Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 2/2010 Ob-1746/10 , Stran 404
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet najema: predmet najema je 238 m2 strehe poslovnega objekta, na naslovu Titov trg 1, Velenje, ki stoji na parc. št. 2520, k.o. Velenje, z namenom namestitve mikro fotovoltaične elektrarne (v nadaljevanju: MFE). III. Izhodiščna najemnina: najemnina se zaračunava glede na proizvedeno električno energijo (brez DDV, ki bremeni najemnika). V najemnino niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški, ti so izključno stvar in breme najemnika. IV. Pogoji najema 1. Streha poslovnega objekta, v izmeri 238 m2 se oddaja za čas dvajset let od sklenitve najemne pogodbe. Po izteku najemne pogodbe postane vgrajena oprema last najemodajalca. Streha poslovnega objekta se odda v najem, tako da najemnik sam namesti MFE, pri čemer mora postavitev objekta na strehi biti izvedena tako, da omogoča najugodnejši izplen investicije in njene donosnosti, hkrati pa ne vplivati na estetiko objekta. Najemodajalcu mora biti omogočen prehod za vzdrževanje naprav, ki se nahajajo na terasi (strelovodi, zračniki, inštalacije odvodnjavanja, antene). Najemnik ima ob vsakem času pravico dostopa do MFE, da zagotovi nujna dela za njeno nemoteno obratovanje v polnem obsegu. Druga vzdrževalna in obratovalna dela bo najemnik izvedel tako, da ne bo motil najemodajalca in ostalih uporabnikov. Pravica vzdrževati MFE obsega izvedbo vseh del, s katerimi se ohranja MFE v dobrem stanju in v obsegu, ki omogoča njeno rabo. Najemodajalec se zavezuje omogočiti najemniku mirno in neovirano rabo strehe, ki je predmet najema in dostopa do predmeta najema. S podpisom najemne pogodbe bo najemodajalec dal najemniku soglasje k uporabi prostora za krmiljenje MFE. Shema postavitve MFE je priloga temu razpisu (Priloga: Shema postavitve MFE). 2. MFE mora ustrezati tehnični specifikaciji, ki so razvidne iz priloge (Priloga: Tehnična specifikacija). 3. Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 4. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 8 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. 5. Izbrani najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Plačilo letne najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. Najemnina znaša določen% od proizvedene električne energije v €, ki se določi po izboru najugodnejšega ponudnika. V. Pogoji sodelovanja a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za proizvodnjo električne energije. b) Ponudniki morajo ponudbi predložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti – proizvodnji električne energije (fizične osebe-potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe-izpis iz AJPES). c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 100 €, na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411 pri Banki Slovenije. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. d) Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1). – Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta. – Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni. – Dokazilo, da je ponudnik registriran za proizvodnjo električne energije. – Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2). – Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe (Priloga št. 3), – Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4). – Ponujeno najemnino in skupno moč sistema na obrazcu Ponudba (Priloga št. 5). – Reference (priloga št. 6) – Natančna specifikacija vgrajene opreme v foto napetostni sistem. – Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411 v višini izhodiščne mesečne najemnine z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141009-20104010. – Pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu. e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 15. 3. 2010 do 12. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – javni razpis za najem strehe poslovnega objekta«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval. VI. Merila za ocenjevanje ponudb Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: 1. Ponujena letna najemnina in moč sistema (največ 70 točk). 2. Reference (največ 30 točk). Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga št. 7 VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 15. 3. 2010 ob 13. uri, v sejni sobi št. 55/4. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 8 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih. 4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. VIII. Informacije: ponudniki lahko pridobijo podrobne informacije za pripravo ponudbe na elektronskem naslovu najemodajalca: bojan.campa@velenje.si. Ogled objekta je možen vsak delovni dan med 9. in 13. uro, ob predhodni najavi na GSM: 041/635-206.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti