Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 02305-7/2009-3 Ob-1710/10 , Stran 400
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljalca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana. Predmet prodaje: Premičnina, in sicer rabljeno osebno vozilo, ki je v lasti Republike Slovenije, Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vrsta pravnega posla: prodaja rabljenega osebnega vozila Renault Megane 1,6 16 V Expression/limuzina. Ocenjena vrednost Ocenjena vrednost za rabljeno osebno vozilo Renault Megane Megane 1,6 16 V Expression/limuzina 1.600,00 EUR. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je 1.600,00 EUR), je javno zbiranje ponudb neuspešno. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pogodbe. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na premičnini. Varščina Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: Način plačila: virmansko. Številka računa: 01100-6300109972. Sklicna številka: 00 2415 420600. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne ponudbe. Pisna ponudba mora vsebovati: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika, – navedbo cene, ki jo ponuja za odkup, – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo št. osebnega računa za primer vračila varščine, – davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka. Drugi pogoji: – premičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, – izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo, – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana, – davek na promet rabljenih motornih vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in overitvijo ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec, DDV se ne obračuna, – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno, – kupec mora premičnine prevzeti od prodajalca v roku 15 dni od predložitve potrdila o plačilu kupnine. Dokumentacija in ogled premičnine Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji premičnine vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro, na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba je Maja Gliha, tel. 01/478-80-87. Ogled premičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od 9. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na Tržaški 19 v Ljubljani, po predhodnem dogovoru z Majo Gliha. Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 16. 3. 2010, do 10. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole-Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke, najkasneje do 16. 3. 2010, do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom »Javna ponudba – osebno vozilo – zadeva št. 02305-6/2009 – Ne odpiraj!«. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. Čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 3. 2010, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka. Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti