij in delovanja EPC država skrbi za učinkovito politiko varstva potrošnikov, ki lahko izboljša kvaliteto življenja naših državljanov. 3. Način izbire: javni razpis izvede Urad. Sofinancirajo se nevladne potrošniške organizacija, izbrane na javnem razpisu. 4. Čas sofinanciranja: pogodbeno razmerje za sklop A, sklop B se zaključi z 19. 11. 2010, ko morajo biti porabljena dodeljena sredstva. Za sklop C se pogodbeno razmerje zaključi 20. 11. 2011. 5. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB2, 46/06 – odl.US, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09), Resolucija o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006 – 2010 (ReNPVP, Uradni list RS, št. 114/05), Program varstva potrošnikov za leto 2010 (Sklep Vlade RS, št. 32300-1/2010/5 z dne 11. 2. 2010). 6. Pogoji za kandidiranje Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za sofinanciranje sklopa A, sklopa B in sklopa C morajo omogočati uresničevanje predmeta in ciljev javnega razpisa. Izpolnjevanje spodaj navedenih skupnih in posebnih pogojev bo vlagatelj v vlogi izkazoval v skladu z določbami v razpisu in razpisni dokumentaciji. 6.1. Skupni pogoji za sklope: sklop A, sklop B in sklop C Vlogo za sofinanciranje lahko vloži vlagatelj, ki: – je vpisan v register društev oziroma v register; – je potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij pri Uradu v skladu s Pravilnikom o načinu in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register (Uradni list RS, št. 46/98, 97/03); – se strinja z razpisnimi pogoji; – bo predložil izpolnjen razpisni obrazec »Podatki o vlagatelju« z jasno predstavitvijo: delovanja na področju varstva potrošnikov; podatkov o referencah, podatkov o finančnem in materialnem poslovanju za obdobje 2007–2009; prioritet za leto 2010 ter strateških ciljev delovanja in aktivnosti za obdobje 2011–2012; – bo opredelil ustrezne strokovne in zakonske podlage za izvedbo predmeta in ciljev javnega razpisa; – bo predložil izjavo, da se sofinanciranje ne podvaja; – razpolaga z telefonskim priključkom in aktivno elektronsko pošto za sklop B in sklop C; – ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Urada; – nikoli ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev Republike Slovenije in EU za izvajanje aktivne politike varstva potrošnikov; – zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug postopek, katerega posledica je prenehanje delovanja; – ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve do države, določene z zakonom; – ni v kazenskem postopku; – niti on niti njegov(i) zakonit(i) zastopnik(i) ni(so) storil(i) kaznivih dejanj iz prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) in podal pooblastilo Uradu, da lahko, za namene izvedbe postopka javnega razpisa, kadarkoli zaprosi pristojne organe za potrditev te izjave; – ni storil kaznivega dejanja ali prekrška v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem v katerikoli državi; – ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, katero bi Urad lahko dokazal na podlagi preteklih pogodb; – bo predložil izjavo, da so podatki v vlogi resnični, da niso zavajajoči ter da je seznanjen, da se izloči iz postopka ocenjevanja vlog, če so podatki v vlogi in priloženi dokazni dokumentaciji zavajajoči ali neresnični ali da potrebnih informacij ni zagotovil ali jih je zamolčal; – bo predložil popis morebitnih podatkov oziroma delov vloge, ki so označeni za poslovno skrivnost; – bo Uradu dovolil pridobitev potrdil oziroma dokazil, ki jih Urad lahko samostojno pridobi iz uradnih evidenc; – bo vlogi priložil na vsaki strani parafirane pogodbene obrazce. 6.2. Posebni pogoji sodelovanja za posamezen sklop 6.2.1. Sklop A – izvajanje programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov: Vlagatelj mora predložiti: – načrt projekta, ki mora vsebovati: delne in končne cilje projekta, ki morajo biti skladni s predmetom in cilji javnega razpisa, terminski načrt, opis posameznih aktivnosti ter pričakovane rezultate projekta; – izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri za izvedbo projekta; – pregledno, ustrezno in jasno zaprto finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov, v katero so vključeni vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za izvedbo razpisanih programov varstva potrošnikov. 6.2.2. Sklop B – spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij: Vlagatelj mora predložiti: – načrt delovanja za leto 2010, ki mora vsebovati: delne in končne cilje delovanja, ki morajo biti skladni s predmetom in cilji javnega razpisa, terminski načrt, opis posameznih aktivnosti ter pričakovane rezultate razvoja in delovanja; – izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri in prostori za delovanje; – pregledno, ustrezno in jasno zaprto finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov, v katero so vključeni vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za razvoj in delovanje potrošniške organizacije. 6.2.3. Sklop C – spodbujanje delovanja EPC Vlagatelj mora predložiti: – izjavo, da je na področju varstva potrošnikov dejaven neprekinjeno najmanj zadnjih 5 let z navedbo področja delovanja; – načrt delovanja EPC za leti 2010 in 2011, ki mora biti skladen s predmetom in cilji javnega razpisa; – izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri in prostori za delovanje EPC; – pregledno, ustrezno in jasno zaprto finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov EPC, v katero so vključeni vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za razvoj in delovanje EPC. 7. Merila za izbiro Strokovna komisija bo vse popolne vloge ocenila na podlagi meril. Največje možno število točk za posamezni sklop je 100 točk. Merila so: 7.1. Sklop A Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2. Sklop B Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.3. Sklop C Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 8. Način ocenjevanja Prag doseženih točk za posamezni sklop razpisa (sklop A, sklop B in sklop C), nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk, s tem, da mora v posameznem sklopu znašati minimalno število doseženih točk znotraj posameznega podsklopa meril 50% vseh možnih točk. V primeru, da pri oceni posameznega podsklopa meril vlagatelj ne doseže 50% možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno doseže prag za sofinanciranje. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja izvajanja programov (sklop A) ter delovanja potrošniških organizacij (sklop B), ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število doseženih točk. Prednost pri dodelitvi pa bodo imele vloge z višjim številom točk. Razpoložljiva sredstva se bodo razdelila sorazmerno z doseženim številom točk, kar pomeni, da se bodo razpoložljiva sredstva razdelila sorazmerno z doseženim številom točk. Pri sklopu C bo izbran vlagatelj, ki bo dosegel največje število točk. V primeru, da bo več vlog z enako oceno, se bo pri sklopu C se bo kot kriterij izbora upoštevalo doseženo višje število točk pri merilu Izkušnje na področju delovanja EPC. Način ocenjevanja je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji. 9. Sofinanciranje predmeta javnega razpisa Javni razpis je bil predhodno načrtovan. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2010 in 2011, v skladu s Programom varstva potrošnikov za leto 2010. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sklop A, sklop B in sklop C za leto 2010, je do 204.795,00 EUR, od tega za: – sklop A do 75.092,00 EUR; – sklop B do 31.763,00 EUR; – sklop C do 97.940,00 EUR. Sredstva v okviru sklopa A bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, proračuna RS za leto 2010. Sredstva v okviru sklopa B bremenijo proračunsko postavko 6183 – Delovanje potrošniških organizacij, konto 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, proračuna RS za leto 2010. Sredstva v okviru sklopa C bremenijo proračunsko postavko 6031 – Evropski potrošniški center, konto 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Znesek za proračunsko leto 2011 se določi z dodatkom k pogodbi, glede na razpoložljiva proračunska sredstva za to proračunsko leto. Vlagatelj mora vlogi priložiti zaprto finančno konstrukcijo predvidenih upravičenih stroškov. Vloge, katerih finančna konstrukcija upravičenih stroškov bo presegla znesek iz te točke javnega razpisa, bodo kot nesprejemljive zavrnjene. Višina sredstev in dinamika plačil se opredelita s pogodbo. Višina sredstev, ki jih vlagatelj prejme, je lahko manjša ali največ enaka višini sredstev, določenih s pogodbo. »Sofinanciranje« v tem razpisu pomeni pravico potrošniške organizacije, da lahko pridobiva sredstva iz različnih virov, vendar se zahtevek za isti priznani strošek ne sme podvajati. 10. Plačilo 10.1. Vrste upravičenih stroškov Sklop A Med upravičene stroške se štejejo naslednji stroški potrošniške organizacije: stroški dela: – avtorski honorarji; – strokovno delo; – stroški strokovne recenzije; – drugo pogodbeno delo (lektoriranje …); materialni stroški: – stroški distribucije vabil, obvestil, gradiva; – stroški organizacije dogodkov, povezanih s projektom; – stroški promocije; – stroški priprave in tiska; – nakup strokovne literature; – komunikacijski stroški (telefon, faks, internet, pošta); spletna stran: – stroški priprave in vzdrževanja spletnih strani; – vzdrževanje računalniške opreme. Sklop B Med upravičene stroške se štejejo naslednji stroški potrošniške organizacije: – stroški dela (plačila po pogodbah); – stroški strokovnega sodelovanja pri pripravi za potrošnike pomembne zakonodaje na nacionalni ravni in v EU (stališča Republike Slovenije k osnutkom pravnih aktov EU), udeležba pri standardizaciji na nacionalni, evropski in svetovni ravni (dokazana aktivna udeležba na področju strokovnega sodelovanja); – stroški izobraževanja (kotizacije); – potni stroški in stroški bivanja v zvezi z udeležbo na seminarjih in konferencah, organiziranih na evropski in svetovni ravni, če stroškov ne plačajo organi in organizacije EU; – stroški za krepitev neformalnih oblik razvijanja dialoga z drugimi nevladnimi organizacijami s kritjem stroškov za organizacijo posvetov, seminarjev in konferenc; – stroški priprave informacij za spletno stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani, stroški vzdrževanja računalniške opreme; – materialni stroški (članarine v potrošniških organizacijah, ki delujejo na ravni EU oziroma na globalni ravni, nakup strokovne literature, komunikacijski stroški, najemnine); – obratovalni stroški, ki vključujejo stroške za elektriko, vodo, ogrevanje, čiščenje in upravljanje. Sklop C Upravičene stroške za leto 2010 določa Pogodba z Izvršilno Agencijo za zdravje in potrošnike št. 2009 81 25 ECC Net Slovenia. Upravičeni stroški za leto 2011 se določijo z dodatkom k pogodbi, glede na pogodbo z Izvršilno Agencijo za zdravje in potrošnike za leto 2011. Specifikacija upravičenih stroškov je razvidna iz razpisnega obrazca št. 10, ki je del razpisne dokumentacije. Vrste upravičenih stroškov za vse sklope, ki se priznajo in sofinancirajo, so natančneje določene v razpisni dokumentaciji, podrobneje pa jih bosta pogodbeni stranki uredili v pogodbi. 10.2. Sofinanciranje upravičenih stroškov Priznajo in sofinancirajo se lahko upravičeni stroški, ki so nujno potrebni in so nastali pri izvajanju programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, razvoju in delovanju potrošniške organizacije ter pri delovanju EPC, ki so nastali v času pogodbenega razmerja, ki niso kriti iz drugih virov, tako da se sofinanciranje ne podvaja, ki so v skladu z razpisom, razpisno dokumentacijo in pogodbo ter so bili plačani do predložitve zahtevka, kar bo predlagatelj zahtevka za sofinanciranje dokazal z originalnim potrdilom o plačilu. V primeru, da vlagatelj uveljavlja določen strošek v okviru vseh sklopov (sklop A, sklop B in sklop C) razpisa, lahko zahtevek za določen strošek izstavi samo v okviru enega sklopa. Urad bo sofinanciral do 100% vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta (sklop A, sklop B, sklop C). Izbrani vlagatelj bo upravičen največ do 1 celotnih razpoložljivih sredstev za sklop B. V primeru izbora samo enega vlagatelja, bo le-ta upravičen do celotnih razpoložljivih sredstev za sklop B. 10.3. Zaprta finančna konstrukcija odhodkov Vlagatelj mora podati pregledno, ustrezno, jasno in zaprto finančno konstrukcijo odhodkov, v katero so vključeni vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za izvajanje programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, za razvoj in delovanje potrošniških organizacij ter za delovanje EPC. Vloge, katerih finančna konstrukcija odhodkov bo presegla znesek iz te točke javnega razpisa, bodo kot nesprejemljive zavrnjene. 11. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Obdobje sofinanciranja izvajanja programa varstva potrošnikov (sklop A), delovanja potrošniških organizacij (sklop B) ter delovanja EPC (sklop C) obsega obdobje trajanja pogodbenega razmerja: – pogodbeno razmerje se začne z dnem začetka veljavnosti pogodbe; – pogodbeno razmerje za sklop A in sklop B se zaključi z 19. 11. 2010, ko morajo biti porabljena dodeljena sredstva; – pogodbeno razmerje za sklop C se zaključi z 20. 11. 2011. 12. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Vlagatelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. 13. Način podaje vloge in rok, do katerega se sprejemajo vloge Vloge morajo biti predložene v skladu z navodili iz razpisa in razpisne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, spodbujanja razvoja in delovanja nevladnih potrošniških organizacij ter delovanja EPC« in prispeti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 8. 4. 2010 do 12. ure. Vlagatelj mora obvezno označiti, za kateri sklop (sklop A, sklop B, sklop C) javnega razpisa podaja vlogo. Če vlagatelj podaja vlogo za vse sklope razpisa, mora za vsak sklop oddati ločeno vlogo z vsemi dokazili, v ločenem ovitku. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja. Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno označene vloge (ni navedb iz prejšnjega odstavka te točke javnega razpisa), bo Urad s sklepom zavrgel. Vloge, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo Urad s sklepom zavrnil. 14. Odpiranje vlog Komisija bo vloge odpirala dne 8. 4. 2010, ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana do 8. 4. 2010, do 12. ure. Urad je za vodenje postopka javnega razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse prispele vloge strokovno pregledala ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavrnjene. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogla sama preveriti ter v primeru, da vloga ne bo oddana na predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v določenem roku, ki ga komisija določi na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), se zavržejo. Vlagatelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati predračuna stroškov in vloge v okviru meril ter tistega dela vloge, ki se veže na načrtovanje, oziroma tistih elementov vloge, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na ostale vloge, ki jih je Urad prejel v postopku javnega razpisa. Urad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumentacije ter v primeru dvoma preveriti resničnost in verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi in v predloženi dokumentaciji. Kolikor se v postopku javnega razpisa ugotovi, da je posamezni vlagatelj predložil neresnične in zavajajoče podatke in dokazila, bo Urad vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa. Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo predložila dva ali več vlagateljev, ki bodo oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih vlog izbrala najugodnejše vloge skladno s postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik. 15. Odločanje o izboru vlagatelja, pritožbeni postopek in podpis pogodbe O izboru vlagateljev bo odločeno s sklepom Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za varstvo potrošnikov v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. Zoper sklep Urada lahko vlagatelj v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pritožbo na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana ali se osebno vloži neposredno v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Pritožba se lahko vloži tudi ustno na zapisnik pri Ministrstvu za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. Po zaključku razpisa bodo končni rezultati objavljeni na spletni strani Urada RS za varstvo potrošnikov: http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html. Pogodbo skleneta Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za varstvo potrošnikov in izbrani vlagatelj. Izbrani vlagatelji bodo pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge. 16. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ali prejmejo dodatne informacije Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Urada RS za varstvo potrošnikov, http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html., zainteresirani pa jo lahko brezplačno dvignejo tudi v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za varstvo potrošnikov, pritličje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po tel. 01/478-36-18, kontaktna oseba: mag. Barbara Mesojednik. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: uvp.mg@gov.si, oziroma po faksu 01/478-34-40.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti