Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

Št. 4102-2/2010/3 Ob-2062/10 , Stran 481
Namen javnega razpisa je izbira programov v podporo družini, ki jih bo v letu 2010–2011 sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo bo programe prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila. V skladu z merili in razpoložljivimi sredstvi bo odločilo o višini sredstev, s katerimi bo sofinanciralo izbrane programe v letu 2010–2011. I. Predmet razpisa 1. Programi družinske mediacije (izvajanje vseh vrst družinske mediacije). Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega leta, najmanj 3x tedensko. 2. Programi družinskih centrov (vsebovati morajo programe, ki izboljšujejo kakovost družinskega življenja in zagotavljati posredovanja vseh potrebnih informacij ter drugih oblik storitev in pomoči za potrebe uporabnikov). Družinski centri morajo imeti v programu vključenih najmanj 5 izmed naslednjih vsebin, ki so enakomerno zastopane: a) vzgoja za družino; b) izboljšanje komunikacije v družini; c) programe za osebnostno rast otrok in mladostnikov; d) programe za ustvarjalno skupno preživljanje prostega časa; e) organizirano občasno varstvo otrok; f) izvajanje počitniških aktivnosti; g) strokovno pomoč pri reševanju problemov v družinah. Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega leta, najmanj 3 x tedensko, pri čemer se program izvaja v trajanju najmanj 430 ur. Program družinskega centra lahko prijavi skupaj več prijaviteljev, pri čemer je nosilec programa le en prijavitelj. II. Programi bodo sofinancirani na dva različna načina 1) Enoletni Programi Družinske mediacije bodo sofinancirani v letu 2010 (v nadaljevanju program 1). Izbranim prijaviteljem bodo sredstva nakazana v dveh obrokih (prvi obrok po oddaji delnega poročila in zahtevka za izplačilo, drugi obrok po oddaji končnega poročila in zahtevka za izplačilo); 2) Dvoletni Programi Družinskih centrov bodo sofinancirani v letu 2010 in v letu 2011 (v nadaljevanju program 2). Izbranim prijaviteljem bodo sredstva iz razpisa za leto 2010 nakazana v dveh obrokih (prvi obrok po oddaji delnega poročila in zahtevka za izplačilo, drugi obrok po oddaji končnega poročila in zahtevka za izplačilo). V letu 2011 bodo sredstva zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za leto 2011 po merilih, ki so bila podlaga za določitev sofinanciranja v letu 2010. Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodbe za leto 2011, če se spremeni izvajanje programa, razen v primeru, ko ministrstvo soglaša s spremembami. III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa 1. Orientacijska vrednost sredstev razpisa za leto 2010 znaša 400.000,00 EUR. Sredstva bodo razdeljena na dva načina: sofinanciranje dvoletnih programov v višini 300.000,00 EUR in sofinanciranje enoletnih programov v višini 100.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2010 na proračunski postavki 4071 – Programi v podporo družini, konto 4120. 2. Orientacijska vrednost sredstev razpisa dvoletnih programov iz prejšnje točke v letu 2011 znaša 300.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2011 na proračunski postavki 4071 – Programi v podporo družini, konto 4120. IV. Rok za porabo dodeljenih sredstev: sredstva morajo biti porabljena namensko za izvajanje programa v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Sredstva dodeljena za leto 2010 morajo biti porabljena do 31. 12. 2010, sredstva dodeljena za leto 2011 pa do 31. 12. 2011. V nasprotnem primeru mora prijavitelj neporabljena sredstva vrniti. V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so za dejavnost, ki jo prijavljajo na razpis registrirane v Republiki Sloveniji, in je razvidna iz njihovega temeljnega akta, vpisa v sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 1. prijaviti program, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije; 2. program izvajati na območju Republike Slovenije; 3. program izvajati že ob vložitvi prijave na razpis; 4. program izvajati v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva; 5. imeti izdelan načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji, 6. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo; 7. imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa; 8. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa iz vseh virov; 9. imeti poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklega razpisa programov v podporo družini. Posamezni prijavitelj lahko prijavi le en program. Kolikor bo prijavil dva ali več programov, bo z vsemi programi izločen iz nadaljnje obravnave. Prijavitelji ne morejo prijaviti na ta razpis istega programa, ki je že sprejet v sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v okviru katerega koli drugega razpisa za sofinanciranje v letu 2010 in 2011. Na razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, katerih ustanovitelj je država in je njihova temeljna dejavnost v celoti financirana iz javnih sredstev. Na razpis se ne morejo prijaviti prijavitelji, ki v preteklih petih letih niso izkoristili sredstev, ki so jim bila dodeljena v okviru razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini in prijavitelji, ki v preteklem obdobju ministrstvu na zahtevo niso omogočili nadzora sofinanciranega programa v podporo družini. VI. Merila za izbor programa 1 Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi merili ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezno merilo prejeli od 0 do največ 8 točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih petih merilih (merila 1–5) doseže 0 točk, bo izločen iz nadaljnje obravnave. Zavrnjeni bodo programi, ki od možnih 59 točk ne bodo zbrali vsaj 36 točk. Iz obravnave bo izločen prijavitelj, ki bo pod istim ali različnim naslovom prijavil vsebinsko enak program ter navajal napačne ali zavajajoče podatke. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno število točk, bistveno presegala razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje skupno število točk. Merila: 1. Program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 2. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljena in omogočajo doseganje ciljev: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 3. Ciljna skupina uporabnikov programa je jasno opredeljena: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 4. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški prijavljenega programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje s strani ministrstva je jasno opredeljena): – izpolnjuje v celoti (8 točk), – izpolnjuje v večji meri (5 točk), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 5. Program izkazuje že zagotovljeno sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev oziroma ima zagotovljena lastna sredstva: – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 50% programa (8 točk), – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 35% programa (4 točke), – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 20% programa (2 točki), – vlogi niso priložena dokazila, da ima program zagotovljeno vsaj 20% sofinanciranje vrednosti prijavljenega programa (0 točk). 6. Program ima naslednjo kadrovsko strukturo: – vodja programa ima najmanj visokošolsko izobrazbo in izkušnje v enakih ali sorodnih programih (4 točke), – vodja programa ima najmanj višješolsko izobrazbo in izkušnje v enakih ali sorodnih programih (2 točki), – program nima zadovoljive kadrovske strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk). 7. Višina postavke za uro mediacije se lahko giblje do največ 50,00 EUR na uro izvedene mediacije: – višina urne postavke je največ do 40,00 EUR (6 točk), – višina urne postavke je nad 40,00 EUR do 50,00 EUR (3 točke), – višina urne postavke je več kot 50,00 EUR (0 točk). 8. Pri izvedbi programa sodeluje najmanj 20% prostovoljcev, ki ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo: – v program so kontinuirano vključeni prostovoljci (5 točk), – v program so vključeni prostovoljci, vendar niso vključeni kontinuirano (3 točke), – v programu ni prostovoljcev ali katerikoli prostovoljec prejema plačilo več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo (0 točk). 9. Stroški programa na enega udeleženca ne odstopajo navzgor več kot 20% od stroškov v istovrstnih programih prijavljenih na ta razpis: – stroški programa na uporabnika ne odstopajo (4 točke), – stroški programa odstopajo (0 točk). 10. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije za doseganja ciljev in rezultatov: – program ima izdelano celovito evalvacijo za doseganja ciljev s strani zunanjega izvajalca (4 točke), – program ima druge načine merjenja ciljev znotraj organizacije, iz katerih lahko preveri rezultate delovanja programa (2 točke), – program nima izdelane evalvacije za doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk). 11. Prijavitelj programa ima status društva v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike: – ima status (2 točke), – nima statusa (0 točk). VII. Merila za izbor programa 2 Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi merili ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi bodo za posamezno merilo prejeli od 0 do največ 8 točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih šestih merilih (merila 1–6) doseže 0 točk, bo izločen iz nadaljnje obravnave. Zavrnjeni bodo programi, ki od možnih 61 točk ne bodo zbrali vsaj 37 točk. Iz obravnave bo izločen prijavitelj, ki bo pod istim ali različnim naslovom prijavil vsebinsko enak program ter navajal napačne ali zavajajoče podatke. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno število točk, bistveno presegala razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje skupno število točk. Merila: 1. Program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 2. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljena in omogočajo doseganje ciljev: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 3. Ciljna skupina uporabnikov programa je jasno opredeljena: – izpolnjuje v celoti (6 točk), – izpolnjuje v večji meri (4 točke), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 4. Posamezna vsebina izvajanja programa Družinskega centra je določena v urah: – izpolnjuje (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 5. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški prijavljenega programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje s strani ministrstva je jasno opredeljena): – izpolnjuje v celoti (8 točk), – izpolnjuje v večji meri (5 točk), – izpolnjuje v manjši meri (2 točki), – ne izpolnjuje (0 točk). 6. Program izkazuje že zagotovljeno sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev oziroma zagotovljena lastna sredstva: – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 50% programa (8 točk), – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 35% programa (4 točke), – vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov oziroma zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 20% programa (2 točki), – vlogi niso priložena dokazila, da ima program zagotovljeno vsaj 20% sofinanciranje vrednosti prijavljenega programa (0 točk). 7. Program ima naslednjo kadrovsko strukturo: – vodja programa ima najmanj visokošolsko izobrazbo in izkušnje v enakih ali sorodnih programih (4 točke), – vodja programa ima najmanj višješolsko izobrazbo in izkušnje v enakih ali sorodnih programih (2 točki), – program nima zadovoljive kadrovske strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk). 8. Višina urnih postavk prijavljenih v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v skladu z merili v razpisu na področju socialnega varstva: – višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk), – višina urnih postavk odstopa na višje od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke), – višina urnih postavk odstopa na višje od razpisanih meril za več kot 20% in manj kot 50% (1 točka), – višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk). 9. Pri izvedbi programa sodeluje najmanj 20% prostovoljcev, ki ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo: – v program so kontinuirano vključeni prostovoljci (5 točk), – v program so vključeni prostovoljci, vendar niso vključeni kontinuirano (3 točke), – v programu ni prostovoljcev ali katerikoli prostovoljec prejema plačilo več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo (0 točk). 10. Stroški programa na enega udeleženca ne odstopajo navzgor več kot 20% od stroškov v istovrstnih programih prijavljenih na ta razpis: – stroški programa na uporabnika ne odstopajo (4 točke), – stroški programa odstopajo (0 točk). 11. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije za doseganja ciljev in rezultatov: – program ima izdelano celovito evalvacijo za doseganja ciljev s strani zunanjega izvajalca (4 točke), – program ima druge načine merjenja ciljev znotraj organizacije, iz katerih lahko preveri rezultate delovanja programa (2 točke), – program nima izdelane evalvacije za doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk). 12. Prijavitelj programa je ima status društva v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike: – ima status (2 točke), – nima statusa (0 točk). VIII. Merila za odmero višine sredstev programov 1. Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80% celotne vrednosti programa, vendar ne več kot 10.000,00 EUR. Prijavitelji, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja. 2. Sofinancirani bodo stroški priprave in izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni stroški, pri čemer obseg ostalega dela ne sme presegati obsega neposrednega dela z uporabniki. Programi oziroma prijavitelji, ki ne bodo upoštevali tega pogoja in bo obseg ostalega dela presegal obseg neposrednega dela z uporabniki, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja. 3. Sredstva za plače oziroma plačilo dela se upoštevajo le do višine, kot jo upošteva razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2010: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Plačila za mediatorje lahko znašajo največ 50,00 EUR na uro mediacije. 4. Investicije v programu ne bodo sofinancirane. Ministrstvo bo sofinanciralo program kot celoto, ne posameznih stroškov programa. Za izbrani program bo prijavitelj s pogodbo pooblaščen in zadolžen za čim bolj racionalno porabo sredstev na način, ki bo omogočal kvalitetno izvedbo prijavljenega programa. IX. Obvezna oblika in vsebina ponudbe 1. Prijavitelji morajo ponudbo oddati na ustreznem razpisnem obrazcu: obrazec 2010-1 ali obrazec 2010-2. 2. Obrazca za prijavo na razpis (obrazec 2010-1, obrazec 2010-2) sta dosegljiva na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (javna naročila/javni razpisi) in na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana. 3. Popolna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) pravilno izpolnjen razpisni obrazec (obrazec 2010-1, obrazec 2010-2) z vsemi zahtevanimi podatki; b) dokazila, da izpolnjujejo zahtevane pogoje, navedene v razpisnih pogojih pod točko V; c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe; d) dokazila o sofinanciranju programa oziroma lastnih sredstvih namenjenih za izvajanje prijavljenega programa. Prijava, ki ne bo oddana na predpisanem obrazcu »obrazec 2010-1« ali »obrazec 2010-2«, bo iz postopka ocenjevanja izločena. Obrazca ni dovoljeno spreminjati niti po vsebini niti po obliki. Izločena bo tudi prijava na spremenjenem obrazcu, nepopolna prijava ter prijava, ki ni predmet razpisa. X. Sklep o izbiri programa Minister bo na predlog komisije sprejel sklep o sofinanciranju posameznih programov v obdobju 2010 do 2011. Zoper sklep o sofinanciranju je dopustna pritožba na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. Minister bo o pritožbi odločil v roku 15 dni od prejema pritožbe. XI. Predložitev ponudb Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana. Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2010–2011«. Predmet razpisa: 1 ali 2 (napišite, pod katero točko razpisa se prijavljate) Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden popoln naslov prijavitelja! XII. Rok za oddajo ponudbe Rok za oddajo ponudb je 6. april 2010. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. Prijavo za vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka. XIII. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od dneva objave do konca prijavnega roka od 8. do 16. ure na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi preko interneta na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na naslovu http://www.mddsz.gov.si/ XIV. Informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/369-75-14 od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure (mag. Gordana Možina Florjanc). XV. Odpiranje ponudb Komisija bo pričela z odpiranjem prispelih ponudb dne 8. aprila 2010, v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Odpiranje ponudb ne bo javno. XVI. Izid razpisa: ponudniki bodo o izboru programa pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb.

AAA Zlata odličnost