Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

Št. 38-02/2010 Ob-1857/10 , Stran 391
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Četrtnem mladinskem centru Zalog (v nadaljevanju: ČMC Zalog), Četrtnem mladinskem centru Bežigrad (v nadaljevanju: ČMC Bežigrad), Četrtnem mladinskem centru Šiška (v nadaljevanju: ČMC Šiška) in v Četrtnem mladinskem centru Črnuče (v nadaljevanju: ČMC Črnuče). Vsi Četrtni mladinski centri so združeni pod okriljem Javnega zavoda Mladi zmaji (v nadaljevanju: JZ Mladi zmaji). S tem razpisom želi JZ Mladi zmaji omogočiti mladim v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) možnost kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam, ki delujejo na področju MOL povezovanje in sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade. II. Definicije uporabljenih pojmov Četrtni mladinski centri so prostori za mlade, kjer mladi lahko pridobivajo informacije, prijateljstva, samozavest in socialne izkušnje. Vsak četrtni mladinski center je varen prostor, v katerem mladi srečajo razumevajoče in podpirajoče odrasle ter vedoželjne vrstnike. Četrtni mladinski centri ponujajo brezplačne dejavnosti in na različne načine poskušajo mlade izobraževati, spodbujati, soočati z drugačnim in presegati lastne omejitve. Mladinske aktivnosti so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim v MOL. Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja spodbujanja mladih za: – nenasilje, – solidarnost do drugih, – družbeno angažirano delovanje, – socialno odgovorno delovanje, – sprejemanje drugačnosti, – medkulturno učenje, – preprečevanje diskriminacije, – usposabljanje za prostovoljno delo, – samostojno odločanje. Mladinske nepridobitne organizacije so tiste organizacije, ki so registrirane na podlagi enega od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo mladinske aktivnosti. Mladi v MOL, ki obiskujejo Četrtne mladinske centre, so osebe med 9. in 18. letom, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana. III. Vsebina javnega razpisa a) Vlagatelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo za izvajanje mladinskih aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog (Agrokombinatska 2), v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad (Vojkova 73), Četrtnem mladinskem centru Šiška (Tugomerjeva 2) in Četrtnem mladinskem centru Črnuče (Dunajska 367): Mladinske aktivnosti v ČMC Zalog, ČMC Bežigrad, ČMC Šiška in ČMC Črnuče so skupinske prostočasne aktivnosti, ki vsebujejo elemente preventivnega dela z mladimi in spodbujajo razvoj socialnih veščin. Aktivnosti so namenjene mladim med 9. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Nanašajo se na naslednja vsebinska področja: a) film in/ali fotografija, b) gledališče in/ali cirkuška delavnica, c) striparska in/ali grafitarska delavnica, d) oblikovanje in vizualne komunikacije, e) glasba in/ali ples, f) oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov, g) nega telesa in ličenje, h) športne aktivnosti na prostem in/ali v dvorani, i) pogovorne aktivnosti/delavnice, j) izleti in tabori, k) ekologija, l) igre, m) tehnične delavnice, n) potopisna predavanja, o) računalniški tečaji, p) šola za starše. IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za prijavo na javnem razpisu: Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije: – društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09), – ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), razen javnih zavodov, – mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij – skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07), – študentske organizacije – ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94), – druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije. Izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra oziroma izpiskom iz ustreznega razvida pravnih oseb, ki se ne vpisujejo v sodni register. V. Posebni pogoji za prijavo na javnem razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za prijavo na javnem razpisu: – posamezni vlagatelji lahko kandidirajo z največ dvema vlogama za posamezni Četrtni mladinski center (skupaj z največ osmimi vlogami), – vlagatelji, ki še niso izvajali aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru, morajo pred prijavo na Javni razpis obvezno obiskati center, v katerem aktivnost prijavljajo, o čemer mora vlagatelj svoji prijavi priložiti izjavo potrjeno s strani pristojne osebe ČMC (osebe so naštete v poglavju XII – dodatne informacije v zvezi z razpisom), – vlagatelji se zavežejo, da bodo po končani aktivnosti izvedli evalvacijo z udeleženci in koordinatorji, ter o tem oddali poročilo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, – vsaj 90% udeležencev aktivnosti so mladi med 9. in 18. letom starosti, – vsebina vloge se nanaša na eno od vsebinskih razpisnih področij, ki so opredeljene v III. poglavju – Vsebina javnega razpisa pod točko 1.a, – aktivnost mora biti izvedena v letu 2010, – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo, – aktivnost se mora izvajati v prostorih ČMC, za katerega se vlagatelji prijavljajo s posamezno vlogo oziroma v njegovi bližnji okolici, razen v primeru izletov, pri čemer morajo vlagatelji poskrbeti za dovoljenje za uporabo drugih prostorov oziroma javnih površin, – izvajalci morajo pred začetkom izvedbe aktivnosti izvesti predstavitev aktivnosti v ČMC, – posamezna aktivnost se lahko izvaja v krajši obliki, v obsegu najmanj 10 ur neposrednega dela z mladimi, ali v obliki celoletne aktivnosti, pri čemer mora biti zagotovljena minimalna izvedba programa vsaj 1x tedensko po 2 uri neposrednega dela z mladimi, – aktivnost se mora izvajati v delovnem času posameznega Četrtnega mladinskega centra, in sicer: – v času od 1.1. do 30. 6. 2010 in 1.9. do 31. 12. 2010 med 14. in 19. uro, – v času od 1.7. do 31. 8. 2010 med 12. in 20. uro. V primeru izletov je čas prilagodljiv. – posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini do 15 udeležencev, razen v primeru izletov in športne aktivnosti, pri kateri vlagatelj omogoči večjo udeležbo, – v primeru izvajanja aktivnosti izven ČMC (daljši izleti, tabori) vlagatelji poskrbijo za nezgodno zavarovanje udeležencev, – zaprošena vrednost financiranja v okviru posamezne vloge ne sme presegati 2000 € neto, – zaprošena vrednost financiranja za stroške dela je 8 € neto za posameznega izvajalca mladinske aktivnosti na eno uro neposrednega dela z mladimi v posameznem Četrtnem mladinskem centru, – zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev in udeleženk, – vlagatelji morajo sami zagotoviti tehnično opremo, ki je za izvedbo aktivnosti ne zagotavlja Javni zavod Mladi zmaji, – vlagatelji ne morejo zaprositi za sofinanciranje stroškov, ki so povezani s pripravo na izvedbo aktivnosti, – ves kupljeni material in rekviziti, navedeni v finančnem delu prijavnega obrazca, po končani aktivnosti ostanejo last ČMC-jev, – vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge: – stroškov dela največ dveh izvajalcev, – stroškov materiala, ki ga za izvedbo aktivnosti potrebuje izvajalec, – stroškov najema tehnične opreme, ki je JZ Mladi zmaji ne more zagotoviti in je nujno potrebna za izvedbo aktivnosti, – drugih stroškov, ki so nujno potrebni za kvalitetno izvedbo aktivnosti. Posebni pogoj za ČMC Črnuče: – dejavnosti v ČMC Črnuče se lahko terminsko opredelijo od maja 2010 do decembra 2010. VI. Merila za izbor aktivnosti Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje, so podrobneje opredeljena v prilogi Mladinske aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih. Merila so naslednja: – vsebinska in – finančna merila. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji – priloga Mladinske aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih. VII. Okvirna višina sredstev in rok porabe dodeljenih sredstev Okvirne višine sredstev, ki so namenjena realizaciji aktivnosti za leto 2010, znašajo 80.000 €. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev, v primeru da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja oziroma spreminjanja finančnega načrta JZ Mladi zmaji. Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010. VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 19. 3. 2010 (velja datum poštnega žiga). Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec JZ Mladi zmaji, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo Četrtnega mladinskega centra, v katerem se bo izvajala aktivnost, v naslednji obliki: »Ne odpiraj – vloga: Četrtni mladinski center Zalog« ali »Ne odpiraj – vloga: Četrtni mladinski center Bežigrad« ali »Ne odpiraj – vloga: Četrtni mladinski center Šiška« ali »Ne odpiraj – vloga: Četrtni mladinski center Črnuče«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami, omenjenimi v tej točki tega besedila razpisa. IX. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija JZ Mladi zmaji in ne bo javno, se bo pričelo 23. 3. 2010. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v nadaljnjem roku 8 dni dopolnijo. X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanem področju po pooblastilu župana s sklepom odločil direktor JZ Mladi zmaji, o pritožbi zoper ta sklep pa Svet zavoda JZ Mladi zmaji. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge, če bo le-ta zahtevana (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. JZ Mladi zmaji bo vse vlagatelje vlog obvestil o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave tega javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na straneh Uradnega lista RS, na spletni strani MOL www.ljubljana.si in na spletnih straneh Četrtnih mladinskih centrov (glej spodaj), ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Javni zavod Mladi zmaji (pritličje levo), Resljeva 18, Ljubljana. XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so zainteresiranim na voljo pri koordinatorjih posameznih Četrtnih mladinskih centrov, po telefonu vsak delovni dan od 14. do 19. ure ali po e-pošti: ČMC Zalog, Erika Dolenc 051/659-023, cmc.zalog@siol.net, http://cmc.zalog.googlepages.com; ČMC Bežigrad, Katja Žugman 051/659-025, Aleš Susman 051/659-026, cmc.bezigrad@gmail.com, http://cmc.bezigrad.googlepages.com; ČMC Šiška, Manja Brinovšek 051/659-027, Mateja Maver 051/659-028, cmc.siska@gmail.com, http://cmc.siska.googlepages.com; Uprava JZ Mladi zmaji, Vanja Krmelj 01/306-40-64, vanja.krmelj@ljubljana.si, mladi.zmaji@ljubljana.si. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila bo v prostorih uprave JZ Mladi zmaji v Ljubljani, na Resljevi 18, dne 9. 3. 2010 ob 13. uri. Svojo udeležbo na predstavitvi predhodno potrdite na elektronski naslov: mladi.zmaji@ljubljana.si, najkasneje do 8. 3. 2010. XIII. Priloge k javnemu razpisu Sestavni del tega javnega razpisa so: – Mladinske aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih – merila za izbor, – Prijavni obrazec, – Predlog pogodbe o financiranju izvedbe aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru ……………. JZ Mladi zmaji za leto 2010, – Obrazec za evalvacijsko poročilo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti