Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 478-0-0062/2009 Ob-1743/10 , Stran 402
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 407, 419, 420, 421, 424, 425, 430/2, 431/2, 433/2, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439/2 in 442, pripisanih pri zk. vl. št. 244, vse k. o. Kotlje, v skupni izmeri 16.940 m2, ki predstavljajo kompleks »Rimski vrelec«. 3. Kompleks Rimski vrelec zajema stavbna zemljišča, v izmeri 16.940 m2 in objekte, v izmeri 1.168,97, ki v naravi prestavljajo: hotelski objekt, pomožne objekte, parkirišča in ostalo infrastrukturo, ki zajema tudi vrtine z izvirom in akumulacijo zdravilne mineralne vode. Za vodne vire ima občina vodno pravico, ki je tudi predmet prodaje. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. 5. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – javno zbiranje ponudb za kompleks Rimski vrelec«. 6. Zavezujoča ponudba mora vsebovati oziroma ponudnik izpolnjuje in sprejema naslednje pogoje: – Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo vplačane varščine), potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene ter natančno navedbo ponujene cene. – Ponudnik ali skupina ponudnikov morajo ponudbo predložiti ponudbo najkasneje do 26. 4. 2010, v zaprti ovojnici, na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin Rimski vrelec – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja. V primeru konzorcija (skupne ponudbe), skupina izvajalcev deluje kot ponudniki, ki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Ti ponudniki morajo predložiti sklenjen akt o skupnem nastopu, v katerem imenujejo poslovodečega v skupni ponudbi. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. – Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. – Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji in izpolnjevanju obveznih pogojev. 7. Obvezni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so: a) Izhodiščna vrednost nepremičnine, ki je za prodajalca sprejemljiva, je 690.000 EUR. b) Kupec se zaveže, da bo zagotovil ustrezno obliko zavarovanja za izkazovanje resnosti in sposobnosti za zahtevane pogoje in ponujeno vsebino – to so predvidena vlaganja za zagotovitev prenočitvenih kapacitet, ki jih je ponudil v ponudbi ali pa bo izročil nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv, ki je izdana s strani prvovrstne banke ali zavarovalnice v višini 800.000 EUR za obdobje 5 let za njega oziroma njegovega pravnega naslednika. c) Kupec se zaveže, omogočiti minimalni dostop in vzdrževanje izvira mineralne vode. V ta namen mora ponudnik v ponudbi navesti način koriščenja in vzdrževanja vodnega vira. Minimalni investicijski vložek je 400.000 EUR. d) Najkasnejši rok za pričetek gradnje je 3 leta od podpisa pogodbe. e) Najkasnejši rok za pričetek obratovanja je 5 leto od podpisa pogodbe. f) Namembnost lokacije za namembnost turizma in rekreacije za vsaj 10 let od začetka obratovanja. g) Kupec mora predložiti poslovni načrt ali izvleček le-tega, ki bo vseboval minimalne vsebine, ki so ocenjevane v merilih tega razpisa. 8. Merila: Izbor najugodnejše ponudbe bo opravljen na osnovi meril za izbor. Pri vseh kriterijih se bo najboljša ponudba ovrednotila z maksimalnim številom točk posameznega kriterija, najslabša pa z 0 točk. Vse ostale vmesne vrednosti se računajo na osnovi linearne interpolacije. a) Višina kupnine: največ 25 točk. b) Višina vloženega kapitala v adaptacijo ali novogradnjo: največ 30 točk. c) Pozitiven vpliv na razvoj turizma (skupaj največ 30 točk) se bo ocenjeval na osnovi poslovnega načrta, ki mora biti kot obvezna priloga priložen ponudbi in iz katerega bo ocenjevano: – število dnevnih obiskovalcev po investiciji, – število novoustvarjenih delovnih mest, – dvig kakovosti in raznovrstnost turistične ponudbe, – skladnost z razvojnimi usmeritvami občine, vključenost v lokalno okolje, d) število namestitvenih kapacitet, namenjenih turizmu, v obdobju 5 let: največ 15 točk. Največje skupno število točk je 100. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval obvezne pogoje in bo izbral največje število točk. 9. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Rok za plačilo kupnine je skladno s 37. členom Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin 8 dni od sklenitve pogodbe. Možno je obročno plačilo, pri čemer mora biti neplačan del zavarovan z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah bo Občina Ravne na Koroškem kupcu izdala po prejemu celotne kupnine. 10. Ponudba mora biti veljavna do 24. 6. 2010. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. 11. V primeru prejema več enakovrednih ponudb (enako število točk) se med najugodnejšimi ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja. 12. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine, dobijo pa vrnjeno varščino. 13. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, – po formalnem pregledu ponudb bodo ocenjevane in obravnavane ter upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje, – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb, – uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. 14. Informacije o predmetu prodaje in ostalo dokumentacijo (predstavitven katalog, poročila o analizi vode, lokacijsko informacijo …) za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo na spletni strani www.ravne.si ali osebno v ponedeljek, torek in četrtek, od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure, v tajništvu župana, na tel. 02/82-16-009 (Katja Burja). Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: obcina@ravne.si. 15. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine postopek in ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov in jim ni dolžan povrniti nobenih nastalih stroškov. 16. Odpiranje ponudb, ki bo zaprto za javnost, bo dne 29. 4. 2010, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti