Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 478-27/2009-5 Ob-1753/10 , Stran 394
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina. 2. Opis predmeta prodaje: parc. št. 833/4, k.o. Kovčice, poslovna stavba 404 m2, in dvorišče 2676 m2 (zapuščena šola). 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja nepremičnine. 4. Izklicna cena: za nepremičnino parc. št. 833/4, k.o. Kovčice, je izklicna cena 122.000,00 EUR. Izklicna cena je določena v skladu z oceno vrednosti nepremičnine, ki jo je v oktobru 2009 izdelal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Boris Rep, univ. dipl. gradb. inž., ter zaradi ponovnega postopka javne dražbe znižana v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. 5. Najnižji znesek višanja izklicne cene za nepremičnine je 500 EUR. 6. Način in rok plačila kupnine: uspeli dražitelj mora celotno kupnino plačati v roku 8 dni, od sklenitve pogodbe, na TRR Občine Hrpelje - Kozina, pri čemer se znesek nakazila zmanjša za že vplačano višino varščine. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupnino bo kupec poravnal na TRR Občine Hrpelje – Kozina, št. 01235– 0100006141, odprt pri Banki Slovenije. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na njegovo ime in v njegovo korist, ti stroški niso všteti v izklicni ceni. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na sedežu Občine Hrpelje - Kozina v Hrpeljah, na naslovu Reška cesta 14, v sejni sobi, in sicer dne 15. 3. 2010, ob 13. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati, kot je določeno v točki 10, ter predložiti potrdilo o plačilu varščine, ki naj bo potrjeno s strani banke. 8. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred pričetkom dražbe, je 10% izklicne cene, kar znaša 12.200,00 EUR. Varščino je potrebno nakazati pred pričetkom javne dražbe na TRR Občine Hrpelje - Kozina, in sicer: TRR št. 01235 0100006141, odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila varščina za dražbo z navedbo parcelne številke. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki na javni dražbi niso uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku 10 dni, po zaključku javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. prodajalec pozove kupca najpozneje v roku 8 dni, po zaključku javne dražbe, k podpisu pogodbe. Kolikor se kupec ne odzove na poziv in ne sklene pogodbe oziroma svoje odsotnosti na dan podpisa pogodbe predhodno ne opraviči, se šteje da je neupravičeno odstopil od nakupa in prodajalec obdrži varščino. Če kupec v roku osmih dni od dneva podpisa pogodbe ne plača kupnine se pogodba razdre pri čemer prodajalec obdrži varščino. 10. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, kjer je podpis pooblastitelja overjen pri notarju, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. 11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane (dražitelj je dolžan pred nastopom na javni dražbi podpisati izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine), – na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – javna dražba je končana, ko voditelj dražbe ponovi trikrat najvišjo ponujeno ceno, – javno dražbo bo izvajala komisija imenovana s strani župana, – ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku 3 dni, od dneva javne dražbe, – če sta dražitelja dva ali več, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. 12. Prehod lastništva: po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vknjižbe lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo. Do poplačila celotne kupnine ostane posestnik in lastnik prodajalec ter obdrži v svoji posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo, ki jo kupcu izroči, ko mu ta predloži potrdilo o plačilu celotne kupnine. 13. Ustavitev postopka: komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti v roku 10 dni. 14. informacije: za dodatne informacije v zvezi z nepremičnino in ogledom le-te, se lahko obrnete na Andreja Bolčiča, Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina, tel. 05/680-01-50, e-pošta: andrej.bolcic@hrpelje.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti