Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 432-8/2009/5 Ob-2097/10 , Stran 483
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet 3. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET PathoGenoMics (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih aplikativnih raziskovalnih projektov s področja genomskega proučevanja patogenih mikroorganizmov (bakterij in gliv) z namenom preprečevanja, diagnostike, zdravljenja in spremljanja (monitoring) bolezni, ki jih povzročajo pri ljudeh. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Sodelujoče države V tem razpisu sodeluje naslednjih 8 držav (v nadaljevanju: sodelujoče države): Avstrija, Francija, Izrael, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Slovenija in Španija. 3.2 Upravičenci Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz ostalih sodelujočih držav. Do sofinanciranja so upravičeni raziskovalci oziroma raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti, podrobneje opisanih v razpisni dokumentaciji – Navodilih za prijavo na 3. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative PathoGenoMics ERA-NET (v nadaljevanju: Navodila za prijavo). Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07), – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste stroške že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz državnega ali lokalnega proračuna, – imajo poravnane vse obveznosti do države, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije. Dodatni pogoji, ki jih mora vloga izpolnjevati: – pravočasno oddana predprijava za projekt – pravočasno oddana končna prijava za projekt. Oddaja predprijave je pogoj za oddajo končne prijave. Vodja slovenskega dela projekta mora izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri mednarodnem projektu v okviru tega razpisa, morajo biti poimensko navedeni, njihove kompetence morajo biti iz prijave projekta jasno razvidne. 3.3 Konzorcij Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morajo sodelovati najmanj trije in največ šest partnerjev iz najmanj treh različnih sodelujočih držav, od katerih mora biti en koordinator projekta. Partnerji iz držav, ki niso članice razpisa lahko sodelujejo v konzorciju kot dodatni partnerji, če zagotovijo lastno financiranje. V konzorciju morajo biti zastopani partnerji iz akademske sfere in bodisi iz industrije bodisi s področja kliničnih raziskav. Pogoji navedeni v točki 3.2 in 3.3 morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja napačne podatke, se vloga zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni in to ugotovi kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu z določili pogodbe. 4. Višina sredstev Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja. Okvirna višina sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za izvedbo tega razpisa s proračunske postavke 5694 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja« je 180.000 EUR bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti. Slovenski del najboljših projektov bo sofinanciran v višini največ do 100 odstotkov upravičenih stroškov za partnerje iz javnih raziskovalnih ustanov, oziroma do 65% za partnerje iz velikih podjetij in do 75% za partnerje iz malih in srednjih podjetij v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (OJ EC C 323/2006) ter s Shemo državnih pomoči »Raziskave in razvoj: Projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja, Ciljni raziskovalni programi in Sofinanciranje mednarodnih raziskav in projektov EUREKA«. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 5. Obdobje porabe sredstev Predvideni rok začetka sofinanciranja izbranih projektov je 1. 2. 2011. Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013 in 2014. Sredstva za financiranje projektov v letih 2013 in 2014 bodo določena z aneksom k pogodbi, skladno s proračunskimi možnostmi Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta), vsi izbrani projekti se morajo zaključiti najkasneje v 36 mesecih, od začetka izvajanja posameznega projekta. 6. Upravičeni stroški in način sofinanciranja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04 in nasl.). Podrobneje so upravičeni stroški in način financiranja opisani v razpisni dokumentaciji. 7. Postopek razpisa Razpis bo potekal v dveh fazah: – 1. faza: predprijava (``Pre-Proposal``): pregled ustreznosti glede na namen razpisa ter izpolnjevanja formalnih kriterijev, – 2. faza: glavna prijava (``Full Proposal``): preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira. Obe fazi razpisa (predprijava in glavna prijava) sta obvezni za vsak projekt. Podrobneje je postopek razpisa opisan v Navodilih za prijavo. 7.1 Način prijave in razpisni roki Dokumenti, ki jih morata vsebovati popolna predprijava in glavna prijava, so navedeni v Navodilih za prijavo. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. 7.1.1 Predprijava Rok za oddajo popolne predprijave predloga projekta je 15. marec 2010. Predprijavo odda koordinator projekta v imenu celega konzorcija v elektronski obliki na Sekretariat PathoGenoMics (e-mail: m.karrasch@fz-juelich.de). Podrobnosti dokumentov za predprijavo so v navodilih za prijavo. Informacije, podane v predprijavi, so zavezujoče in jih v glavni prijavi ni moč bistveno spremeniti. 7.1.2 Glavna prijava Do glavne prijave projektov so upravičeni le konzorciji, ki so oddali predprijavo. Poteka kot: – prijava na mednarodni razpis in – prijava na nacionalni razpis. Rok za oddajo glavne prijave je 30. junij 2010. Hkrati jo je potrebno poslati na 2 naslova: A koordinator projekta v imenu celega konzorcija pošlje prijavo projekta mednarodni razpis na Sekretariat PathoGenoMics (e-mail: m.karrasch@fz-juelich.de); B slovenski partner v projektu (oziroma koordinator slovenskega dela projekta, če je slovenskih partnerjev več) pošlje prijavo projekta na nacionalni razpis na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka roka. 7.2 Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanciranje 7.2.1 Faza predprijave Izpolnjevanje formalnih kriterijev predprijave bodo preverjale sodelujoče države. Pravočasno prispele popolne predprijave predlogov projektov z upravičenimi prijavitelji bo obravnaval Odbor mednarodnih strokovnjakov glede na namen razpisa in znanstveno kakovost predprijav. Prijaviteljem bo Sekretariat PathoGenoMics poslal poročilo o rezultatih ocenjevanja po elektronski pošti predvidoma do 27. 4. 2010. 7.2.2 Faza glavne prijave 7.2.2.1 Odpiranje vlog Odpiranje prispelih glavnih predlogov projektov ni javno in bo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS izvedeno v roku 8 dni po roku za oddajo glavne prijave.. 7.2.2.2 Preverjanje pogojev Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje vse zahtevane dokumente iz točke 6/2 navodil za prijavo na javni razpis. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo formalno popolne, bodo pozvani, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo. Pri formalno popolnih vlogah bo opravljen pregled izpolnjevanja pogojev iz točke 2. navodil za prijavo na javni razpis. 7.2.2.3 Strokovna presoja Predloge, ki bodo zadostili pogojem, bo ocenjeval Odbor mednarodnih strokovnjakov v skladu s specifičnimi strokovnimi ocenjevalnimi kriteriji in so podrobneje opredeljeni v navodilih za prijavo na javni razpis. Odbor mednarodnih strokovnjakov bo pripravil prednostno listo najboljših projektov, na osnovi katere bo Upravni odbor razpisa iniciative ERA-NET PathoGenoMics predlagal posamezni sodelujoči državi, katere projekte naj sofinancira. 7.2.3.3 Izbira O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše projekte slovenskih nacionalnih partnerjev do porabe sredstev, za katere se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih. Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni, predvidoma do konca leta 2010. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: I. Navodila za prijavo na III. javni razpis PathoGenoMics, II. Obrazce: 1. prijavni obrazec predprijave – Form “Pre-Proposal Application form” (Priloga 1), 2. finančni obrazec predprijave – Form “Financial plan” (Priloga 2), 3. prijavni obrazci mednarodne glavne prijave: ``Full-Proposal Application Form no.1: Basic project data`` (Priloga 3), ``Full-Proposal Application Form no. 2: Detailed information`` (Priloga 4) ``Full-Proposal: Financial plan of the project`` (Priloga 5) 4. osnovni obrazec slovenske glavne prijave projekta (Priloga 6), 5. finančni načrt slovenskega dela projekta za celotno obdobje trajanja projekta (Priloga 7), 6. osnutek pogodbe o sofinanciranju s prilogami (Priloga 8), 7. ocenjevalni list predprijave – ``Evaluation Form – Pre-Proposals`` (Priloga 9), 8. ocenjevalni list glavne prijave – ``Evaluation Form – Full Proposals`` (Priloga 10), 9. obrazec za dodeljevanje državnih pomoči podjetjem (Priloga 11). Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in na spletni strani www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS na tel. 01/478-47-39 (mag. Marta Šabec) v poslovnem času.

AAA Zlata odličnost