Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 478/1/2010 Ob-1731/10 , Stran 402
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, tel. 03/703-64-00; faks 03/703-64-05, e-pošta: obcina@prebold.com. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: 1. Zasedeno neprofitno stanovanje št. 20, v izmeri 31,98 m2, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka, Na zelenici 8, 3312 Prebold, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku 913/21, k.o. Prebold, pod oznako 20.E, z izhodiščno ceno 20.300,00 €. III. Pogoji prodaje: 1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Prebold, št. 01374-0100004665, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – davčno številko oziroma ID štev. za DDV; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika. 7. Pri nakupu ima najemnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. 8. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom. 9. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 10. Celotno kupnino mora kupec poravnati 30 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavine pravnega posla. 11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 12. Občina Prebold lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, na da bi zato navedla razloge, pri čemer ponudnikom vrne plačano varščino. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. 14. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 15. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 16. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. 17. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. IV. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v sredo, 17. marca 2010, ob 12. uri. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika. 3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. 4. Občina Prebold lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. V. Sklenitev pogodbe: 1. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroški davka na promet z nepremičnino ter notarski stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo. VI. Rok za predložitev ponudbe: Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 15. marca 2010, do 12. ure. VII. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Prebold, pri Tjaši Skočaj Klančnik, tel. 03/703-64-07. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Prebold: http://www.prebold.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu Občine Prebold.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti