Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 478-47/2005/42 Ob-1681/10 , Stran 394
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: predmet razpolaganja je nepremičnina, stanovanje št. 28 v IV. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Poljanska cesta 22b, Ljubljana, s solastniškim deležem, ki pripada stanovanju na skupnih delih. Skupna površina stanovanja 37,20 m2, vpisano v zk vl. št. 700/24, k.o. Poljansko predmestje, v lasti Republike Slovenije do celote in je prosto bremen.. Nepremičnina, št. dela stavbe 116, stavba št. 359, k.o. (1727) Poljansko predmestje. Stanovanje je zasedeno. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 90.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju, in sicer dne 18. 3. 2010 z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnino, stanovanje št. 28 v IV. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Poljanska cesta 22 b, Ljubljana, znaša 8.925,00 EUR in se plača na račun, št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7200013-75542010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –_Poljanska cesta 22b. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Majo Nikolič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-84-43, e-pošta: maja.nikolic@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Mihael Štrukelj, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-87-75, e-pošta: mihael.strukelj@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti