Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Ob-1748/10 , Stran 406
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102. 2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt, na naslovu Kolodvorska cesta 19 v Pivki, s pripadajočimi zemljišči, in sicer: – parcelna št. 237/19, stavbišče, v izmeri 385 m2, vpisana v vl. št. 646, k.o. Radohova vas, – parcelna št. 237/22, dvorišče, v izmeri 627 m2, vpisana v vl. št. 646, k.o. Radohova vas ter – stavbna parcela št. 237/16, v izmeri 359 m2, vpisana v vl. št. 917, k.o. Radohova vas. Zemljiškoknjižni lastnik navedenih nepremičnin je Občina Pivka. Predmet prodaje so vsa zgoraj navedena zemljišča skupaj. Skupna površina kompleksa znaša 1371 m2, od tega poslovno stanovanjski enonadstropni objekt 385 m2, ostalo so funkcionalne površine. Skupna uporabna tlorisna površina poslovno stanovanjskega objekta znaša 878,44 m2. V pritličju poslovno stanovanjskega objekta se nahaja poslovni prostor, v izmeri 46,64 m2, vpisan v vl. št. 646/2, k.o. Petelinje, ki je v zasebni lasti in ni predmet prodaje po tem razpisu. 3. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni, po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. 5. Izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje znaša 191.880,00 EUR. Kupec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin. Prodajalec nosi stroške notarske overitve te pogodbe. Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe na ime kupca, nosi kupec. 6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. 7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298, pri Banki Slovenije, z navedbo: »Plačilo varščine Kolodvorska 19«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni, od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino. 8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko; – pravne osebe morajo navesti: naziv in sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe; – ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega razpisa; – originalno dokazilo s strani banke ali druge finančne organizacije o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. 9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. 10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do ponedeljka 15. 3. 2010 do 10. ure, na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb – Kolodvorska 19 – Ne odpiraj«. 11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v ponedeljek, dne 15. 3. 2010, ob 12.30, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje ponudb bo komisijsko. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja. 13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 14. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti